Vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed betreffende de indeplaatsstelling (subrogatie) van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap. Met het oog op het welslagen van de subrogatievordering dient naast de mededelingsplicht ook in een medewerkingsplicht in hoofde van de persoon met de handicap te worden voorzien.


* * *

De Vlaamse regering keurt het besluit goed houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2003.


* * *

Sofie Questier wordt, op voordracht van de representatieve werkgeversorganisaties, benoemd tot effectief lid van de erkenningscommissie van de arbeidsgeneeskundige diensten, ter opvolging van Ingrid Vandenbroucke die ontslag neemt. Zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende instemming met het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgemaakt in New York op 6 oktober 1999. Het protocol regelt de werking van het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) dat discriminatie- klachten moet behandelen. Het voorontwerp van decreet wordt voor advies bij de Raad van State ingediend.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

In het kader van het ICT-infrastructuurprogramma voor het schooljaar 2002-2003 beslist de Vlaamse regering , na advies van de Raad van State, definitief tot toekenning van middelen aan de scholen om zich uit te rusten met computertechnologie en educatieve software en om hun leerkrachten hiermee vertrouwd te maken. Het ICT- infrastructuurprogramma is de structurele verderzetting van het tijdelijke PC/KD-project.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot een versoepeling met betrekking tot de voorgeschreven bekwaamheidsbewijzen voor het personeel van het deeltijds kunstonderwijs. Vooreerst worden 'voldoende geachte' bekwaamheidsbewijzen ingevoerd. Verder zal elke lerarenopleiding in aanmerking komen als bewijs van pedagogische bekwaamheid. Tot slot wordt voorgesteld de artistieke en pedagogische ervaring van een actief kunstenaar als voldoende geachte bekwaamheidsbewijs te erkennen. Door deze maatregelen krijgen scholen meer keuzemogelijkheden in het aanwerven van personeel.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering beslist principieel de toekenningsvoorwaarden aan te passen voor subsidies die worden verleend voor de ontwikkeling van toeristisch- recreatieve projecten. Zo wordt subsidiëring van de gemeenten voor dergelijke projecten voortaan mogelijk zonder verplichte cofinanciering uit de Europese programma's. Deze actualisatie van het bestaande KB van 14/02/1967 dringt zich op omdat de Europese steunprogramma's zo goed als uitgeput raken. Het besluit gaat nog voor advies naar de Vlaamse Raad voor Toerisme en naar de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de SERV en de MiNa-raad past de Vlaamse regering Vlarem II opnieuw principieel aan met het oog op de implementatie van drie Europese richtlijnen. Een eerste richtlijn (2001/81/EG) betreft nationale emissie- plafonds voor SO2, NOx, VOS en NH3. Een tweede richtlijn (2002/3/EG) bevat bepalingen betreffende ozon in de lucht. Een derde richtlijn (2001/91/EG) behandelt het verbod op het gebruik van hexachloorethaan in de non- ferro industrie. Tevens worden errata weggewerkt in het besluit van 18 januari 2002 dat Vlarem II wijzigt. Het besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.


* * *

Na behandeling in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement, beslist de Vlaamse regering definitief tot wijziging van de lopende milieubeleidsovereenkomst (MBO) gasolietanks voor de verwarming van gebouwen. Het gaat om gas- en stookolietanks van maximaal 20.000 liter die overeenkomstig VLAREM niet vergunningsplichtig zijn. De bestaande MBO voorziet dat de sector meewerkt aan de uitbouw van een financierings- en verzekeringsmechanisme ter dekking van de kosten voor sanering van verontreiniging. Via de nu voorgestelde wijziging wordt deze optie geconcretiseerd in een Fonds met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een vzw.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist de overeenkomst met PCF- Proeftuin Pit- en Steenfruit vzw met een jaar te verlengen tot eind 2003. Het totale subsidiebedrag wordt evenwel niet gewijzigd. De vooropgestelde investeringen worden ook herschikt aansluitend op de gewijzigde behoeften die voortvloeien uit de verdere regionalisering.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De nieuwe samenstelling van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid wordt goedgekeurd. Ze is samengesteld uit 16 leden en 1 voorzitter, de heer Karel Vinck, gedelegeerd bestuurder van de NMBS.


