Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 16 MAART 1999

Vooruitgangsrapport '98 Emancipatiezaken

De Vlaamse regering hechtte op voorstel van Vlaams minis- ter van Ambtenarenzaken Eddy BALDEWIJNS haar goedkeuring aan het Voortgangsrapport 1998 en het Positieve-Actieplan voor 1999, ingediend door Hedwig Van Roost, de opdracht- houdster voor Emancipatiezaken bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Blikvanger in 1999 is het onderzoek 'Gender in BALANS', waarvan de definitieve resultaten op 18 en 19/3/1999 op een internationaal congres bekend zullen worden gemaakt. Er werden beleidsaanbevelingen gedaan om gender te inte- greren in het algemene personeelsbeleid. Hiervoor is er door de onderzoeksters samengewerkt met de personeelsver- antwoordelijken van de verschillende departementen. Er werden een aantal instrumenten aangemaakt om instroom, doorstroom, bevorderingen en vorming genderneutraal te maken.

De dienst Emancipatiezaken geeft ook aan zes Vlaamse Openbare Instellingen de kans om in 1999 hun personeels- beleid op gendereffecten te laten doorlichten.

Een aantal vaste waarden zijn in het plan terug te vin- den. Zo wordt het beleid tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk verdergezet. De sensibiliseringscampagnes halen deze problematiek duidelijk uit de taboesfeer: het aantal meldingen stijgt. De dienst Emancipatiezaken beklemtoont dat een stijging van het aantal meldingen niet negatief mag worden geïnterpreteerd. Dat werknemers met hun problemen naar een vertrouwenspersoon durven stappen, wijst op vertrouwen en openheid in de organisatie.

Een netwerk van vrouwen van niveau A is opgestart. De voornaamste doelstelling van het netwerk is een bijdrage te leveren tot een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van niveau A. Een eerste netwerk- bijeenkomst voor vrouwen van niveau A vond plaats in oktober en kende een grote opkomst. De dienst Emancipa- tiezaken organiseert drie tot vier keer per jaar een bij- eenkomst waarbij een aantal deskundigen over thema's komen praten die relevant zijn voor de organisatie en die loopbaanondersteunend kunnen werken (bijv. 'Informatie of deeltijds werken in hogere functies', 'Stressmanagement', 'Mogelijkheden inzake leersabbat', e.d.m.). Op deze manier worden de omstandigheden gecreëerd waarin infor- mele contacten kunnen worden gelegd. Het is dan aan de aanwezigen zelf om contacten te leggen en informatie-uit- wisseling te verzekeren.

De dienst wil binnen de organisatie een genuanceerde dia- loog inzake deeltijdse arbeid voor leidinggevende func- ties op gang brengen. Dit zal gebeuren door een studiedag te organiseren waarop 'best practices' worden voorge- steld.

Het Positieve-Actieplan 1999 zet deze initiatieven ver- der. 1999 wordt een belangrijk jaar. De uitdaging zal erin bestaan de instrumenten van het onderzoek 'Gender in BALANS' daadwerkelijk te integreren in het personeels- beleid.

Info : Hedwig Van Roost,
opdrachthoudster voor Emancipatiezaken
tel. (02) 553 49 67
fax (02) 553 50 52
e-mail : hedwig.vanroost@azf.vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams vooruitgangsrapport '98 Emancipatiezaken '
Lees ook