Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 9 FEBRUARI 1999

MAP definitief goedgekeurd

Gisterenavond heeft de Vlaamse regering op voorstel van Milieuminister Theo KELCHTERMANS het hele MAP-dossier goedgekeurd.

Vooreerst werd het technisch nazicht afgerond van het op 26/1/1999 door de Vlaamse regering goedgekeurde ontwerp- decreet tot wijziging van het huidige Meststoffendecreet. Dit ontwerpdecreet beoogt de invoering van een algemene nitraatnorm die voor alle cultuurgronden in Vlaanderen geldt en die de technische vertaling vormt van de EG- nitraatrichtlijn. Met deze nieuwe benadering wordt voortaan een perceelsgewijze controle van de EG- nitraatnorm mogelijk.

Verder voert het ontwerpdecreet een tijdelijke maar absolute blokkering van de dierlijke mestproductie in : tot 2005 kunnen geen milieuvergunningen voor bijkomende dierlijke mest worden verleend. De verwerking van mestoverschotten krijgt een bijzondere plaats om overbemesting van de Vlaamse cultuurgronden te voorkomen.

Ten slotte moedigt het ontwerpdecreet de landbouwers aan om inspanningen te doen voor een verdergaande verbetering van milieu en natuur. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om op basis van vrijwilligheid beheersovereenkomsten te sluiten; daardoor worden verbintenissen voor verdergaande inspanningen door de overheid gecompenseerd via een vergoeding voor de verdergaande inspanningen. Niet onbelangrijk is dat in het ontwerpdecreet ook geëigende bepalingen zijn opgenomen die de exploitatie en ontwikkeling van biologische landbouwbedrijven mogelijk maken.

Verder keurde de Vlaamse regering een besluit goed ter verbetering van het behoud en de ontwikkeling van natuur in de natuurgebieden alsook in de ecologisch waardevolle agrarische gebieden, met inbegrip van de habitats van de vogelrichtlijngebieden. In natuurgebieden geldt als algemene regel een quasi-nulbemestingsnorm of een extensieve begrazing, waarbij evenwel voor akkers en intensief bemeste graslanden uitdovend een afwijkende regeling is voorzien. In de ecologisch waardevolle agrarische gebieden, met inbegrip van de habitats van de vogelrichtlijngebieden, worden waardevolle graslanden afgebakend waarvoor een extensieve begrazing geldt. Deze gebiedsgerichte verstrengde bemestingsnorm in de ecologisch waardevolle agrarische gebieden gaat in op het ogenblik dat de compenserende vergoedingenregeling in uitvoering wordt gebracht, na aanmelding en aanvaarding door Europa.

Ten slotte nam de Vlaamse regering met betrekking tot de milieubeleidsovereenkomst met landbouworganisaties akte van de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek ingekomen opmerkingen alsook van de adviezen van de SERV en de MINA-raad. Alle bemerkingen werden weerlegd.

Het ontwerp van decreet alsook het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst zullen nu voor verdere behandeling worden doorgezonden naar het Vlaams Parlement.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams MAP definitief goedgekeurd '
Lees ook