PERSMEDEDELING VAN MINISTER VERA DUA
VLAAMS MINISTER LEEFMILIEU EN LANDBOUW

23 JULI 1999

Minister Dua weigert zandontginning in bos van Aa

De nieuwe Vlaamse minister van Leefmilieu, mevr. Vera Dua heeft vandaag een definitieve beslissing genomen over de vergunningsaanvraag van de firma De Dijcker voor een grootschalige zandontginning in het 'Bos van Aa'.

De minister heeft na een studie van het dossier en op basis van plaatsbezoek haar weigering gebaseerd op volgende argumenten:


- De ontginning van zand is juridisch onverenigbaar met de bestemming 'stortgebied' op het gewestplan.
- Het intensieve transport voor de afvoer van zand en de aanvoer van opvulmateriaal zou een onaanvaardbare verkeershinder veroorzaken voor de omwonenden. Voor transport over het kanaal werden onvoldoende garanties gegeven.

- De ontginning zou te grote risico's veroorzaken op het vlak van verspreiding van bodemverontreiniging naar oppervlaktewater en drinkwater. Bovendien dreigen de omliggende bos- en natuurgebieden te verdrogen.

Volgens de minister moet er in de lopende wijziging van het betrokken gewestplan een goed onderbouwde ruimtelijke afweging gemaakt worden tussen de economische aanspraken (eventuele aanduiding ontginningsgebied) en de bescherming van de hoge ecologische waarde (natuurgebied) van het gebied.

info : Rik De Baere - tel. (02) 553 27 81

Deel: ' Vlaams minister Dua weigert zandontginning in Bos van Aa '
Lees ook