Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Bart SOMERS en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

De Vlaamse regering beslist tot gedeeltelijke verdeling van een provisioneel krediet van 1,2 miljoen euro. Dit zal aangewend worden in het kader van de problematiek rond het vakantiegeld voor het personeel van het UZ Gent.

Op voorstel van minister vice-president Renaat LANDUYT:

Naar aanleiding van de eerste Vlaamse
Werkgelegenheidsconferentie in 1993 werd de basis gelegd voor de uitbouw van een Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA). VIONA doet onder meer onderzoek op langere termijn rond vijf thema's en werkt aan een meerjarig programma met daarin jaarlijks prioriteitenstellingen voor concrete onderzoeksvoorstellen. De Vlaamse regering keurt nu de VIONA onderzoeksoproep 2004 goed, evenals de daarin voorgestelde onderzoeksprioriteiten. Ze gaat eveneens akkoord met de procedure van de VIONA-onderzoeksoproep.


* * *

De Vlaamse regering keurt vier besluiten en vier convenants goed voor de werkingssubsidie voor de sectoren internationale handel, het vervoer en aanverwante bedrijfstakken, hout, het Aanvullend Paritair Comité van de Bedienden (ANPCB) en uitzendarbeid. De convenants hebben tot doel de structurele samenwerking met sectoren te versterken en uit te breiden, bestaande initiatieven in verschillende beleidsdomeinen te integreren en sectorale knelpunten op de arbeidsmarkt te bestrijden. Voor de sector bedienden wordt een subsidie van maximaal 510.000 euro voorzien. Voor de sector internationale handel bedraagt de subsidie maximaal 51.000 euro. De uitzendsector en de houtsector krijgen respectievelijk maximaal 255.00 euro en 204.000 euro. Dat vertaalt zich in een aantal sectorconsulenten die de afspraken die zijn vastgelegd in de convenants op het terrein uitvoeren. De verdeling van de consulenten gebeurt op basis van het aantal werknemers en het aantal bedrijven die in de sector vertegenwoordigd zijn en in verhouding tot de extra inspanningen die de sector op zich nam.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN:

Om na te gaan of de aangeboden opleidingen aan de standaarden van basiskwaliteit voldoen, heeft Vlaanderen, net als Nederland, ervoor gekozen om tegelijk met de invoering van bachelor-masterstructuur ook de accreditatie in te voeren. Accreditatie is een keurmerk verleend door een onafhankelijk orgaan, dat aangeeft dat een bestaande hogeronderwijsopleiding aan bepaalde kwaliteitsmaatstaven voldoet. Een nieuwe opleiding dient te voldoen aan een toets die nagaat of de opleiding aan dezelfde kwalitatieve normen voldoet. De Vlaamse regering bepaalt principieel de door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) te hanteren tarieven voor de accreditatie van bestaande opleidingen en voor de toets nieuwe opleidingen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Met het oog op onderhandelingen met alle betrokken actoren hecht de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een besluit betreffende het politiek verlof voor de leden van de het administratief en technisch personeel van de Vlaamse hogescholen. Het besluit voert een specifieke verlofmodaliteit in voor het uitoefenen van een politiek mandaat.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot registratie van het Vesalius College in Brussel als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs.


