PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

14 februari 2000

Minister Sauwens: gouverneur De Witte schorst besluiten van gemeentebestuur Wezembeek-Oppem (omzendbrief Peeters - milieubelasting)

Na overleg met Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant beslist om enkele besluiten van het college van burgemeester en schepenen van Wezembeek-Oppem te schorsen. Het college van deze faciliteitengemeente in de Vlaamse Rand had op 21 december 1999 de bezwaren van enkele inwoners tegen de milieubelasting 1998 behandeld.

Tijdens de vakantie van de gemeenteontvanger had de burgemeester een privé-firma de opdracht gegeven de aanslagbiljetten te versturen. Artikel 136 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat enkel de ontvanger bevoegd is om de ontvangsten te innen. Artikel 4 van de wet betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat de gemeenteontvanger persoonlijk verantwoordelijk is voor de verzending van deze aanslagbiljetten.

Er werd in Wezembeek-Oppem dus duidelijk een procedurefout begaan. De aanslagbiljetten hebben geen enkele juridische waarde: wettelijk gezien heeft de gemeente geen aanslagbiljetten verstuurd. De belastingplichtigen hadden dus bezwaar ingediend tegen onrechtsgeldige aanslagbiljetten. Het college heeft bijgevolg uitspraak gedaan over handelingen die niet rechtsgeldig zijn. Daardoor heeft het onwettige beslissingen genomen.

Na overleg met Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens, bevoegd voor de uitoefening van het toezicht op de gemeenten, heeft de gouverneur besloten om als commissaris van de Vlaamse regering op te treden tegen deze besluiten.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: persdienst.sauwens@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse minister gouverneur schorst besluit Wezembeek-Oppem '
Lees ook