Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 1999

Samenwerkingsakkoord voor opvang gehandicapten

Op initiatief van Vlaams Welzijnsminister Luc MARTENS heeft de Vlaamse regering na advies van de Raad van State definitief ingestemd met het ontwerpdecreet tot goedkeu- ring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integra- tie van personen met een handicap.

Van zodra dit Samenwerkingsakkoord ondertekend is, zullen personen met een handicap uit Vlaanderen een beroep kun- nen doen op erkende en gesubsidieerde voorzieningen in Wallonië, en vice versa. De samenwerking geldt zowel voor onthaal- en huisvestingsvoorzieningen, als voor bij- voorbeeld de beschutte werkplaatsen, de centra voor beroepsopleiding, enz. Uitzondering wordt wel gemaakt voor tussenkomsten op het vlak van individuele, materiële bijstand (bijv. aanpassingen aan de woning, aanschaf van rolstoelen,...).

In het kader van dit Samenwerkingsakkoord zal telkens worden geëvalueerd of de vraag gerechtvaardigd is. Zo zal bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de afwezig- heid van een aan de handicap aangepaste voorziening bin- nen de eigen Gemeenschap/Gewest, met de afstand tussen de woonplaats van de aanvrager en een voorziening in de eigen of "gast"-gemeenschap of -gewest, met eventuele taalproblemen die de aanvrager kan ervaren, enz.

De dossiers zullen worden behandeld door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap en door het Agence Wallone pour l'intégration des person- nes handicapées. De toegang tot Waalse en Vlaamse voorzieningen kan uiteraard slechts verleend worden bin- nen de grenzen van de onthaalcapaciteit van elke voorziening.

De Vlaamse en Waalse regeringen drukken met dit akkoord hun gemeenschappelijke bekommernis uit voor een beleid op maat van personen met een handicap.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaams samenwerkingsakkoord voor opvang gehandicapten '
Lees ook