Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Vlaams Unesco Trustfonds

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE besliste de Vlaamse regering tot oprichting van een 'Vlaams Unesco Trustfonds' ter ondersteuning van Unesco- activiteiten op het domein van de wetenschappen.

UNESCO is de multilaterale organisatie voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie van de Verenigde Naties en is een van de weinige mondiale fora waar, naast het aanbieden van een politiek forum, vele ontwik- kelingslanden zich kunnen manifesteren en solliciteren naar partners om in een gestructureerd multidisciplinair platform aan opleiding, specifieke vorming en kennis- transfert te doen. Vlaanderen heeft gedurende de laatste jaren een intensievere samenwerking met UNESCO opgebouwd. Door de oprichting van een Vlaams Unesco Trustfonds ter bevordering van de wetenschappelijke activiteiten van UNESCO kan Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid en soli- dariteit betonen bij het uitbouwen van een duurzame ontwikkeling in de wereld. Tevens levert Vlaanderen hiermee een belangrijke bijdrage voor het onderbouwen van een duurzame vrede.

Het oprichten van een Vlaams Unesco Trustfonds, met een startkapitaal van 45 miljoen fr., draagt bij tot het rea- liseren van volgende doelstellingen:

- het uitdragen van Vlaamse expertise naar landen op weg naar hun ontwikkeling;

- de uitstraling van Vlaanderen vergroten door het inkaderen van de Vlaamse expertise in de activiteiten van multilaterale organisaties;

- door het overbrengen van kennis en technologie in een multilateraal kader ook de kanalen initiëren waarlangs Vlaamse samenwerkingsverbanden kunnen groeien, zowel op wetenschappelijk en technologisch als op socio-economisch vlak.
Bovendien biedt de samenwerking het voordeel van schaal- vergroting en persistentie, doordat initiatieven zoals intensieve grensoverschrijdende samenwerking en het uit- bouwen van multilaterale netwerken vanuit Unesco optimaal ondersteund kunnen worden en een betere garantie van con- tinuïteit bieden in een coherent geheel.

De gevolgde financieringsstrategie leidt tot een optimale besteding van de middelen. De prioriteiten worden door deze multilaterale organisatie voorgelegd, en Vlaanderen kan erop intekenen. Vlaanderen behoudt de vrijheid om aan te duiden in welke domeinen of actiepunten het zijn middelen besteed wil zien. Unesco biedt aldus een mon- diaal platform aan waarbij Vlaanderen, gezien zijn capa- citeiten inzake wetenschappen en technologie, heel wat mogelijkheden krijgt om zich ook te profileren in een multilateraal kader. Het Vlaams Unesco Trustfonds zal gestuurd worden op de tweejaarlijkse agenda van de Unesco en beheerd worden door een bestuurscomité samengesteld uit vertegenwoordigers van de Unesco en Vlaanderen. Het bestuurscomité wordt bijgestaan door deskundigen.

De middelen van het Trustfonds zullen in eerste instantie ingezet worden voor het financieren van de in gemeen- schappelijk overleg geselecteerde projecten. Daarnaast biedt het Trustfonds de mogelijkheid voor het inschakelen van speciale consultanten voor het uitwerken en/of opvol- gen van speciale programma's. Verder kan de inbedding van Vlaamse expertise in de Unesco-organen worden gesti- muleerd door detachering, hetzij in het hoofdkantoor te Parijs, hetzij in een van Unesco's regionale kantoren. Het Trustfonds voorziet niet in studiebeurzen, maar on- dersteunt wel specifieke training en kortlopende oplei- dingen binnen de projecten. De vanuit het Trustfonds op- geleide wetenschappers kunnen een onderzoekstoelage toegekend krijgen, waarmee ze bij de terugkeer naar hun instelling een lokaal onderzoeksproject kunnen opstarten en nog een beroep kunnen doen op hun Vlaamse promotor.

In de opstartfase zullen activiteiten in het kader van het Internationaal Hydrologisch Programma" en van de In- tergouvernementele Oceanografische Commissie geselecteerd worden. Speciale aandacht zal geschonken worden aan de sociale aspecten verbonden aan deze activiteiten. De keuze tot het ondersteunen van deze twee programma's is gebaseerd op de realiteit van hun totale problematiek. Water is dé strategische grondstof van de 21ste eeuw. Over twintig jaar verwacht men zowel in de ontwikkelings- landen als de geïndustrialiseerde landen zware problemen als niet tijdig actie ondernomen wordt. In het tweede programma wordt de nadruk gelegd op het kustzonebeheer, waarbij de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het uitwerken van een duurzaam beheer hiervan centraal staan, met een daaraan gekoppeld onderzoeksbeleid. Een aanzienlijk deel van de bevolking in ontwikkelingslanden is voor zijn voedselvoorziening aangewezen op de zee. Hoewel de productie op het land nog opgedreven kan wor- den, is het raadzaam op een doordachte manier de zeerijkdommen te exploiteren.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams Unesco Trustfonds ingesteld '
Lees ook