PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 27 JULI 1999

Vlaamse kabinetten worden afgeslankt

De Vlaamse regering heeft beslist tot een inkrimping van de kabinetten van de Vlaamse ministers. Zij heeft daartoe een besluit tot organisatie van de kabinetten goedgekeurd.

Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat de versterking van de rol van de administratie, die voor de Vlaamse regering een belangrijke prioriteit is, hand in hand gaat met een inkrimping van de kabinetten. De ministers hebben in hun kabinet vooral behoefte aan goede stafleden, die hen bijstaan in inhoudelijke en politieke afwegingen. Voor de voorbereiding van het beleid en voor de uitvoerende taken moeten de ministers kunnen terugvallen op een vlot werkende administratie. Het vandaag goedgekeurde besluit benadrukt bij de bevoegdheidsomschrijving van de kabinetten de rol van de Vlaamse administratie bij de totstandkoming van het beleid. Verder uit de Vlaamse regering de wil om ook bij de samenstelling van de Vlaamse kabinetten de nodige aandacht te schenken aan een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de kabinetten.

De Vlaamse kabinetten bestaan uit stafleden, uitvoerend en zgn. aanvullend personeel. Bij de stafleden worden de oude functies geüniformiseerd tot één functie, nl. "raadgever". Bij elk kabinet bestaat de staf voortaan uit een vaste kern (een kabinetschef en vijf raadgevers, o.m. voor begroting, algemene beleidsondersteuning, het woordvoerderschap en het kabinetssecretariaat) en verder uit raadgevers die aangeduid worden in functie van zgn. materiegroepen. Deze materiegroepen omvatten het hele Vlaamse beleidsveld en resulteren naar gelang van het maatschappelijk belang in één (bijv. landbouw, media, energie,.) of twee (bijv. gezondheidsbeleid, ruimtelijke ordening, wetenschaps- en technologiebeleid) raadgevers voor de bevoegde minister. De cellen worden afgeschaft.

De Vlaamse regering creëert geen bijkomende dubbelkabinetten van minister vice-president voor alle coalitiepartijen, maar biedt via extra raadgevers aan de derde en de vierde coalitiepartij de mogelijkheid het algemeen beleid van de Vlaamse regering terdege op te volgen. Het totaal aantal stafleden blijft nagenoeg ongewijzigd (139 nu i.pl.v. 140 vroeger).

De kabinetten worden ondersteund door uitvoerend personeel en aanvullend personeel dat op dezelfde wijze als vroeger gerekruteerd wordt. Het aantal uitvoerende personeelsleden ondergaat een afslanking van 30%, zoals trouwens aangekondigd in het Vlaams Regeerakkoord (158 nu, tgo. 223 vroeger). Bij de uitvoerende personeelsleden is het niet meer mogelijk nog medewerkers van niveau A of gelijkwaardig in dienst te nemen.

De schoonmaak van de kabinetten wordt toevertrouwd aan de DAB Schoonmaak van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aldus kon er een ernstige vermindering van het aanvullend personeel worden doorgevoerd : 109 nu, tgo. 163 vroeger, dit is een daling met 33 %. Uiteraard dienen hier wel de kosten voor de DAB Schoonmaak bij verrekend te worden.

Heel wat opdrachten van uitvoerende aard kunnen overigens niet zomaar overgenomen worden door de administratie. Noch voor het uitvoerend noch voor het aanvullend personeel zijn immers voldoende wervingen gebeurd opdat voor de kabinetswerking daaruit geput zou kunnen worden. De Vlaamse regering heeft ook vastgesteld dat in sommige administraties de inhoudelijke ondersteuning niet ten volle kan gebeuren bij gebrek aan personeel. Het college van secretarissen-generaal krijgt de opdracht deze tekorten op te sporen en na te gaan hoe deze situatie zo snel mogelijk verholpen kan worden.

Het wordt gedetacheerde personeelsleden uit de federale, de Vlaamse en de Brusselse overheid niet toegelaten hun betrekking of de bevoegdheden ervan uit te oefenen tijdens de periode van hun detachering, m.a.w. men kan als ambtenaar niet deels op een kabinet, deels nog bij een overheid werken. Onderwijzend personeel en personeel van lokale of provinciale overheden kunnen dat wel.

Ten slotte wordt er ook een regeling getroffen voor de ondersteuning van de uittredende ministers.

Info: Tine Mortelmans, afdelingshoofd Kanselarij tel. (02) 553 26 00

Deel: ' Vlaamse kabinetten worden afgeslankt '
Lees ook