Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 APRIL 1999

Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting Beroepskeuze

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Luc MARTENS heeft de Vlaamse regering beslist om de werking van de Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroeps- keuze van Personen met een Handicap te vernieuwen. Dit besluit verandert de criteria voor erkenning, het beoogt een methodische vernieuwing waardoor de werking beter aansluit bij de arbeidsmarkt van vandaag, en het regelt de provinciale samenwerking tussen de centra, zodat de dienstverlening beter kan worden afgestemd op de vraag van de werkzoekenden en van de arbeidsmarkt. De Vlaamse regering heeft voor deze innovatie 20 miljoen fr. extra uitgetrokken, zodat een totaal budget van 45 miljoen kan worden aangewend.

Deze Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze van Personen met een Handicap hebben als opdracht de arbeidsmogelijkheden van werkzoekende perso- nen met een handicap te onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van een uitgebreide analyse van de sociale, psychologische en motorische mogelijkheden van de kandidaat-werknemer. Een multidisciplinaire werkwijze is noodzakelijk, waarbij de adviesverlening aan de cliënt wordt verzekerd door een psycholoog, een maatschappelijk werker en een geneesheer. Met de goedgekeurde extra- inspanningen zullen de teams worden versterkt, waardoor het stijgend aantal vragen om advies inzake werk kunnen worden behandeld.

Voor elke werkzoekende is het van belang precies te weten wat zijn sterkten en zwakten zijn op de arbeidsmarkt. Voor personen met een handicap is het bovendien van belang in kaart te brengen over welke vaardigheden de persoon beschikt, en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om de beperkingen als gevolg van de handicap, te compenseren. Op die manier is de informatie die door deze centra wordt verzameld, van onschatbare waarde bij de selectie van vacatures en bij het adviseren van werkgevers. De inzet en de dienstverlening van deze centra draagt aldus bij tot een duurzame integratie van personen met een handicap op de werkvloer.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse centra gespecialiseerde voorlichting beroepskeuze '
Lees ook