PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 24 MAART 2000

Ontwerpdecreet Ruimtelijke Ordening: uitvoeringsbesluiten
Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goedgekeurd dat een aantal wijzigingen bevat aan het Decreet op de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22/10/1996, en aan het decreet van 18/5/1999 dat in werking treedt op 1 mei aanstaande.

Dit ontwerpdecreet dat een aantal technische aanpassingen aan de decreten inhoudt, een aantal verbeteringen en vereenvoudigingen in het kader van behoorlijk bestuur en een aantal wijzigingen in functie van de implementatie van het regeerakkoord, werd reeds door de Vlaamse regering principieel goedgekeurd op 18/2/2000 en kreeg een gunstig advies van de Raad van State, mits een aantal technisch-juridische correcties doorgevoerd werden.

De Vlaamse regering hechtte tevens haar goedkeuring aan zes voorontwerpen van uitvoeringsbesluiten bij het decreet van 18/5/1999.

Transactiesom inzake ruimtelijke ordening

Dit besluit legt de transactiesom vast die betaald moet worden in ruil voor het afleveren a posteriori van een vergunning voor constructies of functiewijzigingen waarvoor geen vergunning werd aangevraagd bij de aanvang ervan, maar die op zich wel vergunbaar waren omdat ze niet strijdig zijn met de voorschriften van plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen of andere verordeningen.

Berekening en betaling van de meerwaarde

De meerwaarde is één van de drie mogelijke herstelvorderingen in geval van bouwovertreding, naast het herstel in de oorspronkelijke staat en de aanpassingswerken.

Register van ruimtelijke planners

Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaraan moet voldaan worden om vanaf 1/5/2000 aangesteld te kunnen worden als ontwerper van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO)

De organisatie en de werkwijze van VLACORO, met inbegrip van de financiële middelen en het personeel worden door dit besluit geregeld.

Voorwaarden waaraan moet voldaan worden om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld

In uitvoering van het nieuwe decreet dienen gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ambtenaren van ruimtelijke ordening te worden aangesteld.

Vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester

Overheidswerken met een belangrijk ruimtelijke impact zullen in de toekomst voor advies aan de Vlammse Bouwmeester worden voorgelegd.

info : ir. Dirk Brusselaers
ir. Marc De Roeck, woordvoerder van
minister Van Mechelen - tel. (02) 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams Ontwerpdecreet Ruimtelijke Ordening besluiten '
Lees ook