Federatie van Ouderverenigingen

Woonzorgstimulering

5 maart 2003

Vierde tender woonzorgstimuleringsregeling

De Minister van VROM heeft de vierde en waarschijnlijk ook de laatste tender geopend voor subsidieaanvragen in het kader van de woonzorgstimuleringsregeling.

Categorie A kosten van voorbereiding en ontwikkeling van een project: Deze categorie is komen te vervallen en hiervoor kunnen dus geen aanvragen meer worden ingediend.

Categorie BC investeringen die bijdragen aan een betere woonzorgcombinatie: Tussen 15 maart en 15 juni 2003 kunnen aanvragen worden ingediend. Prioriteit ligt bij personenalarmering en wijksteunpunten. Een subsidie voor andere projecten binnen deze categorie is niet uitgesloten, maar deze komen pas in aanmerking voor een subsidie als het totaal van de toekenningen voor de twee prioriteiten het subsidieplafond niet overschrijdt.

Categorie D kennisverzameling en kennisoverdracht: Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2003 worden ingediend. Aanvragen in deze categorie kunnen volledig gesubsidieerd worden met een maximumbedrag van 113.445,-. Afhandeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Categorie E zorginfrastructuur: Deze categorie is vervallen. Meer informatie kunt u vinden op www.vrom.nl/wzs. Informatie over innovatieve projecten en de projecten die eerder een subsidie op basis van deze regeling hebben ontvangen is beschikbaar op www.iwz.nl

Deel: ' Vierde tender woonzorgstimuleringsregeling '
Lees ook