PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

14 februari 2000

MINISTER SAUWENS KEURT OPRICHTING DISTRICTSRADEN GOED.

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens heeft vandaag het Antwerpse gemeenteraadsbesluit van 20 december 1999 goedgekeurd waarbij werd overgegaan tot de oprichting van districtsraden.

Dit ministerieel besluit zet het licht op groen voor de allereerste rechtstreekse verkiezing van binnengemeentelijke districtsraden in Vlaanderen. Daarmee wordt werk gemaakt van een herkenbaar element van bestuurlijke vernieuwing.

Artikel 41 van de Grondwet voorziet sedert 1997 de mogelijkheid tot oprichting van binnengemeentelijke territoriale organen voor gemeenten vanaf 100 000 inwoners.
Die oprichting, evenals de vaststelling van de bevoegdheden die aan de districten worden overgedragen, gebeurt door de gemeenteraad en vereist de goedkeuring van de Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden.

Bijgevolg kunnen de Antwerpenaren op 8 oktober 2000 voor het eerst rechtstreeks de leden kiezen van de 9 districtsraden. Het gaat om de gebiedsomschrijvingen Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

De Antwerpse districtsraden worden bevoegd voor een brede waaier van lokale bevoegdheden, namelijk het lokaal publiek domein, groenvoorziening en openbare werken, verkeersveiligheid en verkeersbeleid, inspraak in de werking van de eigen muziek -of kunstacademie en/of samenstelling van de toezichtscommissies in het kunstonderwijs, feestelijkheden, lokaal cultuurbeleid en culturele manifestaties, communicatie en promotieactiviteiten, samenstelling van de lokale raden voor cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal seniorenbeleid, lokaal sportbeleid en amateursportbeoefening.

Op te merken valt wel dat het ministerieel besluit dat vandaag werd ondertekend vraagt dat door het Antwerps stadsbestuur aanvullende besluiten zouden worden genomen om duidelijkheid te scheppen over de precieze aflijning van die bevoegdheden.

Minister Sauwens benadrukt dat de leden van de districtsraden rechtstreeks worden verkozen en de districtsraad bijgevolg geen afspiegeling hoeft te zijn van de gemeenteraad.

De creatie van districten wil het lokaal beleid opnieuw dichter bij de burger brengen. De decentralisatie verhoogt de herkenbaarheid van het lokale beleid en de vertrouwdheid met lokale mandatarissen. Die elementen zullen ongetwijfeld resulteren in een grotere participatie en betrokkenheid van de Antwerpenaar bij de lokale democratie.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: persdienst.sauwens@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse minister keurt oprichting districtsraden goed '
Lees ook