* * *

Het contractueel onderzoek is een der bevoegdheden inzake land- en tuinbouw die in het kader van het Lambermontakkoord werden overgeheveld naar de gewesten. De Vlaamse regering keurt nu - in het kader van de oproep 2002 - acht onderzoeksprojecten goed die vooraf uitgebreid werden gescreend op hun wetenschappelijk- technologische kwaliteiten en op de gebruiksmogelijkheden van de resultaten. De budgettaire kost van de acht projecten bedraagt ruim 2,8 miljoen euro.


* * *

Na advies van de SERV, de MiNa-Raad en de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een voorontwerp van decreet goed tot wijziging van het decreet Ruimtelijke Ordening. Het heeft als doel een aantal technische, juridische en beperkt inhoudelijke wijzigingen door te voeren. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van een Wet op de bescherming van de titel en het beroep van architect, bepaalt een KB van 1971 de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van ofwel de bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar. Als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheid Ruimtelijke Ordening besliste de Vlaamse regering vroeger al om de lijst met werken en handelingen waarvoor geen advies van de gemachtigde ambtenaar en/of waarvoor geen stedebouwkundige vergunning nodig is, vast te leggen. De Vlaamse regering bepaalt nu principieel de lijst met werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering beslist tot definitieve toekenning van de subsidies aan 37 organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst voor het seizoen 2002- 2003. Het gaat om een totale som van 22,9 miljoen euro.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN en van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De tekst van de Europese Conventie inzake de bevordering van een transnationale langetermijnsvrijwilligerdienst voor jongeren, opgemaakt in Straatsburg op 11 mei 2000, wordt goedgekeurd. De Vlaamse regering machtigt de federale vertegenwoordiger om het daarbijhorende Verdrag namens Vlaanderen te ondertekenen. Ze duidt vzw JINT, het coördinatieorgaan voor de internationale samenwerking, aan als coördinerende instantie voor Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering keurt de overdracht goed van 34 miljoen euro vanuit het Grindfonds naar de Tijdelijke Handelsvennootschap Sectorfonds (THS), vanaf het moment dat de grindsector de nog te verrichten aanzuiveringen heeft uitgevoerd en het Herstructureringscomité haar goedkeuring heeft verleend aan de door de THS te stellen onherroepelijke bankwaarborg in uitvoering van een besluit van eind september vorig jaar. Ze keurt ook de overdracht goed van de intresten vanaf 1 januari 2002 op de in het Grindfonds aanwezige opgebouwde reserve voor het afwerken van de grindwinningsgebieden nadat de intresten aan het Grindfonds werden doorgestort, waarbij de intresten berekend worden tot en met de volledige maand die de effectieve overdracht van de middelen naar het Sectorfonds voorafgaat.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een ontwerpdecreet goed ter goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord met Slowakije. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Begin december 2001 kende de Vlaamse regering een subsidie van 209.748 euro toe aan IMEC vzw voor het project "Training Centre in Brno for Designers in Electronic Systems". Het Rekenhof meldde onlangs een administratieve fout in het dossier, waardoor de Vlaamse regering het oorspronkelijke subsidiebedrag nu terugbrengt op 206.156 euro.


* * *

In het kader van de uitvoering van de Lambermontakkoorden geeft de Vlaamse regering, mits enkele aanpassingen, een positief advies aan een ontwerp-KB tot overdracht van personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel, aan een ontwerp-KB tot overdracht van personeelsleden van de BDBH naar het Vlaamse Gewest, en aan een ontwerp-KB tot overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de BDBH aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de betrokken Gewesten.

Op voorstel van Vlaams minister Guy VANHENGEL :

De Vlaamse regering beslist tot herverdeling van 131.104 euro voor de onmiddellijke aanwerving van bijkomende personeelsleden voor het team Medisch Verantwoord Sporten (MVS) en voor de onmiddellijke omzetting van een aantal vervangingscontracten in contracten van onbepaalde duur. Het team MVS staat onder meer in voor dopingcontroles bij sportmanifestaties.


-----
einde

-----


---

Deel: ' Vlaamse regering in kort bestek - 14 februari 2003 '
Lees ook