9 augustus 2001

Visie van de federatie KNMG op de uitgangspunten en inrichting van het zorgstelsel.

In mei 2001 bracht de KNMG het standpunt over de stelselherziening uit, getiteld 'Verankering van vraaggestuurde zorg'. Het KNMG-standpunt stelt het streven naar een nieuw evenwicht in de zorg centraal, omdat de disbalans tussen vraag en aanbod het meest in het oog lopende actuele probleem is in ons zorgstelsel.

Hierbij gaat het volgens de KNMG om evenwicht tussen enerzijds de invloed en verantwoordelijkheid van (individuele) patiënten, en anderzijds de algemene toegankelijkheid van de zorg, professionele zorgkwaliteit en marktconforme arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners.

De keuze voor nominale premieheffing is een direct gevolg van de overwegingen (genoemd in het standpunt) met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de patiënt en de kwaliteit en transparantie van het zorgaanbod.

Basistakenpakket
Als tweede activiteit zal de federatie KNMG in september/ oktober reageren op het standpunt over het zorgstelsel 'Vraag aan bod' dat het kabinet begin juli 2001 heeft gepubliceerd. De federatie zal hierin de zorginhoudelijke achtergrond van haar eerder ingenomen standpunt nader toelichten.

De KNMG zal er tevens voor pleiten een heldere systematiek te ontwerpen om te kunnen bepalen welke zorg er al dan niet in het basispakket thuishoort. Ook zal nader op de positie van de huisartsenzorg worden ingegaan.
In aansluiting hierop wil de federatie KNMG in de loop van het komende anderhalf jaar een methode ontwikkelen op basis waarvan de beroepsgroep aanbevelingen kan doen voor het al dan niet opnemen van medische interventies in het basispakket. De methode moet berusten op overwegingen ten aanzien van werkzaamheid, doelmatigheid en noodzakelijkheid van het medisch handelen. Bij het ontwikkelen van de methode maken we gebruik van de uitkomsten van het KNMG-project 'Passende medische zorg' uit 1999 en van recente voorstellen van onder andere het CVZ en het Institute for Medical Technology Assessment. Ook raadplegen we in dit proces wetenschappelijke instanties en organisaties van patiënten/consumenten en zorgverzekeraars.

Modelafspraken
Parallel hieraan onderzoeken we de komende maanden of de federatie KNMG, in samenwerking met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/consumenten, een stelsel van modelafspraken kan ontwerpen. Het doel hiervan is dat partijen in de regio adequaat zaken kunnen doen over kwaliteit, doelmatigheid, omvang en financiering van medische zorg. In de nabije toekomst zullen zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten (partijen in de 'zorgdriehoek') dit alles immers onderling regelen.

Er wordt onder meer gedacht aan het ontwikkelen van inhoudelijke criteria voor beloning naar prestatie in positieve en wellicht ook in negatieve zin. De eerste beraadslagingen over de uitwerking van het 'zorgdriehoek'-project beginnen in september/oktober.

Opleiding
De krapte op de medische arbeidsmarkt is een bedreiging voor een goed functionerend zorgstelsel en daarmee voor het leveren van kwalitatief goede zorg. De federatie KNMG trekt zich dit probleem ten zeerste aan. Via enkele grote projecten bevordert de KNMG daarom dat de capaciteit en kwaliteit van de artsenopleiding en de medische vervolgopleidingen worden aangepast aan de nieuwste eisen, en dat artsen op zinvolle wijze in het beroep werkzaam blijven in plaats van vervroegd af te haken.

Belangen
De federatie KNMG wil op deze wijze een goed functionerende gezondheidszorg tot stand helpen brengen. Daarbij staat voorop dat artsen:

- tijdig passende medische hulp kunnen leveren
- dat op doelmatige wijze doen

- plezier in hun werk blijven houden

- toegankelijk zijn voor patiënten

- verantwoording willen en kunnen afleggen over hun handelen.
Hierbij heeft de KNMG de belangen van alle artsen in Nederland, en daarmee ook die van hun patiënten, in het vizier.

Voor meer informatie kunt u terecht dr. L. Wigersma, directeur beleid en advisering, via e-mail: l.wigersma@fed.knmg.nl

Deel: ' Visie KNMG op de uitgangspunten zorgstelsel '
Lees ook