Provincie Utrecht

Persbericht
1000159200

Vijf ton subsidie voor aankoop natuurterreinen

Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht steunen grondaankopen van Vereniging Natuurmonumenten (NM) met een subsidiebedrag van 5 ton. Het geld is bestemd voor de koop van 10.86.75 ha pachtvrije graslanden in de gemeente Eemnes. Tevens zal NM de subsidie aanwenden voor overdrachtskosten van een aantal hectares water in de gemeente Loosdrecht. De landinrichtingscommissie zet de terreinen in als ruilgronden ter versterking van de Ecologische hoofdstructuur.

Met de uitruil die Natuurmonumenten op deze manier kan realiseren, ontstaan aaneengesloten reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden binnen Eemland. Deze gronden lenen zich met name voor weidevogelgebieden en scheppen een geschikte omgeving voor gevarieerde flora en fauna. Bovendien draagt aaneensluiting van de terreinen bij tot versterking van het open landschapskarakter van het veenweidegebied Eemland. Het gaat om de aankoop van 6.57.40 hectare voor een bedrag van 300.175 gulden (EUR 153.48,00) en 4.29.35 hectare voor een bedrag van 205.191,25 gulden (EUR 104.912,62).

Het water dat aan NM is geschonken, is gelegen in de Breukeleveense Plas (gemeente Loosdrecht). Het gebied, dat een internationale betekenis heeft, is van belang voor moeras- en watervogels. Van aardkundige waarde zijn bovendien het complex van petgaten en legakkers met de diverse stadia van verlanding.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Adelei van der Velde, 030 - 258 3325 of per e-mail:
adelei.van.der.velde@provincie-utrecht.nl .

Zoekwoorden:

Deel: ' Vijf ton subsidie voor aankoop natuurterreinen in Utrecht '
Lees ook