Gemeente Breda

10-10-2001

Visitiatiecommissie Grotestedenbeleid bezoekt Breda

Op donderdag 11 oktober krijgt Breda bezoek van de visitatiecommissie Grotestedenbeleid. Dit bezoek is het vervolg op de zelfanalyse Van ambitie naar uitvoering die de gemeente in juni van dit jaar heeft opgesteld. In de zelfanalyse staan de themas jeugd en herstructurering woonmilieus centraal. De belangrijkste vragen die tijdens de visitatie aan bod komen zijn, of we tot nu toe ingewikkelde vraagstukken als leefbaarheid, aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt of een aantrekkelijk woonmilieu daadkrachtig en samen met onze partners hebben opgepakt.

Samenstelling commissie
De visitatiecommissie staat onder leiding van de heer professor J.W. Duyvendak, hoogleraar samenlevingsopbouw en directeur van het Verwey-Jonker instituut. Secretaris is de heer D. Buitendijk van de B&A-groep uit Den Haag, die de visitatie secretarieel ondersteunt. De overige leden van de commissie zijn de heer R.W.M. Rottier, oud wethouder van de gemeente s-Hertogenbosch en nu zelfstandig adviseur, mevrouw H.J. de Haan-Laagland, wethouder in de gemeente Leeuwarden, mevrouw J. Penterman, wethouder in de gemeente Zwolle en de heer R. Augusteijn, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant.

Gesprekken
De commissie spreekt op 11 oktober achtereenvolgens met het college van burgemeester en wethouders, met sleutelfiguren uit de gemeentelijke organisatie, met externen en met de fractievoorzitters en enkele themadeskundigen van de politieke partijen. De commissie rondt de visitatie af met een gesprek met het college over de bevindingen van die dag.

Verdere procedure
De commissie legt het concept-visitatierapport binnen drie weken voor aan het college van burgemeester en wethouders, dat kan reageren op feitelijke onjuistheden. In overleg met de voorzitter van de visitatiecommissie wordt dit commentaar verwerkt in het definitieve rapport voor Breda, dat naar verwachting in december gereed is.

Daarnaast stelt een team van visiteurs een overkoepelend rapport voor de 21 GSB-steden op, waarin aanbevelingen worden gedaan voor verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van stedelijk beleid in het algemeen. Dit overkoepelend rapport speelt een rol in de discussie hoe verder te gaan met het Grotestedenbeleid en biedt tevens aanknopingspunten voor het memorandum van de kabinetsformateur.

Mediabeleid
Binnen de G21 is afgesproken, dat er in de richting van de media pas inhoudelijke uitspraken worden gedaan, als alle steden het definitieve en het overkoepelende rapport hebben ontvangen. Die afspraak geldt ook voor Breda.

Breda, 10 oktober 2001

Deel: ' Visitiatiecommissie Grotestedenbeleid bezoekt Breda '
Lees ook