Vlaamse overheid

Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA wil de informatiestroom van bedrijven naar de overheid stroomlijnen. Een eerste stap daarin is het scheppen van een decretale basis voor het zogenaamd "uniek loket", een contactpunt waar ondernemingen terechtkunnen voor het gebundeld voldoen van hun informatieplicht voor het beleidsdomein milieu en natuur. De Vlaamse regering heeft een voorontwerp van decreet ter zake goedgekeurd. Het voorontwerp van decreet regelt tevens de stilzwijgende vergunning.

Streefdoel van de invoering van het éénloketsysteem is dat de bedrijven alle benodigde informatie voortaan éénmaal per jaar tegen één vaste datum én via één enkel geïntegreerd formulier kunnen melden aan de overheid. Tot op heden zijn bedrijven verplicht tal van formulieren over te maken aan verschillende instanties én op verschillende tijdstippen. Door de creatie van een uniek loket kan worden gewerkt aan een "geïntegreerd meldingsformulier". Dit zal tot gevolg hebben dat bedrijven hun milieujaarverslag, hun afvalstoffenmelding, hun aangifte inzake heffing op waterverontreiniging en hun aangifte inzake winning van grondwater via één enkel meldingsformulier kunnen communiceren aan de overheid. Kortom, ondernemingen hoeven in de toekomst voor de hierboven vermelde aandachtspunten nog slechts één enkel formulier in te dienen bij één enkel contactpunt, het uniek loket. Via dit geïntegreerd formulier voldoen de bedrijven meteen aan hun informatieplicht voor het beleidsdomein milieu en natuur.

De creatie van dergelijk éénloketsysteem zal ongetwijfeld leiden tot minder papierwerk voor de bedrijven en de overheid, een meer klantvriendelijke werkwijze bij de overheid, het verhogen van de relevantie voor het beleid van de bij de bedrijven opgevraagde informatie en voor een vlottere verwerking en efficiënter beheer en gebruik van deze informatie.

Dit voorontwerp van decreet regelt eveneens de stilzwijgende milieuvergunning. Volgens de huidige reglementering moet de politieke overheid binnen een vooropgestelde termijn beslissen over
vergunningsaanvragen. Doet ze dit niet binnen die termijn dan wordt de vergunning, bij een beslissing in beroep, stilzwijgend verleend. Er kunnen dan ook geen bijzondere vergunningsvoorwaarden opgelegd worden.
De Europese overheid had evenwel bezwaren tegen deze manier van handelen. Het systeem van de stilzwijgende vergunning wordt dan ook geschrapt. De overheid wordt verplicht om binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van de aanmaning, over het beroep uitspraak te doen.

persinfo : Ann Bats, woordvoerster van minister Dua - tel. 02 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be


---

Deel: ' Vlaams loket verlicht milieumeldingsplicht van bedrijven '
Lees ook