Provincie Zuid-Holland


16-11-1999

Vijf ton voor streekarchiefdiensten


De provincie Zuid-Holland reserveert de komende vier jaar vijfhonderdduizend gulden voor de streekarchiefdiensten. Dat staat in het voorstel dat Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten voorleggen. Het bedrag is bedoeld om een sluitend netwerk van archiefdiensten tot stand te brengen en om de culturele en educatieve taken van bestaande streekarchiefdiensten te verbeteren.

Lokale en regionale archiefdiensten bewaren het geheugen van steden, waterschappen, dorpen en gewesten. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van het culturele erfgoed en aan de openbaarheid van bestuur.

Op het vlak van de archiefzorg en de openbaarheid van archieven op lokaal en regionaal niveau is van belang dat er geen wettelijke plicht voor gemeenten en waterschappen bestaat om een professioneel archivaris in dienst te hebben. Ook het functioneren van bestaande streekarchiefdiensten speelt een rol.

professioneel archivaris
Daar waar geen professioneel archivaris is benoemd laat het deskundig beheer van archieven te wensen over. Provincies stimuleren daarom samenwerkingsregelingen waarbij diverse overheden binnen een streek gezamenlijke een archiefdienst opzetten. Door deze bundeling van krachten wordt een kwaliteitsniveau gerealiseerd dat voor elk van de deelnemers afzondelijk (financieel) onhaalbaar is. Verantwoordelijk gedeputeerde Dirk Dekker: "Voor het publiek heeft deze vorm van samenwerking het grote voordeel dat alle, aan elkaar gerelateerde historische bronnen binnen een regio op een plaats te vinden zijn. Zo kunnen deze archiefdiensten uitgroeien tot centra voor lokaal en regionaal historisch onderzoek."

Voorne, Putten, Rozenburg en Hollands Midden zijn bijvoorbeelden waar de aanpak goed werkt. Maar het kan ook minder. De Bollenstreek bijvoorbeeld, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Goeree-Overflakkee (minus Middelharnis) ontberen een professioneel archivaris. Een financiele stimulans kan dan een duwtje in de rug zijn.

Bestaande streekarchiefdiensten
Zodra een streekarchiefdienst is gerealiseerd blijkt het aantal bezoekers snel toe te nemen. De toegenomen bezoekersaantallen leggen echter een zwaar beslag op de aanwezige middelen. Dekker: "Door de frequente raadpleging hebben veel archieven, zoals het bevolkingsregister, fors te lijden. Door belangrijke archiefstukken, krantenbestanden en andere verzamelingen te filmen kun je verder verval voorkomen." Maar ook kan de dienstverlening aan het publiek uitgebreid worden, door extra (geautomatiseerde) toegangen, of de educatieve functie versterkt. Deze niet-wettelijke taken hebben bij gemeenten en waterschappen budgettair gezien niet de hoogste prioriteit. Evenals bij de benoeming van een professioneel archivaris geldt hier dat een financiele bijdrage een steun in de rug kan zijn.

Deel: ' Vijf ton voor streekarchiefdiensten Zuid-Holland '
Lees ook