Vlaams onderzoek PCB's, pesticides en zware metalen bij rivierpaling

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER VERA DUA

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

30 november 1999

PCB's, pesticides en zware metalen in rivierpaling

1. situatieschets

Eind vorige week ben ik door mijn diensten op de hoogte gebracht van de resultaten van een beperkt onderzoek naar PCB's, pesticides en zware metalen bij de analyse van een aantal stalen paling uitgevoerd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW). De paling werd gevangen op een aantal willekeurig uitgekozen Vlaamse waterlopen en vijvers. De paling werd specifiek voor deze analyse uitgekozen omdat het een vette vis is, die de polluenten gemakkelijk opslaat. Hierdoor is paling een extra indicator van de bodemverontreiniging. De hoogste waarden werden vastgesteld op plaatsen waar vroeger industriële activiteit was of nog altijd is.

Ik wil meteen ook beklemtonen dat het hier enkel gaat om rivierpaling die gevangen wordt door recreatie-hengelaars. Deze paling komt niet in het commerciële circuit van winkels en restaurants terecht en wordt door de visser enkel gevangen voor consumptie in eigen kring. En ,voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om een accidentele vervuiling, zoals in de dioxine-crisis, maar wel om een historische verontreiniging van de rivierbodems. Het contradictorische van dit hele verhaal is trouwens dat er vroeger in de bewuste rivieren en vijvers geen vis zat omdat het water te zwaar vervuild was. Nu de waterkwaliteit verbetert, komt de paling als eerste terug. Uit de gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt trouwens dat de analyses van zwevend stof in water en de waterkolom globaal een gunstige trend volgen. Het probleem situeert zich dan ook grotendeels in de historisch vervuilde bodem.

1.a PCB's
Er zijn in Vlaanderen geen normen aanwezig voor het PCB-gehalte in riviervis. In PCB-mengsels kunnen bovendien meer dan 200 verschillende soorten voorkomen met verschillende toxiciteit. Om toch een beter zicht te hebben op het potentiële gevaar hebben we de normen van de Nederlandse Warenwet als basis genomen. Op basis van deze norm is voor volgende waters een normoverschrijding: Darse in Vilvoorde, meer van Weerde, de Laan, het kanaal Bocholt-Herentals, de Wateringen in Lommel, het Boudewijnkanaal, het Albertkanaal en de Grensmaas.
Volgens toxicologen zou men dagelijks 29 gram zwaar vervuilde paling moeten eten om mogelijk schadelijke gevolgen van deze normoverschrijding te ondervinden. Dit komt neer op ongeveer een kilogram per maand.

1.b Pesticiden
Op basis van de Belgische normen voor menselijke voedingswaren in de handel werden de volgende overschrijdingen vastgesteld: DDT-derivaten: 71 procent van de 52 meetpunten Lindaan: 87 procent van de 52 meetpunten Aldrin en Dieldrin: 67 procent van de 52 meetpunten Aangezien deze middelen al een paar jaar niet meer gebruikt mogen worden, gaat het hier grotendeels om een historische vervuiling. Een analyse van de waterkwaliteit duidt immers aan dat deze stoffen niet in het water zelf voor komen.

1.c Zware metalen
Hier stelde men enkel een cadmium-probleem vast. Er zijn overschrijdingen in Abeek, kanaal Bocholt-Herentals, de Watering van Lommel, kanaal van Beverlo, de A te Poppel, het Boudewijnkanaal, de Darse te Vilvoorde en de Laan.

De heer Belpaire, van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, zal u zo meteen alle details over het onderzoek geven. Daarna zal ik u een overzicht geven van de maatregelen die nu al genomen zijn of in de nabije toekomst zullen genomen worden.

2. Onmiddellijk overleg en genomen beslissingen

Nadat het Instituut mij op de hoogte had gebracht van dit probleem, heb ik de onderzoeksresultaten binnen de kortste tijd voorgelegd aan de administratie, een visbioloog, een toxicoloog en een vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor Riviervisserij.
Op basis van hun bevindingen nam ik tijdens het afgelopen weekeinde de eerste maatregelen die vandaag van kracht worden. Het gaat in de eerste plaats om een strenge ontrading om paling, opgevist uit de elf zwaarst vervuilde waterbodems waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, mee te nemen en op te eten. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door borden die normaliter morgen al op de bewuste plaatsen zijn aangebracht. Voor alle andere waterlopen en vijvers waarvan men kan vermoeden dat de onderwaterbodems door vroegere industrie bezoedeld werden, roept de minister op tot de nodige voorzichtigheid rond de consumptie van paling. Deze oproep geldt alleszins tot op het moment waarop we alle vervuilde waterbodems in kaart hebben gebracht. Voorlopig worden bovendien de visuitzettingen van paling opgeschort.

3. Afstemmen van bestaande en nieuwe meetnetten Sinds 1998 is Aminal afdeling water in het kader van het MINA-plan al bezig met de voorbereiding van de sanering van waterbodems met het oog op ecologisch herstel van watersystemen. Volgend jaar moeten in dit kader de normering en kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems vastgelegd worden.

Op zeer korte termijn zullen bovendien de resultaten van deze eerste beperkte analyse getoetst worden aan het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij en aan alle beschikbare gegevens over de waterbodems. Er wordt een systematisch onderzoeksprogramma opgestart om versneld gegevens te verzamelen over de situatie van alle oppervlaktewateren waar gevist wordt. Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer zal hiervoor ingeschakeld worden.

Op de begroting van volgend jaar waren al middelen voorzien voor het uitbouwen van een onderwaterbodemmeetnet door VMM. Hieraan zal een onderzoek naar de relatie tussen de staat van de waterbodem en de kwaliteit van de vis gekoppeld worden. Op een aantal onderzochte plaatsen werden trouwens bij een analyse van de waterbodem geen of nauwelijks vervuilende stoffen als PCB's en pesticides ontdekt. Over de verschillende analyses en de resultaten van de meetnetten zal systematisch overlegd worden door de betrokken diensten.

4. Sanering waterbodems
Er zal ook zo vlug mogelijk onderzocht hoe de vervuilde onderwaterbodems kunnen gesaneerd worden. Dit zal in samenspraak met OVAM en de beheerders van de waterlopen gebeuren.
Wat specifiek de vervuiling door PCB's betreft, wil ik u bovendien verwijzen naar het PCB-plan dat enkele weken geleden werd goedgekeurd. Op basis van dit plan zal OVAM op een gecontroleerde manier alle bestaande PCB-bronnen verwijderen.

Een aantal maatregelen die mijn bevoegdheid als Vlaams minister overschrijden, zullen met mijn federale collega's besproken worden.

Tijdens de komende dagen zal ook werk gemaakt worden van het zo volledig mogelijk informeren van de recreatie-hengelaars. Zij worden immers als eerste en rechtstreeks geconfronteerd met dit probleem.

Wij zullen de bevolking systematisch op de hoogte brengen van de stand van zaken. Burgers die praktische vragen hebben rond dit probleem, kunnen hiervoor vanaf vandaag terecht bij de Vlaamse Infolijn: 0800/30201. De infolijn is vandaag uitzonderlijk tot 21 uur bereikbaar. Meer informatie vindt u bovendien op de website van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (www.ibw.vlaanderen.be) en op de website van de Vlaamse infolijn (www.vlaanderen.be/infolijn).
Aan sportvissers en recreant-hengelaars zal meer uitleg verstrekt worden aan de stand van de Vlaamse overheid op de beurs Hengelexpo tijdens het komende weekeinde.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse maatregelen wegens verontreiniging rivierbodems '
Lees ook