Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 31 MAART 2000

Begrotingscontrole 2000

De Vlaamse regering heeft haar begrotingscontrole 2000 afgerond. De uitgaven zijn onder controle. De inkomsten werden in de initiële begroting voorzichtig ingeschat waardoor er nu ruimte is. Het overschot op de begroting na de begrotingscontrole is daardoor groter dan eerst geraamd. Dit overschot bedraagt nu 10,9 miljard frank tegen 9,7 miljard frank in de oorspronkelijke begroting 2000.

1. Uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting 2000 heeft de Vlaamse regering de strengste norm van de Hoge Raad van Financiën als uitgangspunt gehanteerd. Bij de initiële begroting werd deze norm gemakkelijk gehaald. Het voorziene overschot op de begroting was zelfs 4,5 miljard frank groter dan de norm vereist. Deze buffer is na de begrotingscontrole toegenomen tot 5,7 miljard frank.

De Vlaamse regering heeft geopteerd om met de middelen die bij de begrotingscontrole vrijkomen, facturen uit het verleden te betalen en verder de schuld af te bouwen.

De Vlaamse regering heeft ook enkele nieuwe accenten gelegd. Dit resulteert in een aantal nieuwe uitgaven die de volgende jaren op kruissnelheid zullen komen.

De Vlaamse regering is bij de begrotingscontrole uitgegaan van voorzichtige prognoses wat betreft economische groei, inflatie, inkomsten uit gewestbelastingen .

2. De middelen


- Economische groei

De Vlaamse regering gaat uit van een economische groei (Bruto Nationaal Inkomen) van 2,5 % en een inflatie van 1,3 %. Gezien de gunstige conjunctuur - men schat een groei van 3% en meer - is dit een voorzichtige raming. In de begroting 2000 was rekening gehouden met een economische groei van 1,8%. Deze bijsturing levert 2 miljard frank extra inkomsten op.


- Middelen op basis van de bijzondere financieringswet: de Vlaamse benadering.

De federale overheid stort op basis van de bijzondere financieringswet een deel van de BTW en personenbelasting door naar de gemeenschappen en gewesten. De financieringswet bepaalt dat de groei van deze middelen wordt berekend op basis van de economische groei en de inflatie van het voorgaande jaar. Het jaar nadien worden deze middelen herberekend op basis van de reële groei- en inflatiecijfers. Het verschil tussen de herberekening en het bedrag dat doorgestort is, moet dan naargelang het resultaat teruggestort worden aan of bijgepast worden door de federale regering. Dit wordt zo opgelegd door de financieringswet.

De middelen die in 1999 gestort zijn, werden dus berekend op basis van de economische groei en de inflatiecijfers van 1998. De groei in 1999 was echter trager dan in 1998. De middelen werden op basis van deze minder gunstige cijfers herberekend. Daardoor moet de Vlaamse Gemeenschap 2,6 miljard frank terugstorten aan de federale schatkist. Deze 2,6 miljard frank werd afgehouden van de middelen van 2000.

De Vlaamse regering gaat bij haar begrotingscontrole echter uit van andere macro-economische parameters. De gebruikte parameters sluiten beter aan bij de werkelijke economische evolutie. Zo voorziet de Vlaamse benadering beter de schommelingen van de middelen die ze via de federale overheid ontvangt. Bij de begrotingscontrole wordt rekening gehouden met de meest recente economische prognoses. Zo anticipeert men al op de gevolgen van de herberekening van de middelen uit de financieringswet het jaar nadien.

De Vlaamse regering gaat deze methode aanhouden zodat minder of meer ontvangsten (naar gelang de conjunctuur) op termijn uitgevlakt worden. Op deze manier kan de toename van de uitgaven ook beter afgestemd worden op de evolutie van inkomsten op basis van de werkelijke economische groei en inflatie.


- Andere inkomsten

De raming van de inkomsten uit gewestbelastingen en Kijk- en Luistergeld wordt voorzichtigheidshalve behouden zoals initieel in de begroting 2000 ingeschreven.

Wel werd er bij de begrotingscontrole al rekening gehouden met de uitvoering van het Sint-Elooisakkoord. Daarom werden zowel de meeropbrengsten uit dit akkoord als de lagere ontvangsten in de begroting opgenomen. De verhoogde trekkingsrechten (1,1 miljard bef.) en de extra middelen voor buitenlandse studenten (0,7 miljard bef.) worden gecompenseerd door de herverdeling van de onderwijsdotatie op basis van de objectieve criteria die volgen uit de telling van 6- tot 18-jarigen (naar schatting -1,8 miljard frank voor de Vlaamse Gemeenschap).

