Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 5 OKTOBER 2001

Bert Anciaux: "Bijzonder ondersteuning voor infrastructuur met bovenlokaal belang"

In het kader van het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FOCI) bestaat de mogelijkheid om investeringssubsidies te verstrekken voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van culturele infrastructuur met supra-lokaal belang. Vlaams minister van Cultuur en Jeugd Bert Anciaux hecht hierbij veel belang aan veilige en kwaliteitsvolle infrastructuur.

Bert Anciaux wil in de huidige legislatuur een bijzondere ondersteuning geven aan de infrastructuur gebruikt door erkende en/of gesubsidieerde muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en kunstencentra alsook aan jeugdinfrastructuren met bovenlokaal belang.

Bij jeugdinfrastructuur kennen we twee soorten ondersteuningen. Ten eerste is er het versterken of uitbouwen van bestaande infrastructuur. Het kan gaan om een fuifzaal die nog een branddeur nodig heeft of enkele aanpassingen moet doen in het kader van de Vlarem- wetgeving. Evengoed kan een jeugdhuis met een expositieruimte subsidies aanvragen om deze ruimte uit te bouwen of aan te passen. Voorwaarde is telkens dat de werking jongeren uit de hele regio aanspreekt. Ten tweede is er het meefinancieren van een jeugdcultuurcentrum dat werkt met en rond jongerencultuur in al zijn vormen. De werking van zo'n centrum gaat uit van bestaande, gesubsidieerde organisaties en speelt in op de regionale noden en behoeften. Ruimte ter beschikking stellen van jongeren om er actief en creatief hun ding te doen is een prioriteit. Zelf programmeren, educatie verzorgen, producties opzetten en een actieve samenwerking met andere culturele- en jeugdactoren in stad, dorp of regio zorgt voor dynamiek.

Voor de infrastructuur met bovenlokaal belang heeft de minister elk jaar van de periode 2001 tot en met 2004 een bedrag van 60 miljoen Bef ( of ongeveer 1.500.000 Euro) ter beschikking gesteld.

De minister zal, na advies van de Raad voor Cultuur en de Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap, een ontwerpbesluit over de subsidiring van culturele infrastructuur van bovenlokaal belang ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering. Omdat de tijd dringt, heeft de minister ten experimentele titel een subsidiereglement opgesteld, dat de basis zal vormen voor het opstellen van genoemd besluit, en gehanteerd wordt voor het screenen van de projecten die worden ingediend voor de jaren 2001 en 2002.

Bert Anciaux is van mening dat dit reglement een waarborg biedt voor gelijkberechtiging en objectiviteit bij de toekenning van infrastructuursubsidies.

Een ad-hoc commissie heeft over de dossiers die ingediend werden voor het jaar 2001 geadviseerd, de administratie cultuur heeft ze getoetst op hun ontvankelijkheid en betoelaagbaarheid. Op basis van dit onderzoek en rekening houdend met de beschikbare middelen voor subsidiring in 2001 heeft minister Bert Anciaux volgende subsidies toegekend:

De Eglantier St. Niklaas 4.500.000 bef ART 'de Vort'n Vis Ieper 450.000 bef OCJ Kompas St Niklaas 1.100.000 bef
JH Zenith Dendermonde 500.000 bef
RCJC Entrepot Brugge 5.000.000 bef
De Werf Brugge 10.000.000 bef
Nieuwpoorttheater Gent 2.500.000 bef
Zuiderpershuis Antwerpen 4.000.000 bef Monty Antwerpen 1.600.000 bef
Limelight Kortrijk 450.000 bef
4AD Diksmuide 9.000.000 bef
Studio Noise Gate Liedekerke 4.400.000 bef Club Dranouter Dranouter 1.500.000 bef Muziek-O-Droom Hasselt 5.000.000 bef
Driewerf Hoera Eeklo 4.400.000 bef
Cactus Brugge 1.900.000 bef
De Zwerver Oostende 200.000 bef
De Vaartkapoen Brussel 3.500.000 bef

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse ondersteuning interlokale infrastructuur '
Lees ook