Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Op 21 februari keurde de Vlaamse regering het ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid principieel goed. Nu worden ook de amendementen op het ontwerpdecreet principieel goedgekeurd met het oog op onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT:

Op 22 januari 2003 werd het decreet tot oprichting van een Eigen Vermogen Flanders Hydraulics bij de admini- stratie Waterwegen en Zeewezen door het Vlaams Parlement aangenomen. De Vlaamse regering hecht nu haar principiële goedkeuring aan het besluit betreffende het beheer, de werking en de boekhouding van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics. Het besluit wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.


* * *

De Vlaamse regering keurt - onder voorbehoud van technisch nazicht - het voorontwerp van decreet met de algemene regels inzake de erkenning en de basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten principieel goed. Dit voorontwerp van decreet heeft als eerste concrete doelstelling de erkenning van een aantal mobiliteits- verenigingen die zich uitdrukkelijk inzetten voor de belangen van de zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers). Er dient nog advies te worden ingewonnen bij de SERV en de MiNa-raad.


* * *

De Vlaamse regering keurt de notulen goed van de vergadering van 7 januari 2003 van het Executief Comité van de Ministers voor Mobiliteit (ECMM). Tevens geeft ze groen licht aan de overeenkomst tussen de federale overheid en de drie gewesten met het oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet (GEN) van, naar, in en rond Brussel. De tekst heeft het karakter van een algemeen raamakkoord waarbinnen de autonomie van de deelnemers maximaal wordt gevrijwaard.


* * *

De aankoop van 9 lagevloersneltrams (lot 3) voor De Lijn voor de steden Gent en Antwerpen wordt toegewezen aan de firma Siemens AG.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Het aantal aanvragen voor tenlasteneming bij de Vlaamse zorgverzekering is veel groter dan verwacht. Het projectteam zorgverzekering krijgt daarom met ingang van 1 februari 2003 zeven extra contractuele personeelsleden om zo de decretaal bepaalde opdrachten van het Vlaams Zorgfonds op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt het besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning. In het initiële besluit van 1995 was een bepaling opgenomen die op termijn de afbouw van de begeleiding van gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 jaar voorzag. Deze bepaling werd in 2000 al tijdelijk bevroren. Via dit nieuwe wijzigingsbesluit wordt de voortzetting van de begeleiding van gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 jaar in het kader van de integrale jeugdhulpverlening geformaliseerd.


* * *

Pieter Vandenbulcke wordt benoemd tot commissaris van de Vlaamse regering bij Kind en Gezin. Hij vervangt Jo De Niel aan wie eervol ontslag wordt verleend.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt principieel zeven voorontwerpen van decreet goed betreffende de IAO-verdragen met nummers 142, 150, 160, 168, 175, 177 en 179, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie. Het gaat meer bepaald om de rol van de beroepskeuzevoorlichting en de beroepsopleiding, de bestuurstaak op het vlak van arbeid, de arbeidsmarktstatistieken, de bevordering van werkgelegenheid, deeltijds werken, het thuiswerk en de werving van en arbeidsbemiddeling voor zeevarenden. Deze voorontwerpen van decreet worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het uitvoerings- besluit goed van het decreet van 8 mei 2002 houdende de evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat alle betrokkenen bij het arbeidsmarktbeleid zich dienen te engageren om alle nuttige en nodige middelen in te zetten om kansgroepen, zoals vrouwen, laaggeschoolden, ouderen en gehandicapten, een correcte plaats op de arbeidsmarkt te geven. Met dit decreet komt de Vlaamse regering ook tegemoet aan de Europese antidiscriminatie- richtlijn. Het uitvoeringsbesluit van dit decreet gaat - na toetsing door de cel Wetsmatiging - nog voor advies naar de SERV en de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt - met het oog op verduide- lijking - een aantal amendementen goed op het ontwerpdecreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen". Na de inwerkingtreding van het decreet "Toerisme voor Allen" zal een rechtstreekse subsidiëring mogelijk zijn, daar waar nu enkel de koepels worden gesubsidieerd. De amendementen worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Sinds 1997 proberen de federale staat en de gewesten een regeling te treffen inzake de verdeling van de lasten van de verplichte jaarlijkse bijdragen van België aan gemengde multilaterale milieuverdragen. Traditioneel worden deze bijdragen volledig door de federale overheid betaald, daar waar de door de verdragen behandelde materie ook de gewesten aanbelangt. Deze regeling kreeg voorheen al de vorm van een financieel protocol bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de federale staat en de gewesten inzake het internationaal milieubeleid. De Vlaamse regering keurt nu principieel het voorontwerp van decreet goed houdende de instemming met het financieel protocol bij vermeld samenwerkings- akkoord. Het advies dient nog ingewonnen te worden bij de MiNa-Raad, de SERV en de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt, na het advies van de Raad van State, het besluit betreffende de natuurrichtplannen definitief goed. De natuurrichtplannen kaderen binnen het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Ze geven aan wat op het vlak van natuurbehoud voor een specifiek gebied wordt beoogd en welke instrumenten, maatregelen en vergoedingen kunnen ingezet worden om deze doelstellingen te realiseren. Een natuurrichtplan komt tot stand en wordt uitgevoerd met medewerking van eigenaars en grondgebruikers.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering neemt akte van het gemotiveerd advies van de Europese Commissie van 21 maart en 16 oktober 2002 betreffende het verlaagd tarief van de successie- en registratierechten. Ze gelast de bevoegde Vlaamse minister de kwestieuze bepalingen van artikel 59 en 60 van het wetboek der successierechten en van artikel 140 van het wetboek der registratierechten aan een onderzoek te onderwerpen en de nodige initiatieven te nemen om deze bepalingen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het EG-verdrag.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt betreffende het voorstel van decreet ingediend door de Vlaamse parlementsleden Carl Decaluwe, Gisele Gardeyn-Debever, Gerald Kindermans, Jan Laurys, Jef Van Looy en Jan Verfaille. Dit voorstel van decreet beoogt de herbouwmogelijkheid op een andere plaats voor zonevreemde gebouwen uit te breiden naar gebouwen getroffen door een gewestelijke of provinciale rooilijn. Dit voorstel beoogt de wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.


