Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 4 MEI 1999

In memoriam prof. Baron Van Overstraeten

In de Vlaamse regering heeft minister-president VAN DEN BRANDE hulde gebracht aan prof. dr. ir. Roger Baron Van Overstraeten, die vorige week is overleden. Prof. Van Overstraeten was de stichter en algemeen directeur van het IMEC, het Interuniversitair Centrum voor Micro-Elek- tronica te Leuven. Van den Brande herdacht Roger Van Overstraeten als onderzoeker en professor, manager en entrepreneur.

Als onderzoeker behaalde Roger Van Overstraeten een doc- toraat aan de Stanford Universiteit in California in 1963, onder leiding van prof. Moll, een van de pioniers van het transistor-onderzoek, waarop de hele informatie- technologie vandaag de dag is gebaseerd. Nadat hij gewoon hoogleraar werd aan de KUL in 1968, stichtte hij het Laboratorium ESAT (Elektronica, Systemen, Automatisa- tie en Techhnologie), waar tot op de dag van vandaag toponderzoek wordt verricht op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie. Prof. Van Overstraeten was gasthoogleraar aan de universiteiten van Florida, Stan- ford en Pilani (India) en publiceerde honderden artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Hij won de INSEAD Innovator Prize in 1986, werd doctor honoris causa aan het Nationaal Polytechnisch Instituut van Grenoble in 1987, won de Becquerelprijs in 1989 voor zijn werk op het gebied van photovoltaïsche zonne-energie, de Flanders' Technology International Innovation Award in 1991 en de Europese SEMI Award on 1994.

Uit ESAT ontstond in 1984 het IMEC, waarvan prof. Van Overstraeten onafgebroken de Algemeen Directeur is geweest. De creatie van IMEC was een onderdeel van het beleid van de Vlaamse regering in het begin van de jaren tachtig, waarbij verschillende initiatieven op het gebied van micro-electronica werden genomen (o.a. ook de oprich- ting van MIETEC NV in Oudenaarde). Onder het leiderschap van prof. Van Overstraeten is het IMEC uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd onderzoeksinstituut voor micro-elektronica en informatietechnologieën, waarbij synergieën werden gecreëerd tussen interuniversitair strategisch basisonderzoek en ontwikkeling, en een gede- gen samenwerking met de Vlaamse en Europese ICT-indus- trie. Hierbij heeft prof. Van Overstraeten de nodige kri- tische massa's bijeengebracht van mensen, financiering en infrastructuur. Vandaag werken in IMEC meer dan 800 men- sen, bedragen de inkomsten meer dan 2,5 miljard per jaar, zijn er talloze samenwerkingsovereenkomsten met Vlaamse en Europese bedrijven en werden er een 20-tal spin-off- bedrijven opgericht, in wat nu de Leuvense DSP (Digital Signal Processing) vallei wordt genoemd. Het IMEC is het grootste onafhankelijke onderzoekscentrum voor micro- elektronica in de wereld.

Prof. Van Overstraeten was ook aktief in verschillende beleidsorganen van de Vlaamse regering (o.a. de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en verschillende ad hoc com- missies) en de Europese Commissie, waarbij zijn visie en internationaal perspectief steeds een van de belangrijk- ste inspiratiebronnen van verschillende wetenschappelijke acties en programma's is geweest. Hij heeft ook een grote rol gespeeld bij het aantrekken van buitenlandse ICT- investeringen naar Vlaanderen.

De minister-president bracht ook in herinnering hoe Roger Van Overstraeten mee aan de bron heeft gestaan van het huidige valleienbeleid, waarvoor IMEC en alles wat er rond beweegt, model heeft gestaan. Dit valleienbeleid wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van kennis- centra van wetenschappelijk en technologisch top-onder- zoek, de creatie van verschillende zgn. spin-off-bedrij- ven met hun rechtstreekse en indirecte werkgelegenheid, hierin gestimuleerd door durfkapitaal-fondsen, zoals het door IMEC op aansturen van prof. Van Overstraeten opge- richte risico-kapitaalfonds IT-partners. Het initiatief voor de oprichting, enkele jaren geleden, van het Vlaamse Interuniversitaire Instituut voor Biotechnologie (VIB), is geinspireerd op IMEC. Niet voor niets wordt het VIB het IMEC van de biotechnologie genoemd.

Ten slotte drukte Van den Brande de hoop uit dat IMEC op visionaire en toekomstgerichte wijze zal verderwerken. Dit is de enige manier waarop we Roger Van Overstraetens nagedachtenis als onderzoeker en professor, entrepreneur en manager, maar ook als groot diplomaat en mens, het best kunnen eren, aldus Van den Brande.

Prof. Van Overstraeten heeft ons getoond hoe we de weg van DIRV naar DURF moeten afleggen. En dat is voor Vlaanderen een verdienste die we nooit zullen vergeten.

Deel: ' Vlaamse regering herdenkt prof. Baron Van Overstraeten '
Lees ook