Vlaamse Volksunie

Parlement moet nationaal (verkeers)veiligheidsplan kunnen bijsturen (06/08/01)

Eén van de grote doelstellingen van de Octopus-politiehervorming was tot een grotere transparantie en democratische controle te komen. Zo bepaalt de wet dat voortaan nationale en zonale veiligheidsplannen worden opgemaakt. Principieel een goede zaak. De overheid is nu verplicht prioriteiten te bepalen, daartoe de nodige wetgevende initiatieven te nemen en in de nodige middelen te voorzien.

Het eerste nationale veiligheidsplan werd slechts in december 2000 aan het parlement voorgelegd. Te laat dus: op dat moment waren de beleidsnota's en begrotingen van justitie en binnenlandse zaken reeds door de Kamer goedgekeurd. Het eerste plan had ook niet veel om het lijf, maar dit terzijde.

Een tweede euvel is dat de krachtlijnen van het plan alleen medegedeeld worden aan het parlement. Eens te meer blijkt dat het parlement meer rechten toekent aan het lokale niveau dan dat het voor zichzelf voorbehoudt. Art. 37 van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus bepaalt immers dat de gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegheid ressorteren van de gemeenteraad of van de politieraad, voor akkoord voorgelegd worden aan de gemeenteraad of, desgevallend aan de politieraad.

De VU meent dat het nationale veiligheidsplan het voorwerp moet zijn van een tijdige, volledige parlementaire behandeling. Het moet vatbaar zijn voor bijsturing, goed- of afkeuring.

Daarom stelt de VU voor om aan het parlement voortaan een goedkeuringsrecht te verlenen en het tijdschema te veranderen: de behandeling dient voortaan te gebeuren vooraleer de begrotingen van justitie en binnenlandse zaken door de Kamer goedgekeurd worden. De kamerleden Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke dienen daartoe vandaag een wetsvoorstel in.

De noodzaak van een parlementaire bijsturing wordt nog maar eens bewezen door de problematiek van de verkeersveiligheid die jammer genoeg het afgelopen weekend weer op schrijnende wijze in de actualiteit gekomen is.

Inzake verkeersveiligheid is het nationaal veiligheidsplan zeer vaag en bovendien niet in overeenstemming met het federale regeerakkoord.

Volgens het federale regeerakkoord beoogt de regering de verkeersongevallen met lichamelijk letsel terug te schroeven, terwijl in het nationaal veiligheidsplan meer algemeen wordt gestreefd naar «het beter beheersen en, zo mogelijk het doen afnemen van het aantal verkeersongevallen.»

Er is ook helemaal geen band met het strafrechtelijk beleid dat bepaald wordt door het college van procureurs-generaal en de minister van justitie.

Deze regering faalt in de strijd voor meer verkeersveiligheid en slaagt er niet in om een coherent en afdoend handhavingsbeleid uit te werken en uit te voeren.

België telt meer verkeersdoden per hoofd van de bevolking dan het Europese gemiddelde. In de Europese Unie kwamen gemiddeld 113 burgers per miljoen inwoners om in een verkeersongeval tegenover 147 in België. In Europa zijn er gemiddeld 12,9 doden per miljard afgelegde kilometers. In België ligt de kans op een dodelijk ongeval bijna 35 % hoger dan dit Europese gemiddelde. België staat op de 6de plaats wat betreft het wagenbezit met 441 personenwagens per 1 000 inwoners. Landen met een relatief hoger wagenbezit kennen niet noodzakelijk meer verkeersdoden per hoofd van de bevolking.

Het parlement moet derhalve zijn verantwoordelijkheid nemen. Er moeten heel duidelijke prioriteiten bepaald worden i.v.m. het handhavingsbeleid, de administratieve afhandeling van verkeersovertredingen, de uitvoering van het rijbewijs met punten, enz.

Ook op lokaal vlak dienen de zonale raden van verkeersveiligheid een prioriteit te maken. Geert Bourgeois neemt vandaag het initiatief om dit punt te agenderen op de eerstvolgende bijeenkomst van de zonale raad Roeselare - Izegem - Hooglede.

Auteur:
VU-Kamerfractie
Geert Bourgeois, VU-Kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Geert Bourgeois
Telefoon: (051)30 26 08
Fax: (051)31 01 47
E-post: bourgeois.geert@skynet.be

Deel: ' Vlaams parlement moet veiligheidsplan kunnen bijsturen '
Lees ook