Nieuw-Vlaamse Alliantie

De Vlaamse huisarts in een Vlaams gezondheidsbeleid (23/05/02)

Op een persconferentie verschaften algemeen voorzitter Geert Bourgeois, kamerlid Danny Pieters en dr. Louis Ide vandaag toelichting bij een Vlaams Toekomstplan voor de gezondheidszorg in het algemeen en het statuut van de huisarts in het bijzonder. Het plan vormt het resultaat van een intensief overleg binnen een werkgroep van de N-VA met huisartsen en specialisten uit de medische sector, allen actief binnen de Nieuw-Vlaamse Alliantie.

Het N-VA-plan schetst de krijtlijnen van een toekomstgericht, hoogstaand en betaalbaar Vlaams gezondheidsbeleid en de opleiding, positie en het statuut van de Vlaamse huisarts.

Het huisartsenberoep is niet langer aantrekkelijk. De stelselmatige toename van de vereisten die aan de huisarts gesteld worden, gaat gepaard met een afname van zijn maatschappelijke erkenning en materiële ondersteuning. Drie op tien huisartsen stappen reeds na vijf jaar uit het beroep.

Aan de hand van vijf pijlers bepleit de N-VA een grondige ommezwaai in het materieel en sociaal statuut van de huisarts én in het gezondheidsbeleid.


1. De gezondheidszorg zit gevangen in een unitair Belgisch carcan, waardoor elk toekomstgericht, betaalbaar gezondheidsbeleid, aangepast aan de Vlaamse noden, onbestaande is. De kloof tussen de Vlaamse en de Franstalige visies en voorkeuren is onoverbrugbaar geworden. De voorbeelden zijn legio: terwijl Vlaanderen de toegang tot de medische studie beperkt, grijpt Wallonië helemaal niet in, met een medische overconsumptie tot gevolg; Vlaanderen kiest resoluut voor echelonnering terwijl Wallonië vasthoudt aan het duurdere technisch model; in de klinische biologie en de radiologie liggen de kosten per patiënt in Wallonië meer dan tweemaal zo hoog; de Franstaligen verzetten zich tegen de Vlaamse keuze voor een Globaal Medisch dossier enz.
De N-VA wil daarom de snelle en integrale overheveling van het gezondheidsbeleid naar de gemeenschappen: Vlaams welzijn moet in Vlaamse handen.


2. Aanmoediging tot inschrijving bij een vaste huisarts met het oog op de invoering van het globaal medisch dossier en het Vlaams Elektronisch Netwerk. De patiënt bindt zich aan één huisarts en wordt financieel bestraft wanneer een onverantwoord beroep wordt gedaan op specialistische geneeskunde. Daartegenover biedt de huisarts een kwaliteitsvolle geneeskunde op maat.


3. Flexibele echelonnering: de huisarts is de spilfiguur van de eerstelijnszorg maar niet de enige actor: ook bvb. oogartsen, gynaecologen en geriaters hebben hier hun plaats.


4. Vervanging van het stelsel van de eenzijdig prestatiegebonden honorering door een gemengd stelsel van honorering per patiënt aangevuld met een taakgerichte honorering.


5. Aanmoediging van samenwerkingsverbanden ter garantie van een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg.

De volledige visie van de N-VA op de Vlaamse huisarts in een Vlaamse gezondheidszorg kan u raadplegen op: www.n-va.be/huisartsen

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, alg. voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be/huisartsen

Deel: ' Vlaams Toekomstplan voor de gezondheidszorg '
Lees ook