VSNU

18 februari 1999

Visitatiecommissie brengt rapport uit:
Aardwetenschappen op de goede weg

De visitatiecommissie constateert "met vreugde dat alle door haar gevisiteerde opleidingen een goed tot zeer goed niveau hebben en dat de afgestudeerden in het algemeen snel een goede en op hun studie aansluitende positie op de arbeidsmarkt verwerven." Dit positieve oordeel is te vinden in het visitatierapport aardwetenschappen dat dinsdag 23 februari door de commissie is aangeboden aan prof.drs. M.H. Meijerink, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). In totaal heeft de commissie negen opleidingen onder de loep genomen, te weten: technische aardwetenschappen (Technische Universiteit Delft), bodem, water en atmosfeer (Landbouw Universiteit Wageningen), geochemie, geofysica en geologie (alle Universiteit Utrecht), fysische geografie, geologie en milieuwetenschappen/aardwetenschappen (Vrije Universiteit) en fysische geografie (Universiteit van Amsterdam).

De commissie is van oordeel dat een onderwijsprogamma moet bestaan uit een aantal opvolgende onderdelen, te weten: de basisoriëntatie, de verdieping, de integratie en de toepassing van het geleerde in een afstudeeronderzoek. De commissie constateert dat deze opbouw in alle opleidingen herkenbaar is. Wel vindt zij dat deze opbouw beter kan worden uitgewerkt. De recente verlenging van de cursusduur van vier naar vijf jaar, biedt hier zeker mogelijkheden toe.

Zorgelijk vindt de commissie de studenteninstroom. Zij constateert dat deze bij alle universiteiten, met uitzondering van de Landbouwuniversiteit in Wageningen, is gedaald. Met name de continuïteit van de opleidingen kan hierdoor in de toekomst in gevaar komen. De commissie beveelt de opleidingen dan ook aan om systematisch bekendheid te geven aan de studies aardwetenschappen.

In de komende jaren zal het personeelsbestand van de aardwetenschappelijke opleidingen vernieuwen. Hier liggen volgens de commissie kansen om het profiel van de opleidingen te versterken en om verdergaande vormen van samenwerking aan te gaan. Kritisch is de commissie wel over de leeftijdsopbouw van dat personeelsbestand. Hoewel het aantal vrouwelijke studenten al geruime tijd rond de 30% schommelt, is het aantal vrouwelijke medewerkers hier slechts een fractie van. De commissie stelt voor dat de opleidingen een actief beleid ontwikkelen teneinde hier verandering in te brengen.


Deel: ' Visitatiecommissie Aardwetenschappen op de goede weg '
Lees ook