Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 15 JULI 2002

Ontwerpdecreet oppervlaktedelfstoffen goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen, na verwerking van de adviezen van MiNa-raad, SERV en Raad van State, definitief goedgekeurd waardoor het kan worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Het ontwerpdecreet legt de juridische basis voor het toekomstig ontginningsbeleid van de in Vlaanderen voorkomende oppervlaktedelfstoffen en moet gezien worden in het breder perspectief van het beheer van de natuurlijke rijkdommen in het algemeen.

Onze natuurlijke rijkdommen zijn immers een bron van Vlaamse welvaart: de oppervlaktedelfstoffen waaronder de verschillende zandsoorten van ophoogzanden, metsel- en betonzanden tot het zeer waardevolle kwartszand en de verschillende kleisoorten en lemen schragen nog steeds de economisch belangrijke woning- en wegenbouw, alsmede andere industrietakken zoals de steenbakkerij-, de kunststoffen-, en de glassector. Binnenmuurstenen, gevelstenen, dakpannen, argexkorrels, glas, beton en grèsbuizen worden met Vlaamse oppervlaktedelfstoffen vervaardigd. Gezien de uitgesproken neiging van de Vlaming om een eigen huis te bouwen of verbouwen, hebben de Vlaamse delfstoffen een groot maatschappelijk belang.

Ondanks dit maatschappelijk en economisch belang wordt het voor de betrokken bedrijven steeds moeilijker nieuwe ontginningsgebieden aan te snijden. Deze onzekerheid over een toekomstige grondstoffenbevoorrading belemmert enerzijds de verdere economische ontwikkeling van de sector en schept anderzijds problemen om in de maatschappelijke behoeften te blijven voldoen.

Vermits de ontginning van bodemrijkdommen een industrieel proces vormt dat ook een effect heeft op het draagvlak van de natuurlijke omgeving, creëert de maatschappelijke noodzaak van ontginning onvermijdelijk ook een maatschappelijke weerstand.

Het ontwerpdecreet poogt, via een integrale benadering, de maatschappelijke en economische noden te verzoenen met de milieutechnische en ruimtelijke eisen van bestaande regelgeving.

Het beleid inzake het beheer van de
oppervlaktedelfstoffen heeft daarom als basisdoelstelling om, ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties, op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen.

Het ontwerpdecreet voorziet hiertoe in bepalingen die zullen toelaten de delfstoffenbehoefteplanning te structureren, de afdwingbaarheid van een optimale ontginning binnen ontginningsgebieden mogelijk te maken, het gebruik van secundaire grondstoffen en alternatieve materialen te bevorderen, de milieuhygiënische kwaliteit van de delfstoffen te garanderen en de realisatie van de nabestemming, via een opgelegde eindafwerking, te vergemakkelijken.

Specifiek m.b.t. de delfstoffenplanning worden oppervlaktedelfstoffenplannen voorzien met toekomst- perspectieven van minimaal 25 jaar. Teneinde de maatschappelijke behoefte op haar actualiteitswaarde te toetsen zullen deze plannen vijfjaarlijks geëvalueerd worden. Deze periodieke evaluatie laat eveneens toe na te gaan welke vruchten de inspanningen m.b.t. het aanmoedigen en het gebruik van alternatieven voor primaire delfstoffen, hebben afgeworpen.

persinfo : Mark Vanleeuw, woordvoerder van minister Gabriels - tel. 02 553 12 33
e-mail: persdienst.gabriels@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams ontwerpdecreet oppervlaktedelfstoffen goedgekeurd '
Lees ook