Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Bart SOMERS:

De federale regering besliste in de programmawet van 22 december 2003 om de verplichting af te schaffen om eensluidend verklaarde afschriften voor te leggen aan federale overheidsdiensten. Met het oog op een optimale administratieve vereenvoudiging worden ook de andere bestuursniveaus verzocht deze maatregel te onderzoeken en toe te passen voor hun regelgeving. De Vlaamse regering wil dit initiatief volgen en gaat akkoord met het plan van aanpak van de federale overheid. Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering nu definitief tot afschaffing van het eensluidend verklaard afschrift.


* * *

De Vlaamse regering kent een subsidie toe van 500.000 euro aan de vzw Flavio voor de organisatie van het project 'Uitblazen 2005'. Dit project wil toeristen motiveren om aan de Belgische kust te verblijven door middel van een reeks muziekactiviteiten rond blazers en blaasorkesten.

Op voorstel van minister vice-president Renaat LANDUYT:

De Vlaamse regering geeft opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over een impuls- en ondersteuningsprogramma voor de meerwaarden- economie. Het voorgestelde decreet heft de tegenstelling tussen sociale en reguliere economie op en verbindt ze vanuit de gemeenschappelijke uitdaging van een meerwaardeneconomie. Een meerwaardeneconomie is een economie die gelijktijdig meerwaarden nastreeft op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Het voorontwerp van decreet gaat nu voor een hernieuwde adviesaanvraag naar de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN:

De Vlaamse regering wijzigt definitief het besluit van 18 december 1991 inzake de vaststelling van de lijst van de academische opleidingen in Vlaanderen. De wijziging houdt concreet een naamsverandering in van de diplomabenaming 'burgerlijk mijnbouwkundig ingenieur' in 'burgerlijk mijnbouwkundig en geotechnisch ingenieur'. Deze naamsverandering is ook opgenomen in de omvormings- dossiers van de KULeuven, die deze opleiding als enige instelling kreeg toegewezen.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed inzake de beroepen tegen beslissingen van het Accreditatieorgaan. Het Structuurdecreet van 4 april 2003 dat de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen regelt, stelt een beroep bij de Vlaamse regering open tegen alle algemene reglementaire en individuele 'bestuurshandelingen' van het Accreditatie- orgaan, die de positie van een Vlaams instellingsbestuur of een Belgische/Vlaamse instantie of persoon kunnen bezwaren. Het huidige besluit omvat verdere regels inzake de beroepsprocedure. Met name de hoorplicht is het uitgangspunt geweest van dit besluit. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit inzake het experimentele Brusselse curriculum in het voltijds secundair onderwijs. Het besluit beoogt het opzetten van een experiment voor drie schooljaren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waaraan onderwijsinstellingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Hierbij kunnen zij pedagogisch-didactische initiatieven nemen via structureel-organisatorische maatregelen voor het eerste leerjaar van de A-stroom en het tweede leerjaar van de eerste graad. Dit initiatief heeft als doel de taalachterstand van het Nederlands maximaal weg te werken om de slaagkansen te bevorderen en de aanwezige taalvariëteit optimaal te benutten binnen het leerproces. Ook de deelname van de leerling aan het experiment is vrijwillig. Het besluit wordt nu voor onderhandeling aan de representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten voorgelegd.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van 9 oktober 1991 inzake de inrichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijdse secundair onderwijs. De wijziging beoogt een optimalisering van de werking en de interne taakverdeling van deze examencommissie, waarbij ook rekening wordt gehouden met recente onderwijsontwikkelingen. Zo wordt er bijvoorbeeld in het kader van de herwaardering van het TSO en BSO de mogelijkheid voorzien om aan kandidaten voor de examencommissie eveneens een stage op te leggen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt het besluit van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 inzake de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. Met de wijziging komt er een verhoging van de personeelsformatie voor de inspectie en begeleiding voor de islamitische godsdienst tot drie voltijdse betrekkingen die al op tijdelijke basis was ingevoerd voor het schooljaar 2002-2003. Daarnaast wordt ook de personeelsformatie voor de inspectie en begeleiding voor de orthodoxe godsdienst van 0,5 op 1 voltijdse betrekking gebracht.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

In het kader van de Nationale Werkgelegenheidsconferentie werd eerder besloten het aantal begeleidingen van werkzoekenden substantieel te verhogen met het oog op de uitbouw van een sluitende aanpak. De Vlaamse regering beslist nu in uitvoering van de ondernemingsconferentie 26 miljoen euro, uit de provisie van het economische relancebeleid voor het begrotingsjaar 2004, ter beschikking te stellen voor de begeleidingsaanpak van werkzoekenden.


