Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN MINISTER PAUL VAN GREMBERGEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID 18 juni 2002

Vlaams administratief toezicht op lokale besturen krimpt

Vandaag keurde de commissie Binnenlandse aangelegenheden van het Vlaams parlement twee voorstellen van decreet unaniem goed die het toezicht op de gemeenten en de provincies terugschroeven. Deze voorstellen werden voorbereid en ingediend door de meerderheidsfracties na samenspraak met minister Paul Van Grembergen (SPIRIT).

De indieners van deze voorstellen gaan er van uit dat gemeenten en provincies verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen beleidskeuzes. De Vlaamse regering wil immers niet langer optreden als de voogd van de lokale besturen. De voorstellen combineren de engagementen van de Vlaamse regering inzake administratieve vereenvoudiging en de versterking van de lokale autonomie.

Voortaan wordt het toezicht beperkt tot een controle op de wettelijkheid van de gemeentelijke en provinciale bestuurs- handelingen. Ook wordt nagegaan of deze beslissingen niet in strijd zijn met de belangen van een ruimere belangenkring dan de gemeente of de provincie zelf.

Personeelsformaties en schuldherschikkingen van gemeenten en provincies, de begrotingen van de provincies, en beslissingen van de raden van bestuur van de autonome gemeente- en provin-ciebedrijven hebben tot op vandaag de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de Vlaamse regering nodig. Na de stemming van deze voorstellen van decreet is dat niet langer het geval.

Beslissingen van gemeenten en provincies terzake worden dan ook onmiddellijk uitvoerbaar en moeten niet wachten op de formele goedkeuring van de Vlaamse regering. Procedures worden dus korter, met tijdswinst en papierbesparing tot gevolg. De Vlaamse regering zal in de meeste gevallen enkel achteraf optreden in geval van klachten.

De toezichtsdecreten worden ook aangepast aan de afspraken uit het Lambermontakkoord: voortaan worden de randgemeenten en de gemeente Voeren in het toezichtsdecreet ingepast en op dezelf-de leest geschoeid als de andere Vlaamse gemeenten. Hierdoor worden alle gemeenten in Vlaanderen op dezelfde wijze behan-deld.

Het toezichtsdecreet op de gemeenten wordt tot slot ook aangepast aan de gevolgen van de politiewet: het toezicht op de meerpolitiezones en de éénpolitiezones is voortaan gelijklopend.

Hiermee wordt een beweging afgerond die sinds 1988 ingezet werd toen Vlaanderen voor het eerst bevoegd werd voor de organisatie van het toezicht op de lokale besturen. Van een sterke centrale bevoogding naar Belgisch model, zoals we dit meer dan 150 jaar gekend hebben, evolueerde het toezicht tot wat het nu is.

Info: koen.jongbloet@vlaanderen.be (02/553 23 11)

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaams administratief toezicht op lokale besturen krimpt '
Lees ook