Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 15 JULI 2002

Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2002 goedgekeurd

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2002 goedgekeurd. Sinds 1995 al wordt het beleid inzake de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie jaarlijks geconcretiseerd in een actieplan. Hierin worden alle acties beschreven die zowel in het jaar zelf als voor een deel in het daaropvolgende jaar zullen worden ondernomen. Voor het actieplan, dat uit vijf luiken bestaat, is een totaalbudget voorzien van 4,4 miljoen euro.

De concrete uitvoering van de acties beschreven in het actieplan gebeurt deels door de Vlaamse overheid zelf en deels door een aantal structurele partners, waaronder Technopolis, VRT, het lerarennetwerk TOBO (Technologische Opvoeding Basisonderwijs), de volkssterrenwachten, de wetenschappelijke olympiades, enz.

Met het hele actieplan wil de Vlaamse regering op de eerste plaats een maatschappelijk draagvlak voor Wetenschap, Technologie en Innovatie in stand houden en versterken. Hierbij wordt het grootste belang gehecht aan het verstrekken van informatie en het wekken van interesse, sensibiliseren (voor het belang van wetenschap en technologie in onze maatschappij) en het afleggen van verantwoording over de aanwending van de middelen voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek.

Het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2002 is nog meer dan vroeger het resultaat van nauw overleg tussen de Vlaamse minister van Innovatie en de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. Het werd onder meer op basis van een wetenschappelijke studie 'Startonderzoek Wetenschapsinformatie' opgesteld. Hierin werd het luik 'Wetenschapsinformatie' van het actieplan grondig geanalyseerd. Rekening houdend met de resultaten van deze analyse werd de samenwerking met Onderwijs voor wat de initiatieven in de schoolomgeving betreft nog verder uitgebouwd en beter gestructureerd.

Een gevolg van het verder uitdiepen van deze samenwerking is de oprichting van twee werkgroepen van experten uit het onderwijsveld: één voor het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs. Beide hebben tot doel om, in het kader van het onderdeel Technologische Opvoeding van de eindtermen, een inventaris aan te leggen van het bestaand didactisch materiaal en bruikbare voorbeelden in de praktijk uit te werken.

De werkgroep basisonderwijs kan voor haar werkzaamheden ook steunen op het Netwerk TOBO, een netwerk van leerkrachten basisonderwijs dat in de vier jaar dat het project door de Vlaamse overheid wordt gesteund, gestaag is gegroeid in omvang en expertise.

Het actieplan 2002 wordt vertaald in vijf luiken:


1. Onderzoek als fundament
De aanzet binnen dit luik werd gegeven door het eerder vermelde startonderzoek. Dit onderzoek zal worden vervolgd met verdere studies en effectmetingen, o.m. wat het luik Innovatie van het actieplan betreft.


2. Algemene sensibiliseringacties
Belangrijkste initiatieven zijn hier de Vlaamse Wetenschapsweek, de oproep voor algemene projectvoorstellen Wetenschapsinformatie en mediaproducties.


3. Gerichte acties
Belangrijk om hier te vermelden zijn de
wetenschappelijke wedstrijden (wetenschapsolympiades), de volkssterrenwachten, het netwerk TOBO, Experion, Wetenschapstheater en de interactieve doe-kasten.


4. Internationale dimensie
Vlaanderen zal participeren aan het 'Science and Society actieplan' van de Europese Commissie. Binnen de cluster 'Science and Technology in the Media' van dit actieplan neemt Vlaanderen alvast het voortouw.


5. Structurele partnerships en/of ander projecten Structurele partnerships spelen een belangrijke rol binnen het actieplan. Het betreft hier in eerste instantie een netwerk van ondersteunende permanente actoren die instaan voor de kwaliteitsvolle uitvoering van een deel van het beleid, dankzij de aanwezige expertise. Het actieplan voorziet in de mogelijkheid dit netwerk uit te breiden.

persinfo : Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2002 goedgekeurd '
Lees ook