Vlaamse overheid

De Vlaamse gemeenten ontvangen de komende drie jaar 105 miljoen euro voor het voeren van een duurzaam lokaal milieubeleid. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams milieuminister, Jef TAVERNIER. Gemeenten die met de Vlaamse overheid de samenwerkings- overeenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' 2005-2007 ondertekenen, kunnen genieten van deze financiële stimulans.

In 2002 ging de samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' als opvolger van de vroegere milieuconvenanten van start. De samenwerkings- overeenkomst wordt nu met drie jaar verlengd (periode 2005-2007).

Meer centen voor de gemeenten

De samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' ging in 2002 van start en loopt dus al drie jaar. Momenteel hebben al drie op vier gemeenten een dergelijke overeenkomst afgesloten.

Een voorbeeld: als een gemeente met 20.000 inwoners in haar eigen gebouwen zuinig met energie omspringt, krijgt ze een subsidie van 4.400 euro per jaar. Als dezelfde gemeente een beleid uitwerkt rond afvalpreventie en milieuvriendelijke producten gebruikt, kan ze rekenen op maar liefst 18.000 euro jaarlijkse subsidie. "Ook de lokale bevolking wordt er beter van," aldus de Vlaamse milieuminister. "Een inwoner die bijvoorbeeld een regenwaterput bouwt, en zo meehelpt aan een vermindering van de wateroverlast, krijgt een subsidie van 375 euro. Wie afvalwater zelf zuivert, kan rekenen op 1.000 euro."

Trendbreuk

Met de samenwerkingsovereenkomst wordt het voeren van een duurzaam lokaal milieubeleid bevorderd. Dit betekent dat er niet enkel aandacht gaat naar geveltuintjes of naar het graven van poelen en tunnels voor kikkers en padden. Het betekent ook dat milieuproblemen zoals overstromingen aan de bron worden aangepakt en er gezocht wordt naar langdurige en structurele oplossingen. Het betekent ook dat het mobiliteitsbeleid en het energiebeleid van een gemeente milieuvriendelijke accenten krijgen en dat er bijvoorbeeld aandacht is voor groene tewerkstellings- projecten.
Daarnaast is ook het sensibiliseren en betrekken van de bevolking bij het gemeentelijk beleid belangrijk. Anders gezegd, de nieuwe samenwerkingsovereenkomst staat voor een veel meer geïntegreerde aanpak van milieuproblemen dan vroeger.

Sommige NGO's hebben met steun van de minister hun werking de voorbije jaren trouwens afgestemd op deze samenwerkingsovereenkomst. Ook met hen werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Organisaties als de BBL en Velt voeren de komende maanden en jaren concrete projecten uit waar gemeenten op kunnen inspelen. "Ook de Vereniging voor Bos in Vlaanderen speelt in op deze samenwerkingsovereenkomst," verklaart minister Tavernier. "De Vereniging zal samen met gemeenten vanaf het najaar werken aan de realisatie van een aantal Speelbossen in Vlaanderen."

Minder papierwerk, minder bureaucratie en meer actie.

Zoals gezegd loopt de samenwerkingsovereenkomst al drie jaar. De voorbije maanden werd er aan deze overeenkomst gesleuteld. Vereenvoudiging van de procedures, minder regeltjes en papierwerk en meer duidelijkheid omtrent de wederzijdse contractuele verplichtingen tussen Vlaamse overheid en de gemeenten en provincies werden de uitgangspunten voor de bijsturing.
Ook komen nog meer acties in aanmerking voor subsidie.

Tot slot:
De lijst van alle gemeenten en hun intekenniveau is te vinden op de website www.samenwerkingsovereenkomst.be.

persinfo : Ron Hermans, woordvoerder van minister Tavernier - tel. 02 553 27 12

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


---

Deel: ' Vlaamse gemeenten ontvangen 105 miljoen euro voor een duurzaam lokaa.. '
Lees ook