Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam


Visie Sociale Pijler stadsdeel De Baarsjes ter inzage

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel De Baarsjes heeft een nota laten maken over haar visie op het sociale beleid in de Baarsjes. In de nota staan keuzes en prioriteiten voor het welzijnsaanbod in de komende jaren. Verder geeft de nota aan wat het Dagelijks Bestuur wil bereiken op sociaal gebied met de aanpak binnen het Grotestedenbeleid.

De visie in het kort

Hieronder volgende de belangrijkste punten uit de visie. Het Dagelijks Bestuur ziet als prioriteiten:
1. Versterken van zelfredzaamheid: sociale kracht en vitaliteit a. Goede scholing en optimale onderwijskansen voor kinderen b. Inburgering en taalles
c. Zorgen voor werk, omdat dat een goede motor is voor zelfredzaamheid
2. Een divers aanbod voor een diverse bevolking a. Ruimer kunnen wonen in De Baarsjes: voldoende afwisseling in de woningvoorraad
b. Optimale ontplooiingskansen in de vrije tijd, waarbij de nadruk ligt kinderen
c. Werken aan de levendigheid en het sociale en culturele klimaat in het stadsdeel
3. Sociale samenhang, respect en veiligheid
a. Buurtbetrokkenheid, contacten middels groepsvorming en contacten tussen groepen in De Baarsjes
b. Elkaar de ruimte geven en zelf verantwoordelijkheid nemen c. Veiligheid en onderling respect
d. Veiligheid in De Baarsjes

Tot wanneer kunt u reageren en hoe?

Als u uw mening over de nota wilt geven, kunt u tot en met dinsdag 25 februari een schriftelijke reactie sturen naar: Stadsdeel De Baarsjes
T.a.v. Joeri Kempen
Postbus 9410
1006 AK Amsterdam

Besluitvorming

Na de tervisielegging verwerkt het Dagelijks Bestuur de ontvangen reacties. Daarna legt het Dagelijks Bestuur de nota voor aan de stadsdeelraad ter besluitvorming. De nota zal eerst worden besproken in de Raadscommissie Onderwijs, Welzijn, Werk, Middelen, Bestuurlijke Vernieuwing, Publiekszaken. Volgens planning zal dat de vergadering zijn van 1 april 2003. Indien u tijdens deze vergadering wilt inspreken, kunt u zich melden bij het secretariaat van de sector Onderwijs, Welzijn en Publiekszaken via telefoonnummer 020-58.92.489 of 020-58.92.490.

Daarna wordt de nota besproken in de vergadering van de Stadsdeelraad op 22 april.

---

Deel: ' Visie Sociale Pijler stadsdeel De Baarsjes ter inzage '
Lees ook