* * *

In het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) beslist de Vlaamse regering, onder voorbehoud van technisch nazicht, principieel tot de oprichting van twee intern verzelfstandigde agentschappen (IVA). Het gaat om de IVA's Vlaamse Belastingsdienst en Centrale Accounting. De centralisatie van alle Vlaamse belastingen binnen een Vlaamse fiscale administratie biedt heel wat voordelen op het vlak van informatiedeling, klantvriendelijkheid, bundeling van knowhow, het vereenvoudigen van de regelgeving en de uniformiteit in de bezwaarafhandeling. Het agentschap Centrale Accounting zal instaan voor financiële controles en certificeringen, rapporteringen en zal ook functioneren als dienstencentrum. Beide oprichtingsbesluiten worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN en Marino KEULEN:

De Vlaamse regering stelt Joris Sels aan als Vlaamse Huisvestingsmaatschappij-commissaris bij de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Kleine Landeigendom Zuiderkempen in Westerlo. Hij volgt in deze functie Eric Scheveneels op aan wie eervol ontslag verleend wordt.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

Ingevolge de stemming van het bijzondere decreet over de wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement aangaat, moet het besluit van de Vlaamse regering hieromtrent vervangen worden. De Vlaamse regering stelt nu na advies van de Raad van State definitief het aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers per kieskring vast op basis van de cijfers van de laatste volkstelling. Het besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.


* * *

De gewestelijke ontvangers zijn personeelsleden van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering is bevoegd om de rechtspositieregeling van haar personeel vast te stellen. Daarom keurt de Vlaamse regering principieel het besluit goed tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers. Er werd zoveel mogelijk een parallellisme met het statuut van de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap nagestreefd. Er zal nog over het besluit worden onderhandeld met de bevoegde vakorganisaties en advies worden ingewonnen bij de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering wil de interne doorstroming van personeelsleden van de Vlaamse administratie bevorderen. Dit betekent dat er voldoende vacatures toegankelijk moeten zijn voor personeelsleden die willen of moeten doorstromen. De Vlaamse regering keurt nu principieel een nota goed ter bevordering van een open interne arbeidsmarkt en herplaatsing. In deze nota worden een aantal principes en praktische consequenties van de open interne arbeidsmarkt geformuleerd. Daarnaast wordt ook beslist om dringend te starten met een arbeidsmarkt- bureau, dit onder meer wegens de reorganisatie ten gevolge van het project Beter Bestuurlijk Beleid. Deze nota wordt geagendeerd op het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed dat het decreet van 29 maart 2002 uitvoert ter bescherming van varend erfgoed. Het uitvoeringsbesluit regelt de inrichting en het gebruik van de lijst van het definitief beschermde varend erfgoed, stelt het model en het gebruik van het herkenningsteken vast, bepaalt de voorwaarden waaraan het beheersprogramma moet voldoen en stelt de procedure vast voor de goedkeuring van het beheersprogramma. Daarnaast stelt het besluit een beheerspremieregeling vast voor het beschermde varend erfgoed en stelt het ook de werkzaamheden, diensten en kosten vast, die binnen een beheersprogramma geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor een beheerspremie. Ten slotte bepaalt het de algemene voorwaarden met betrekking tot de samenstelling van een aanvraagdossier voor een premie en legt het de procedure hiervan vast. Het uitvoeringsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Paul VAN GREMBERGEN en Adelheid BYTTEBIER:

