Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 MAART 1999

Persoonlijke bijdrage voor diensten gezinszorg verlaagd

De Vlaamse regering keurde op voorstel van Vlaams minis- ter Luc MARTENS een wijziging goed van de reglementering inzake erkenning en subsidiëring van verenigingen en wel- zijnsvoorzieningen in de thuiszorg.

Inzake de thuiszorg voert de Vlaamse overheid een tweesporenbeleid. In de eerste plaats wordt volop geïn- vesteerd in de versterking van het aanbod. Dit gebeurt vooral in uitvoering van het Thuiszorgdecreet van 1998. Daarnaast wordt de financiële toegankelijkheid van het aanbod verbeterd via de organisatie van een Vlaamse zorg- verzekering en via de verlaging en het mantelzorgvriende- lijker maken van de persoonlijke bijdragen voor langduri- ge en intensieve gezinszorg. Het vandaag goedgekeurde besluit regelt dit laatste punt.

Er wordt een verplichte en forfaitaire korting ingevoerd bij de berekening van de persoonlijke bijdrage voor gezinszorg in geval van langdurige en intensieve zorg.

Tot nu toe hebben de diensten de mogelijkheid om faculta- tief kortingen tot 30% toe te passen in geval van inten- sieve gezinszorg. Vanaf juli van dit jaar zullen de diensten voor gezinszorg verplicht worden om forfaitaire kortingen toe te passen bij de berekening van de persoon- lijke bijdragen. Daarnaast kunnen zij bijkomend faculta- tief verminderingen blijven toestaan op de bijdragen, wanneer de gebruiker geconfronteerd wordt met extra uit- gaven of zich in een uitzonderlijke omstandigheid bevindt.

Gebruikers met een hoge graad van zorgbehoevendheid zul- len genieten van een korting van 25 fr. per uur. Daar- naast kunnen nog andere kortingen cumulatief worden toegevoegd aan deze korting :

- een korting van 10 fr. per uur wanneer de zorgverlening langer duurt dan één jaar en

- een korting van 15 fr. per uur wanneer de zorgverlening meer dan 60 uur per maand bedraagt.

De gebruikersbijdrage wordt ook mantelzorgvriendelijk gemaakt. Tot nu toe wordt 1/3 van het inkomen van de persoon waarbij de zorgbehoevende persoon inwoont, meege- rekend als inkomen voor de bepaling van de persoonlijke bijdrage per uur. Deze maatregel wordt als bijzonder mantelzorgonvriendelijk beschouwd. Personen die beslissen in te wonen bij hun zorgbehoevend familielid of deze laten inwonen, worden immers op deze wijze financieel bestraft. Hier komt dan ook verandering in.

Vanaf 1/7/1999 zullen de diensten voor gezinszorg bij de berekening van de persoonlijke bijdrage geen rekening meer houden met het inkomen van de persoon die inwoont bij de zorgbehoevende of waarbij de zorgbehoevende inwoont.

Voor de uitvoering van deze maatregelen wordt 200 miljoen fr. extra uitgetrokken. Vanaf 1/7/1999 gelden de nieuwe maatregelen voor iedere nieuwe gebruiker van de diensten voor gezinszorg. Tegen 1/1/2000 wordt het nieuwe bijdra- gesysteem voor iedereen van toepassing.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse persoonlijke bijdrage diensten gezinszorg verlaagd '
Lees ook