HBO-Raad


Persberichten

09-03-2000
Visitatie opleidingen Agrarische Bedrijfskunde
Behoorlijke kwalificatie voor bedrijfskundig beroep in agribusiness
Afgestudeerden van de hbo-opleidingen Agrarische Bedrijfskunde en Internationale Agrarische Handel zijn behoorlijk gekwalificeerd voor hun beroep. De opleidingen zijn bezig een passend antwoord te vinden op de turbulente ontwikkelingen in de agrarische sector. Met name ontwikkelingen op het gebied van ketenvorming en ketenmanagement hebben zij goed opgepakt, bijvoorbeeld in de vorm van een apart thema in het studieprogramma of als invalshoek voor de bestudering van verschillende vakken. Als de opleidingen in onderlinge samenwerking hun ideeën en initiatieven verder ontwikkelen en hun vele voornemens omzetten in daden, zal dit ongetwijfeld bijdragen tot verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.

Dit schrijft de visitatiecommissie agrarische bedrijfskunde in haar rapport, dat op 9 maart wordt aangeboden aan het bestuur van de HBO-raad. De commissie heeft de kwaliteit onderzocht van vier opleidingen Agrarische Bedrijfskunde en één opleiding Internationale Agrarische Handel, waar in totaal ruim 1300 studenten zich voorbereiden op een bedrijfskundig beroep in de agribusiness. De vijf opleidingen gaan per september 2000 voort onder één gezamenlijke naam: Bedrijfskunde en Agribusiness.

Docenten en studenten zijn zeer betrokken bij de agrarische sector en zij werken met een zekere gedrevenheid aan de studie. De vijf opleidingen hebben de zelfstandigheid van studenten en hun verantwoordelijkheid voor de studie hoog in het vaandel staan. Voor het realiseren van een wens van het werkveld, namelijk om meer diepgang in de studie te bereiken, zijn dat gunstige voorwaarden. Die voorwaarden zijn echter niet voldoende om de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst te garanderen, zo vreest de visitatiecommissie. De gedrevenheid en het zelfstandig functioneren behoeven een steviger ondersteuning, om te verzekeren dat de persoonlijke inzet op het juiste moment tot de gewenste resultaten leidt en blijft leiden. De studie-inhoud is momenteel namelijk wel in grote lijnen, maar niet altijd voldoende specifiek, afgestemd op de werkzaamheid in het beroep. De afspraken die de opleidingen daarover landelijk hebben gemaakt, werken nog niet voldoende door in de studieprogramma's. Ook de beoordeling van tentamens en werkstukken heeft daaronder te lijden; de toetscriteria zijn niet helder genoeg. Het ontbreken van beroepsspecifieke criteria werkt voorts door in de selectie en de verwijzing tijdens het eerste studiejaar: studenten die beter een andere studie kunnen kiezen, komen te laat tot dat inzicht.

De opleidingen zijn met gemiddeld 266 studenten vrij klein. Ze hebben te kampen met teruglopende studentenaantallen en met krapper wordende financiële middelen. Uiterste efficiëntie is daarom nodig bij de inrichting van het onderwijs en de inzet van personeel. Een gevolg daarvan is, dat de opleidingen in de hogeschoolorganisatie onvoldoende herkenbaar zijn als eenheid van onderwijsbeleidsontwikkeling. De opleidingen kunnen elk afzonderlijk slechts in beperkte mate de inspanningen leveren die nodig zijn voor de onderwijsontwikkeling. Hier staat tegenover dat de vijf opleidingen een vruchtbare landelijke samenwerking hebben georganiseerd. Eén van de meeste opvallende vruchten is een zelfmanagementprogramma, waarin studenten grotendeels zonder hulp van docenten hun beroeps- en studievaardigheden verwerven en verder ontplooien. De visitatiecommissie ziet in die samenwerking een goede mogelijkheid om de zwakke punten van de afzonderlijke opleidingen gezamenlijk aan te pakken.

De visitatiecommissie was als volgt samengesteld. Voorzitter:

- de heer drs. A.T. Heijmans.
Leden:

- de heer ir. M.J.A. Albers

- de heer ing. E.J. van den Brink

- mevrouw ing. B.M.C. Grootscholten
EINDE PERSBERICHT

De visitatiecommissie is te bereiken via Ina Bakker, persvoorlichter HBO-raad, tel 070-312 21 13 of mobiel: 06-533 794 06. Een persexemplaar van het rapport van de visitatiecommissie is op aanvraag verkrijgbaar bij de afdeling in-en externe communicatie van de HBO-raad, telefoonnummer 070-312 21 71.
Overige exemplaren kunnen via de besteladministratie worden aangevraagd, tel 070-312 21 49.

Deel: ' Visitatie opleidingen Agrarische Bedrijfskunde '
Lees ook