De Vlaamse regering geeft haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit over het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor publiek toegankelijke plaatsen. Dit besluit moet bijdragen aan een verhoogde leesbaarheid en begrijpbaarheid van de tekst van het Legionellabesluit van 22 november 2002. Hiervoor werden enkele definities geherformuleerd en nieuwe definities geïntroduceerd. Er werden ook een aantal nieuwe artikelen ingebracht en oude artikelen in overeenstemming gebracht met de nieuwe definities. Er zal nog advies worden ingewonnen bij de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Gilbert BOSSUYT:

De Vlaamse regering keurt onder voorbehoud van technisch nazicht twee besluiten principieel goed die de territoriale bevoegdheid omschrijft van enerzijds het EVA Waterwegen en Zeekanaal en anderzijds het EVA De Scheepvaart. Zo beoogt ze alle waterwegen in Vlaanderen, behoudens deze met een maritiem karakter, toe te wijzen aan een van beide diensten. De besluiten worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Op 13 december 2002 machtigde de Vlaamse regering de bevoegde minister om de gunning van de werken van de derde fase van de bouw van de kaaimuren van het Deurganckdok door het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen goed te keuren. Ze kende tevens een tussenkomst van 60% voor de uitvoering van de kaaimuurwerken en van 100% voor de aanlegbaggerwerken toe. Na openbare aanbesteding werden de werken toegewezen aan de laagste regelmatige inschrijver, de TV Cordeel - Aertssen - CFE - Van Laere - Dredging International. Voor de uitvoering werd er al op 16 juni 2003 een eerste deelcontract afgesloten ten bedrage van bijna 17 miljoen euro. Voor een continue verdere uitbouw van de kaaimuren is het nodig een nieuw deelcontract te gunnen. Hiervoor stelde het Havenbedrijf Antwerpen een tweede deelcontract op van 16.666.665 euro (btw exclusief). De Vlaamse regering zal hier opnieuw voor 60% in tussenkomen. Zij beslist dan ook om bijna 10 miljoen euro te voorzien voor het uitvoeren van het tweede deelcontract. Dit bedrag komt ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds.


* * *

De Vlaamse regering kent aan havenkapitein Réjane Gyssens bij het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende krijgt eervol ontslag toe.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met drie ontwerpen van koninklijk besluit die verschillende Europese richtlijnen omzetten in Belgisch recht. Het gaat om de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen; de richtlijn inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiers- schepen; de richtlijn betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen en hun veiligheidsonderdelen.


* * *

De Vlaamse regering gaat akkoord met het definitieve ontwerp voor het aanpassen van de bovenleidingen en de tractiestations voor het in dienst stellen van gelede voertuigen van de VVM - De Lijn in Gent. De bestellingen zullen over drie jaar worden gespreid.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Gilbert BOSSUYT, Patricia CEYSENS, en Jef TAVERNIER:

Na advies van de MiNa-Raad, de SERV en de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed dat instemt met bijlage V van het OSPAR-Verdrag. Het OSPAR-Verdrag ter bescherming van het mariene milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan werd op 22 september 1992 in Parijs ondertekend door België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. In aanvulling bij dit Verdrag werd de bijlage V door dezelfde Verdragsluitende Partijen goedgekeurd in Sintra op 23 juli 1998. Deze bijlage voorziet bijkomende maatregelen om het mariene milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van menselijke activiteiten en ter verzekering van het behoud en duurzame gebruik van biologische diversiteit in de Noordelijke Atlantische Oceaan. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Adelheid BYTTEBIER:

In het kader van het preventieve gezondheidsbeleid keurt de Vlaamse regering principieel het besluit inzake de opsporing van borstkanker goed. Systematische mammografische screening wordt nu reeds door de Vlaamse overheid georganiseerd samen met het RIZIV. Het Preventiedecreet van 21 november 2003 legde de decretale basis voor bepaalde gerichte bevolkingsonderzoeken waaronder tweejaarlijkse borstkankerscreenings bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Het huidige besluit zorgt voor de uitvoering van een aantal krachtlijnen uit dit Preventiedecreet. Het gaat hierbij onder andere om de bepaling van de erkenningsvoorwaarden voor mammografische eenheden, de bepaling van erkennings- en financieringsvoorwaarden van de regionale screenings- centra en de oprichting van de Vlaamse werkgroep borstkankeropsporing. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van het decreet over het preventieve gezondheidsbeleid (Preventiedecreet) keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed met maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreini- ging van het binnenmilieu. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Patricia CEYSENS:

