Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER VERA DUA VLAAMS MINISTER

VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW Dinsdag 21 mei 2002

Vlaamse overheid koopt deel Kraenepoel in Aalter

Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua Agalev) maakt 75.000 Euro (3 miljoen Belgische frank) vrij voor de Kraenepoel Aalter. De Vlaamse overheid wordt zo mede-eigenaar van dit unieke natuurgebied. Meteen wordt de weg vrijgemaakt voor de ontslibbing van het zuidelijke deel van deze veldvijver, de enige uit het voormalige graafschap Vlaanderen die bewaard is gebleven. De herstelling van de Kraenepoel en de erkenning ervan als natuurreservaat moet de start zijn van een verdere "vergroening" van de regio. In het Meetjesland zal het Vlaams Gewest in samenwerking met de provincie en het streekplatform Meetjesland op zoek gaan naar 400 ha nieuwe bossen.

Vandaag ondertekende Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua (Agalev) in Aalter de zogeheten "Akte van Onverdeelde Eigendom van de zuidelijke helft van de Kraenepoel" én de gunning van de openbare aanbesteding voor het ontslibben van de zuidelijke helft van de Kraenepoel. Tegelijkertijd werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de tussen de gemeente Aalter en het Vlaams Gewest. Daarmee kan werk worden gemaakt van het verdere herstel van de Kraenepoel.
De Kraenepoel is een uniek natuurgebied; de enige grote veldvijver in het voormalige graafschap Vlaanderen die tot vandaag bewaard is gebleven. Reeds in 1957 werd de vijver en de omringende dreef bij Koninklijk Besluit als landschap beschermd. Bij de intekening van de gewestplannen in de jaren '60 werd de Kraenepoel als natuurreservaat met
wetenschappelijke waarde aangeduid. Maar ook door de Europese Gemeenschap werd de waarde van de plas erkend door zijn bescherming als EU-habitatrichtlijngebied.

Maar ondanks deze "papieren" bescherming vanaf de jaren vijftig, bleef de bescherming op het terrein uit. De natuur- en landschappelijke kwaliteit van het gebied nam dan ook sterk af. Dankzij de bescherming als habitatgebied ontstond de mogelijkheid om via een LIFE-project het gebied te herstellen. Om een effectief herstel van de Kraenepoel te bewerkstelligen moest dringend worden ingegrepen.

NIEUW NATUURRESERVAAT
Naast een goede uitvoering van de ontslibbingswerken, die zo snel mogelijk zullen starten, rekent minister Vera Dua eveneens op een grondige sanering van het toegevoerde oppervlaktewater. De minister wil alvast het publiek maximaal betrekken bij het
Kraenepoelproject. De
plaatsing van een vogelkijkhut, de organisatie van geleide wandelingen en andere natuur-educatieve activiteiten acht ze dan ook zeer belangrijk. Na de herstellingswerken moet de Kraenepoel evolueren tot een "een voedselarm, structuurrijk ecosysteem" middels de oprichting van een natuurreservaat en een officieel erkende beheerscommissie.
Eenmaal dit alles is gerealiseerd, moet Kraenepoel uitgroeien tot het hart van een groter natuurgeheel. Zo is nu reeds aan de afdeling Bos & Groen opdracht gegeven om te onderzoeken of bosgebied ten zuiden van de Kraenepoel en de autosnelweg kan worden aangekocht.

400 HA NIEUWE BOSSEN
In het Meetjesland zal het Vlaams Gewest in samenwerking met de provincie en het streekplatform Meetjesland ten andere op zoek gaan naar 400 ha nieuwe bossen. Hierbij wordt vooral gedacht aan uitbreiding van de bestaande bossen, onder meer het Leen, de Lembeekse bossen, het
Drongengoedbos en de Keigatsebossen.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse overheid koopt deel Kraenepoel in Aalter '
Lees ook