Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 12 JANUARI 1999

Aanpassingen aan Vlarem I definitief goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Theo KELCHTERMANS heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan een besluit tot wijziging van VLAREM I. Concreet gaat het om vrij fundamentele veranderingen op meerdere punten. Ze hebben getrekking op wijzigingen van het Milieuvergunningendecreet, de om- zetting van recente EG-richtlijnen, voorstellen gedaan door de Commissie voor de Evaluatie van de Milieu- uitvoeringsreglementering (CEM), en op de integratie van de grondwatervergunning in de VLAREM-vergunning. Verder wordt het besluit van de Vlaamse regering van 27/3/1985 tot reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones aangepast.

In VLAREM I worden nu de procedures op punt gezet conform de door de decreten van 22/12/1993, 21/12/1994 en 8/7/1996 doorgevoerde wijzigingen van het Milieuvergunningendecreet. Het gaat om :


- een vereenvoudigde vergunningsprocedure voor kleine veranderingen, zoals ingevoerd bij decreet van 22/12/1993; voor de omschreven kleine veranderingen komt een mededeling (zonder openbaar onderzoek) in de plaats van de vergunningsaanvraag;


- de afschaffing, zoals doorgevoerd bij decreet van 22/12/1993, van de bijzondere vergunningsprocedure voor overheidsinstellingen, die maakt dat voor eerste-klasse- inrichtingen de vergunningsaanvraag nu altijd bij de bestendige deputatie en niet meer bij de bevoegde minister dient te worden ingediend;


- de door het Decreet van 8/7/1996 aan de burgemee- sters en de ambtenaren van de Milieu-inspectie opgelegde verplichting tot wederzijdse informatie over vastgestelde overtredingen.

Het besluit zet ook enkele EG-richtlijnen (verder) om in Vlaamse regelgeving :


- EG-richtlijn 96/59/EG van 16/9/1996 betreffende de ver- wijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's);

- EG-richtlijn 96/61/EG van 24/9/1996 inzake geïntegreer- de preventie en bestrijding van verontreiniging;
- EG-richtlijn 96/82/EG van 9/12/1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

- EG-richtlijn 97/11/EG van 3/3/1997 tot wijziging van EG-richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-ef- fectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

In het kader van de haar toevertrouwde opdracht heeft de Commissie voor de Evaluatie van de Milieu-uitvoeringsre- glementering (CEM) een hele reeks voorstellen geformuleerd, die nu zijn overgenomen bij de aanpassing van de VLAREM-indelingslijst.

Ten slotte zijn een aantal inrichtingen als hinderlijk ingedeeld. Naast de integratie van de
grondwaterwinningen is dat bijvoorbeeld het geval voor vliegvelden en crematoria.

Het besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin het besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse regering akkoord met aanpassingen Vlarem I '
Lees ook