Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER VERA DUA VLAAMS MINISTER

VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW 26 september 2001

Vlaams-Nederlandse samenwerking rond bodemverontreiniging

Vlaanderen en Nederland hebben een samenwerking opgezet om zware bodemverontreiniging in de grensstreek efficint aan te pakken. Vandaag heeft hierover een overleg plaats tussen medewerkers van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua en van de Nederlandse minister J.P. Pronk. Aangezien het eerste concrete dossier om een zware bodemverontreiniging door metalen in de Kempen gaat, werden ook de provincies Noord-Brabant en Limburg net als vertegenwoordigers van Waterschap de Dommel bij het overleg betrokken.

De beide ministers erkennen dat aan beide zijden van de grens een ernstig probleem van bodemverontreiniging is vastgesteld. In Nederland is een Raamplan opgesteld waarin staat hoe de problematiek in de Nederlandse Kempen aangepakt kan worden. Vlaanderen zoekt al meerdere jaren zeer actief naar mogelijke oplossingen voor de streek en heeft al diverse proefprojecten uitgewerkt. In het gezamelijke overleg wordt voorgesteld dat Vlaanderen en Nederland een overeenkomst tekenen waarin de gezamelijke aanpak nader inhoud en richting wordt gegeven.

Uit voorgaande contacten blijkt dat de verschillen in risicobenadering aan beide zijden van de grens leiden tot discussies bij het vergelijken van gegevens en tot het bemoeilijken van een gemeenschappelijke aanpak. Dat leidt tot rechtsonzekerheid bij de aanpak van de problematiek in beide landen. Tijdens het overleg van vandaag wordt een voorstel neergelegd om te komen tot een gemeenschappelijke en meer effectgerichte systematiek van risicobeoordeling.

De schaalgrootte van de bodemverontreiniging in de Kempen is dermate dat klassieke saneringsopties niet haalbaar zijn. Vlaanderen en Nederland willen hun inspanningen bundelen om zo vlug mogelijk haalbare concepten uit te werken om het probleem zo efficint mogelijk aan te pakken.

Maatregelen aan de grens
Jaarlijks stroomt onder meer 14.000 kg zink de grens over van Vlaanderen naar Nederland via de Dommel. Beide landen erkennen dat voor dit probleem een oplossing moet gevonden worden. En van de concrete maatregelen is het realiseren van een zogenaamde slibvang op de grens. Zo'n slibvang zorgt ervoor dat het vervuilde slib wordt opgevangen aan de grens.

In het overleg komt ook het voorstel aan bod om tot een Europees kennisplatform te komen. De kennis en expertise over verontreiniging door zware metalen is zeer verspreid. Nederland en Vlaanderen zullen het opzetten van een Europees virtueel kenniscentrum actief ondersteunen en aan kennisuitwisseling doen.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. 02-553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams-Nederlandse samenwerking rond bodemverontreiniging '
Lees ook