PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 NOVEMBER 1999

Loodsgeldtarieven omlaag

Op voorstel van Vlaams minister van Openbare Werken en Vervoer Steve STEVAERT heeft de Vlaamse regering beslist de loodsgeldtarieven op de Schelde stroomopwaarts Antwerpen substantieel te verlagen vanaf 1/1/2000.

Dit besluit kadert in het beleid van minister Stevaert om het vrachtvervoer via de waterwegen te stimuleren. Deze maatregel sluit aan bij de vermindering van de vaarrech- ten op de kanalen en acties van de vzw Promotie Binnen- vaart Vlaanderen. Promotie Binnenvaart Vlaanderen beoogt, naast de promotie van de binnenvaart, ook een duurzame en integrale promotie van de Short Sea Shipping (SSS).

Het thans geldende loodsgeldtarievenbesluit doorkruist de inspanningen van de Europese Unie en Vlaanderen om de Short Sea Shipping te bevorderen. Voor het traject stroomopwaarts Antwerpen is het tarief onevenredig hoog t.o.v. het traject Antwerpen-Vlissingen. Vooral SSS maakt gebruik van de Schelde stroomopwaarts Antwerpen.

De beslissing van de Vlaamse regering werkt deze anomalie weg. Concreet worden de tarieven voor het traject stroomafwaarts en stroomopwaarts Antwerpen in evenwicht gebracht, wat een reductie van 80 % betekent stroom- opwaarts Antwerpen, vnl. ten bate van SSS.

Op jaarbasis wordt de derving van loodsgeldontvangsten geraamd op een minderontvangst van 4 miljoen op een totaal van 2.411 miljoen fr. loodsgeldontvangsten.

Verwacht wordt dat de substantiële daling van de aanloop- kosten stroomopwaarts Antwerpen aanzienlijke transport- economische meerwaarden kan generen voor de SSS. Daaren- boven wordt hiermee een vervoermodus gestimuleerd die minder milieu- en omgevingsbelastend is dan het wegver- voer.

info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 553 70 14
e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse Loodsgeldtarieven omlaag '
Lees ook