* * *

Net voor het zomerreces vorig jaar besliste de Vlaamse regering principieel tot een partiële herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Na het advies van de SERV, de MiNa-raad en de VLACORO (Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening) keurt ze het besluit tot voorlopige vaststelling van een partiële herziening van het RSV goed. Die herziening wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met de langetermijnvisie inzake het in eigen beheer nemen van de inning van de gewestbelastingen. Verder gaat ze ook principieel akkoord met het uitgetekende traject in verband met de overname van de administratieve processen inzake de inning van de onroerende voorheffing. Onderhandelingen worden opgestart met de cv CIPAL over een verlenging van het basiscontract. Binnen de admini- stratie ABAFIM wordt een projectleider aangesteld die zal instaan voor de complexe transitie.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de Beoordelingscommissie Beeldende Kunst keurt de Vlaamse regering de subsidies goed voor de jaarwerking 2003 van de beeldende kunstcentra Argos Tentoonstellingen vzw, On Line vzw, Nicc vzw en Roomade vzw.


* * *

De vzw Ku(n)st krijgt een subsidie toegekend van 743.680 euro voor het tentoonstellingsproject 'Beaufort 2003 - Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee'. Het gaat om de eerste editie van een grote internationale tentoon- stelling/happening die deze zomer hedendaagse beeldende kunst in de kijker zet op diverse locaties aan de kust. Aan dit project nemen alle kustgemeenten deel met uitzondering van Bredene.


* * *

De Vlaamse regering keurt, na het advies van de SERV, de krachtlijnen goed van het Positieve-actieplan 2003 ter bevordering van gelijke kansen en gelijke vertegenwoor- diging van mannen/vrouwen, allochtonen en personen met een handicap in de Vlaamse overheidsadministratie. Het plan bevat een evaluatie van het voorbije werkjaar en de actiepunten in 2003. Het plan bevat onder meer voorstellen over hoe de overheid pro-actief kan inspelen op de verplichtingen die door het nieuwe decreet van 8 mei 2002 inzake evenredige vertegenwoordiging worden opgelegd en waarbij de Vlaamse overheidsadministratie een voorbeeldfunctie toebedeeld krijgt.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

De Vlaamse regering stelt Kris Put aan als handelsattaché (Vlaams economisch vertegenwoordiger) van de Vlaamse overheid in Teheran.


-----
einde

-----


---

Deel: ' Vlaamse regering in kort bestek - 28 februari 2003 '
Lees ook