P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 21 september 1999.

Asielbeleid: minder stoere verklaringen en
vooral gecoördineerd en menselijk handelen

De voorbije dagen wordt misbruik gemaakt van de toename van vluchtelingen om een sfeer van noodsituatie te creëren en alle aspecten in verband met aankomende vreemdelingen door elkaar te gooien tot een schrikwekkend amalgaam. Agalev wil toch enkele principes in herinnering brengen.


1. Vluchten om politieke of economische redenen, of uit rampgebieden, is geen misdrijf. Geen enkel land heeft het recht mensen op de vlucht als criminelen te behandelen.

2. Paniekreacties zijn zinloos: Europa zal nog jaren met dit probleem geconfronteerd worden. Een strikte opdeling tussen asielzoekers, armoezaaiers of oorlogsvluchtelingen kan nooit sluitend zijn.
3. Eerste taken van een ontvangend land:

- menswaardige opvang;

- aandacht en inspanningen voor het reële probleem van de vluchtelingen;

- vermijden van klandestiniteit;

- opsporen en vervolgen van misbruiken als mensenhandel en huisjesmelkers

4. Agalev ziet wel in dat nu enkele dringende maatregelen nodig zijn om een menswaardige opvang te blijven garanderen. Maar ook nu moet ons land het recht op asiel, ook voor Europeanen als bv. zigeuners, en een soepele en tijdelijke opvang van vluchtelingen uit oorlogs-en rampgebieden blijven garanderen.
Op Europees niveau moet het debat dringend worden geopend over de huidige onhoudbare migratiestop. Een contingentering voor economische vluchtelingen dringt zich op. Agalev stelt met genoegen vast dat ook de VLD-voorzitter dit standpunt lijkt bij te treden. Het zou niet slecht zijn dat de minister van Binnenlandse zaken dit idee nu donderdag op de academische zitting van de International Organisation for Migration (I.O.M.) in Brussel aankaart.

5. Nieuwe repatriëringsprocedures geven de overheid geen recht op schending van grondrechten als kinderrechten, bescherming tegen onmenselijke behandeling of tegen fysisch geweld tijdens repatriëring.
6. Het falen van het beleid in de voorbije jaren noodzaakt een eenmalige snelle regularisatie van illegalen die reeds lang in ons land leven, ten einde aan bijzonder moeilijke situaties van bv. mensen met kinderen een einde te maken.

Agalev steunt elke poging om met extra opvangcentra het onthaal menswaardiger te organiseren. Er moet zowel op korte termijn als duurzaam gehandeld worden, met inzicht en overleg. Agalev zal zich even kordaat blijven verzetten tegen ad hoc-maatregelen die de problematiek ten gronde niet oplossen, zelfs kunnen bemoeilijken.

Jef TAVERNIER, fractievoorzitter Kamer GSM 0477 49 70 72

Frans LOZIE, fractievoorzitter Senaat GSM 0477 37 43 94


Agalev Persdienst
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Vlaams asielbeleid minder stoere verklaringen '
Lees ook