Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G Brussel, 28 maart 2000.

Agalev wil vijfminutenregel rond kinderprogramma's Europees maken

In Vlaanderen mogen op de commerciële televisie 5 minuten voor en na kinderprogramma's geen reclameblokken geprogrammeerd worden. Overal elders in Europa gelden momenteel verschillende regels, maar Zweden dat in 2001 Europees voorzitter wordt wil tijdens die legislatuur werk maken van een uniform Europees verbod op reclame rond kinderprogramma's. Daarom diende Vlaams volksvertegenwoordiger Jo Vermeulen een resolutie in (mee ondertekend door Peter Gysbrechts (VLD) , Margriet Hermans (VU-ID) en Tuur Van Wallendael (SP)) om de Vlaamse regel Europees te promoten. De eenvoudige Vlaamse regel kan immers de basis vormen van de komende Europese maatregel.
Euro-parlementslid Luckas Vander Taelen zal dit Vlaamse model ook in de groene fractie van het Europees parlement aankaarten en bepleiten om zo tot een Europese streategie te komen.
De Vlaamse regel heeft het voordeel dat er een beperkte effectieve en ook symbolische buffer wordt ingebouwd tegen de toenemende commercialisering van de maatschappij en de bescherming daarin van kinderen en ouders. Daarnaast zorgt een dergelijke regel er ook voor dat de concurrentievervalsing tussen de verschillende commerciële televisiestations weggewerkt wordt. Gezien de toenemende internationalisering van het medium is dat een valabel argument in de discussie.

Jo Vermeulen, Vlaams volksvertegenwoordiger


Voorstel van resolutie
betreffende een Europese regelgeving i.v.m. reclame rond kinderprogramma's
Het Vlaams Parlement,

gehoord


1. de uiteenzettingen op de hoorzittingen op 3 en 24 februari
2. de besprekingen hieromtrent in de commissie cultuur
overwegende dat


1. bij de regelgeving rond 'kinderreclame' argumenten van pedagogische en maatschappelijke aard zwaarder wegen dan argumenten van commerciële aard.
2. er in Europa zeer diverse systemen bestaan om reclame 'rond' kinderprogramma's, of reclame 'gericht op' kinderen, te reglementeren
3. TV hoe langer hoe meer een grensoverschrijdende aangelegenheid is waardoor de nood is aan een uniforme Europese regelgeving groeit
4. Vlaanderen een duidelijk en goed toepasbaar reglement terzake heeft, de zgn. 'vijfminutenregel', en bijgevolg een voortrekkersrol kan spelen
5. Zweden te kennen heeft gegeven tijdens zijn voorzitterschap (eerste helft 2001) initiatieven terzake te willen nemen

vraagt de Vlaamse regering

de inspanningen van het Zweedse voorzitterschap voluit te steunen om tot een Europese regeling te komen,
meer bepaald de veralgemening van de zgn. 'vijfminutenregel'.
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' 'Vijfminutenregel rond kinderprogramma's Europees maken' '
Lees ook