Bij de opmaak van de begroting in september werd ervan uitgegaan dat de federale regering de extra middelen (2de schijf) voor de gemeenschappen op basis van een herberekening van het denataliteitscoëfficient pas in 2000 zou uitbetalen. Dit bedrag werd in de begroting 2000 geraamd op 1,6 miljard frank. Dit bleek uiteindelijk echter 1,1 miljard frank te zijn. Dit bedrag werd al uitbetaald in 1999. Het werd bij het kasoverschot 1999 gevoegd dat gebruikt werd voor schuldafbouw. De minderontvangsten in de begroting 2000 werden bij de begrotingscontrole weggewerkt.

3. Niet gebruikte middelen van de VOI's

Eind 1999 bleven er bij de VOI's middelen beschikbaar die zij niet gebruikt hadden bij het uitvoeren van hun opdrachten. Deze middelen worden bij de VOI's weggehaald en gebruikt om een aantal lasten uit het verleden weg te werken (zie verder). Deze kredietverminderingen zijn éénmalige opbrengsten. Het gaat hier in totaal om een bedrag van 7 miljard frank. Dit is tevens een aanzet voor een grondige zero-basebudgetting tijdens de volgende jaren.

4. Uitgaven

De uitgaven zijn onder controle gehouden. Het overgrote deel van de vrijgekomen middelen wordt besteed aan de delging van lasten uit het verleden en aan verdere schuldafbouw. Daarnaast worden er enkele nieuwe initiatieven op het spoor gezet die een vertaling van het Vlaamse Regeerakkoord zijn.

4.1 . Lasten uit het verleden.

Zoals gezegd, wordt een groot deel van de extra inkomsten gespendeerd aan het wegwerken van lasten uit het verleden.

1. Baggerwerken en berging wrakken op de Westerschelde.

De financiële implicaties van onderhouds- en verdiepingswerken van de Westerschelde werden in het verleden onderschat. Ook de berging van scheepswrakken kostte meer dan in de vorige jaren voorzien werd. Deze lasten worden weggewerkt. In de herziene begroting werd 2 miljard frank extra ingeschreven.

Voor onderhoudswerken aan andere waterlopen werden in het verleden te weinig middelen voorzien. Door de verzanding van deze waterlopen wordt de scheepvaart belemmerd en verhoogt de kans op overstromingen. Hiervoor werd bijkomend een budget van 650 miljoen frank vrijgemaakt. Indien men de optimalisering van de waterwegen wil verder zetten zullen de kosten van de onderhoudswerken de volgende jaren nog financiële inspanningen vergen.

2. Economische expansiesteun aan bedrijven.

Op het einde van 1999 waren er voor ongeveer 12 miljard frank dossiers ingediend die in aanmerking komen voor economische expansiesteun (FEERR). Hiervoor werden de voorbije jaren onvoldoende kredieten voorzien zodat de uitbetaling van de steun aan de betrokken bedrijven vertraging oploopt. Om dit tekort weg te werken werd er in de begroting 2000 nu 6,2 miljard frank extra ingeschreven.

4.2 . Nieuwe uitgaven

Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe uitgaven die ingeschreven werden in de begroting 2000 bij de controle.

Voor de social-profit wordt een enveloppe van 250 miljoen frank voorzien. Deze dient om de kosten van de loonharmonisering in 2000 op te vangen. Voor de inburgering voorziet men alvast 235 miljoen frank extra.

Om de CAO's in verband met vakantiegeld uit te voeren krijgt het departement onderwijs 300 miljoen frank extra kredieten. Voor ambtenaren en het personeel van de VOI's wordt hiervoor respectievelijk 22 miljoen en 59 miljoen frank uitgetrokken. Voor nog af te sluiten CAO's voorziet men voor onderwijs 200 miljoen frank, voor de ambtenaren 100 miljoen frank en voor het personeel van de VOI's 200 miljoen frank.

De Vlaamse regering gaat ook het tekort op de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (294 miljoen frank) bijpassen op voorwaarde dat de subsidie aan VGC de de komende jaren op hetzelfde peil blijft en de uitgaven onder controle gehouden worden.

Bij het MINA-fonds werden de nodige beleidskredieten voorzien zodat een versnelde doorvoering van het rioleringsprogramma gerealiseerd kan worden. Voor structurele maatregelen in de landbouw worden bestaande kredieten (700 miljoen frank) geheroriënteerd.

4.3 . Schuldafbouw

In de begroting 2000 werd een overschot van 9,7 miljard frank ingeschreven. Bij de begrotingscontrole is dit overschot toegenomen met 1,2 miljard frank tot 10,9 miljard frank. Dit overschot wordt gebruikt voor verdere schuldafbouw.

5. Verder verloop

De Vlaamse regering heeft over het voorgaande princiepsbeslissingen genomen. Deze beslissingen worden nu verder uitgewerkt in gedetailleerde cijfers. Deze worden binnen enkele weken ingediend bij het Vlaams parlement.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse begrotingscontrole 2000 afgerond '
Lees ook