De Vlaamse regering kent een subsidie toe van maximaal 250.000 euro aan de Instelling van Openbaar Nut Vlamingen in de Wereld als tegemoetkoming in de werkingskosten voor het jaar 2004. Een eerste schijf van 180.000 euro zal worden uitbetaald na de ondertekening van het besluit en de goedkeuring van het actieplan. Het saldo van 70.000 euro zal worden betaald in de mate dat de afrekening dit rechtvaardigt.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Patricia CEYSENS en Jef TAVERNIER:

De Vlaamse regering stelt J. Vaerewyck aan als landbouwattaché bij de Belgische ambassades in Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië, Slowakije en Hongarije met als standplaats Wenen. Hij vervangt vanaf 1 juli 2004 P. Damen die met vervroegd pensioen gaat.

Op voorstel van Vlaams minister Marino KEULEN:

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot oprichting van de Strategische Adviesraad RWO binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. De Strategische Adviesraad RWO heeft onder meer als taak uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed. Deze adviesraad wordt opgericht in het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) waarbij de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse administratie worden geherstructureerd.

Op voorstel van Vlaams minister Jef TAVERNIER:

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed dat de regels voor inhoud en procedure bepaalt van een reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen. Dit besluit sluit aan op artikel 4 van het decreet van 21 december 2001 ter vermindering van het gebruik van bestrijdings- middelen door openbare diensten van de Vlaamse overheid. Dit decreet verbood het gebruik van bestrijdingsmiddelen maar voorzag tevens de mogelijkheid om hiervan af te wijken door het indienen van een reductieprogramma. Het huidige besluit vult deze bepalingen verder in door het invoeren van een eenmalig reductieprogramma en een gefaseerd reductieprogramma met indiening van stapsgewijze actieprogramma's. Er wordt een regeling uit- gewerkt tot 2014. Daarna volgt een evaluatie. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


***

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief het besluit over de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. De wijziging kadert in het beleid ter bestrijding van grensoverschrijdende luchtverontreiniging en geeft uitvoering aan twee Europese richtlijnen inzake de beperking van de emissies en de nationale emissieplatforms van bepaalde luchtverontreinigende stoffen. De emissiegrenswaarden van grote, kleine en middelgrote stookinstallaties, petroleumraffinaderijen en stationaire motoren worden verscherpt. Daarnaast worden onder meer enkele bepalingen inzake chemicaliën gewijzigd, worden een aantal hoofdstukken in VLAREM II betreffende raffinaderijen en motoren met inwendige verbranding herschreven en wordt er een nieuwe tekst ingevoegd over het chemisch reinigen van textiel.


* * *

Na advies van de SERV en de MiNa-Raad hecht de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de milieubeleidsovereenkomst over de vermindering van SO2- en NOX-emissies afkomstig van installaties van elektriciteitsproducenten. Deze overeenkomst zal in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en zal worden meegedeeld aan de Europese Commissie.


* * *

De Vlaamse regering gaat akkoord met het convenant voor de bodemsanering van de vestigingen van Umicore in Hoboken, Olen, Balen/Lommel en Overpelt. In 1995 en 1996 bleek uit bodemonderzoeken dat de bodem en het grondwater van deze vier vestigingen ernstig verontreinigd waren met zware metalen en zouten. De Vlaamse regering wees deze gronden aan als historisch verontreinigde gronden waarom bodemsanering moet plaatsvinden. In het kader van het bodemsaneringsdecreet beslist de Vlaamse regering om in te staan voor de helft van de kosten van de sanering met een maximum van 15 miljoen euro gespreid over 10 jaar. De jaarlijkse middelen die hiervoor nodig zijn worden voorzien op de begroting van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


-----
einde

-----


---

Deel: ' Vlaamse regering in kort bestek - 23 april 2004 '
Lees ook