PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

Minister-president Dewael
Minister Vogels
Minister Anciaux
Minister Landuyt
Minister Sauwens

27 maart 2000

Vlaamse interministeriële conferentie vrijwilligerswerk

Op 3 december besliste de Vlaamse regering tot het organiseren van een Vlaamse interministeriële conferentie met betrekking tot het vrijwilligerswerk op 27 maart 2000. Aan deze conferentie vandaag namen deel : de minister-president, de minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, de minister van cultuur, jeugd, stedelijk beleid, huisvesting en Brusselse aangelegenheden, de minister van werkgelegenheid en toerisme, de minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en sport en de betrokken administraties en VOI's.

Eén op vijf Vlamingen is als vrijwilliger actief dit bewijst dat vrijwilligerswerk belangrijk is in de huidige samenleving. Niet alleen bouwt het voort op de solidariteit tussen mensen en de principes in een democratische gemeenschap, het levert ook heel wat know how op.

Op de conferentie lichtte vertegenwoordigers van de Verenigde Naties toe wat het Internationaal jaar van de vrijwilliger in 2001 kan betekenen. Prof. Dr. Jef Breda gaf een uiteenzetting over het vrijwilligerswerk in onze samenleving : de verschillende vormen, het belang en de uitdagingen voor het vrijwilligerswerk. Tenslotte stelde Prof. Dr. Bea Van Buggenhout haar onderzoeksresultaten m.b.t. het juridische statuut van de vrijwilliger voor met o.a. het voorbeeld van een vrijwilliger die als hij/zij een cadeaucheque van 1500 BF ontvangt vandaag door de sociale inspectie beboet kan worden.

De volgende conclusies van de conferentie zullen ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstkomende ministerraad :

De vier doelstellingen van het Internationaal Jaar van de vrijwilliger in 2001 worden onderschreven en nagestreefd :

- In de eerste plaats streeft men ernaar dat vrijwilligerswerk meer erkenning krijgt.
- Bovendien wil men ertoe bijdragen dat financiële, materiële en institutionele voorwaarden van die aard zijn dat vrijwilligers in optimale omstandigheden hun taak kunnen vervullen.

- Verder streeft men ernaar vrijwilligerswerk te bevorderen en meer mensen ertoe aan te zetten een deel van hun vrije tijd vrijwillig ten dienste te stellen.
- Tenslotte ijvert men ervoor contacten tussen de verschillende vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te bevorderen. Concreet wil men het uitwisselen van informatie bevorderen waardoor het mogelijk wordt dat de verschillende groepen uit elkaars ervaringen leren en op die manier efficiënter kunnen functioneren.
De Vlaamse regering wordt gevraagd om aan alle ministers van de Vlaamse regering de opdracht te geven om zowel binnen hun bevoegdheden als gezamenlijk, in overleg met de betrokkenen uit het veld, initiatieven uit te werken.

Deze initiatieven kunnen dan gebundeld worden voorgesteld op 5 december 2000, de startdag van het internationaal jaar van de vrijwilliger.

Voor het verbeteren van het juridisch statuut van de vrijwilliger wordt alvast, via een brief aan de eerste minister, om de medewerking van de federale regering gevraagd. De problemen situeren zich immers op o.a. volgende domeinen : aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht, sociaal recht.

Een eerste overleg tussen de verschillende betrokken gemeenschaps en federale ministers zou reeds voor 1 juli 2000 kunnen plaatsvinden.

M.b.t. de activiteiten die niet onder het vrijwilligerswerk vallen en die zich situeren op de grens tussen arbeid en niet-arbeid wordt aan de Vlaamse regering voorgesteld om in 2000 een aparte Vlaamse interministeriële conferentie te organiseren. Een interkabinetten-werkgroep, o.l.v. de Vlaamse Minister voor Werkgelegenheid en Toerisme, kan dit verder voorbereiden.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van minister Vogels tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse interministeriële conferentie vrijwilligerswerk '
Lees ook