Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 MAART 1999

Ondernemingsplanwedstrijd 1999-2000

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie en KMO Eric VAN ROMPUY ingestemd met de organisatie van een wedstrijd voor het opstarten van een eigen onderneming. De kandidaten krijgen bij het uitwer- ken van hun ondernemingsplannen de nodige ondersteuning van professionelen. McKinsey & Company staat in voor de coördinatie. Het is de bedoeling dat de beste onderne- mingsplannen ook in de praktijk worden gerealiseerd.

In het economische beleid van de Vlaamse regering staat in 1999 de bevordering van het ondernemerschap centraal. Hoewel Vlaanderen de laatste jaren prachtige economische resultaten kan voorleggen en de perfecte omgeving voor méér ondernemerschap er aanwezig is, dient toch vastge- steld dat het aantal nieuwe ondernemingen stagneert of zelfs licht afneemt, en dit in schril contrast met het stijgend aantal faillissementen. Om ondernemingen op te starten is er nood aan vier belangrijke elementen : ideeën & kennis, risicokapitaal, een goed ondernemings- klimaat en ondernemers. De eerste drie aspecten zijn overduidelijk aanwezig. Het probleem is dus hoofdzake- lijk een tekort aan ondernemers, dit wil zeggen aan mensen die de nodige risico's willen nemen om een idee tot stand te brengen. Het is opvallend dat vooral jonge mensen zich al te weinig tot het ondernemerschap aangetrokken voelen. Zij zien hun carriere in grote, liefst multinationale ondernemingen. Ondernemerschap is voor hen nauwelijks een optie.

Daarom organiseert de Vlaamse regering vanaf oktober 1999 een Ondernemingsplanwedstrijd. Deze wedstrijd richt zich hoofdzakelijk tot laatstejaarsstudenten aan universitei- ten en hogescholen, tot onderzoekers en assistenten en tot mensen die pas enkele jaren zijn afgestudeerd. Het is de bedoeling deze mensen op een zo realistisch moge- lijke wijze met het ondernemerschap in contact te brengen en de beste ideeën eventueel zelfs tot een echte onderne- ming te laten uitgroeien. De deelnemers zullen drie fasen doorlopen. De beste kandidaten worden toegelaten tot de volgende fasen. In de eerste fasen ligt de klem- toon op het uitwerken van een mogelijks commercialiseer- bare idee. In de tweede fase moet een ondernemingsplan worden opgesteld. In fase drie wordt nagegaan of het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Daarbij zullen onderhandelingen worden gevoerd met verschaffers van risicokapitaal en andere financiers. De wedstrijd wordt omkaderd door interessante events en lezingen. De kandidaten kunnen rekenen op vorming en begeleiding.

De ambitie van het project ligt duidelijk hoger dan het organiseren van een wedstrijd. Het is de bedoeling om goede ideeën de mogelijkheid te bieden ontwikkeld te wor- den en ze eventueel zelfs te operationaliseren. Om hierin te slagen zal er in de eerstvolgende maanden een Vlaams netwerk uitgebouwd worden waarin ieder die met ondernemerschap te maken heeft, wordt opgenomen. Con- creet gaat het dan om de universiteiten en hogescholen, professionele en interprofessionele organisaties, onder- nemingen, wetenschappelijke instellingen, vormingsinsti- tuten, banken en risicokapitalisten, studentenorganisa- ties, de Vlaamse overheid en de VOI's. Dit netwerk zal gedurende de wedstrijd ingezet worden om de deelnemers een professionele, individuele en specifieke begeleiding te geven. Dit unieke netwerk zal een belangrijke rol spelen in de bevordering van het ondernemerschap in Vlaanderen.

De ondernemingsplanwedstrijd zal centraal gecoördineerd worden door een projectmanager. Na een openbare gun- ningsprocedure werd daarvoor McKinsey & Company aange- steld, die al een ruime en succesvolle ervaring in het buitenland kunnen aantonen. De ondernemingsplanwedstrijd in München resulteerde in niet minder dan 40 nieuwe ondernemingen. Ook in Berlijn, het Rijnland, Nederland en Zwitserland zijn al succesvolle ondernemingsplanwed- strijden aan de gang.

In Vlaanderen zal de wedstrijd in oktober 1999 op gang geschoten worden en ze zal tot het voorjaar van 2000 duren. Die deelnemers die de eindmeet halen, krijgen de kans hun project te realiseren. Zij die niet tot een eigen onderneming komen, hebben een unieke opleiding achter de rug, waarin zij begeleid door topmensen uit de bedrijfswereld in contact zijn gekomen met alle aspecten van het ondernemerschap.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse ondernemingsplanwedstrijd 1999-2000 '
Lees ook