* * *

Met het oog op onderhandelingen met alle betrokken actoren keurt de Vlaamse regering een besluit principieel goed dat de concordantie bepaalt van de ambten die in het onderwijs voor sociale promotie bestonden voor 1 september 1999 en de 'nieuwe' ambten bepaald in het decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs. Gegeven dat bedoelde perso- neelsleden in het schooljaar 1999-2000 nog werden bezoldigd op basis van de vroegere regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen, is er eveneens een overgangsmaatregel voorzien.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat toelating geeft voor 47 programmaties van ofwel specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad voor onderwijsinstellingen die al dan niet behoren tot een scholengemeenschap, ofwel nieuwe studiegebieden die nog op geen enkel leerjaarniveau door de school werden georganiseerd ofwel nieuwe studierichtingen.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. Het beoogt de vereenvoudiging van de toegang tot een zevende specialisatiejaar door alle overgangen mogelijk te maken, voor zover ze in hetzelfde studiegebied zijn ondergebracht. In tweede orde worden ook studiegebiedoverschrijdende overstappen mogelijk gemaakt na akkoord van de toelatingsklasseraad. Verder wordt de leeftijdsgrens verlaagd voor deelname aan het ingangsexamen in het kader van de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de vierde graad beroepssecundair onderwijs, studierichting verpleegkunde. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan een besluit betreffende de keuze voor en de vrijstelling van het volgen van een cursus in een van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer in het officieel lager en secundair onderwijs. Het besluit bevat een model tot verklaring door de ouders van de keuze in kwestie en een model van aanvraag tot vrijstelling. Het stelt ook de uitvoeringsmodaliteiten van de vrijstellingsprocedure vast.


* * *

De Vlaamse regering kent 492.000 euro toe aan de vzw Werkgroep Immigratie voor de organisatie en implementatie van Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) volgens het bicultureel model in de Nederlandstalige scholen in Brussel. Zo kunnen de leerlingen van de betreffende taalgroep gedurende enkele lestijden per week de leerstof in de eigen taal aangeboden krijgen.


* * *

De Vlaamse regering verhoogt principieel het puntengewicht voor de vaststelling van het werkingsbudget in het geïntegreerd basisonderwijs met 10% om de verschuiving van middelen vanuit de werkingsmiddelen basisonderwijs naar de loonkredieten basisonderwijs te compenseren in het kader van de hertekening van het landschap basisonderwijs. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt het besluit over de regels voor het uitreiken van een getuigschrift van het basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan. Jaarlijks fungeren er een tiental scholen als examencommissie voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs: per provincie één officiële en één vrije school. Door het wijzigingsbesluit wordt de vrije examenschool uit Antwerpen vervangen door een andere.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed dat het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 aanpast. Dit KB houdt de wijziging in van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan. Het huidige wijzigingsbesluit heeft betrekking op de uitvoering van de CAO III en IV. In het besluit wordt een reglementaire grondslag gelegd voor een aantal deelmaatregelen van deze CAO's die al in de praktijk worden toegepast. Hetzelfde gebeurt voor de uitbreiding van de maatregel inzake het in aanmerking nemen van bevallingsverlof voor de uitgestelde bezoldiging (UB). Daarnaast worden ook twee vernieuwingen doorgevoerd. Enerzijds wordt de bezoldigingsregeling voor de statutair tijdelijken in selectie- en bevorderingsambten gelijkgesteld met die van de vastbenoemden aangesteld in dezelfde ambten. Anderzijds wordt niet-toekenning van de UB beperkt tot de personeelsleden die een bijbetrekking uitoefenen. Ten slotte worden er in het nieuwe besluit een aantal knelpunten en onduidelijkheden weggewerkt. Het besluit wordt voor onderhandeling voorgelegd aan alle betrokken actoren.


* * *

De vzw Scholengroep Sint-Rembert in Torhout diende op 4 maart een beroep in bij de Vlaamse regering tegen een beslissing van de Commissie zorgvuldig bestuur. Deze Commissie formuleert advies bij vragen ten aanzien van het onderwijsveld en neemt een eindbeslissing over klachten inzake zorgvuldig bestuur binnen het onderwijs. Tegen deze eindbeslissing kan in beroep worden gegaan bij de Vlaamse regering. In verband met het dossier van de scholengroep Sint-Rembert vernietigt de Vlaamse regering nu in beroep de beslissing van de Commissie.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed inzake de organisatie van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad (VlOR) en de
instellingsspecifieke regeling van het personeelsstatuut. Dit besluit vormt voor de VlOR een aanvulling op het stambesluit van sommige Vlaamse openbare instellingen (VOI's). Het bevat bepalingen met betrekking tot het toepassingsgebied, de werking van het permanent secretariaat van de VlOR, de administratieve loopbaan, de tuchtregeling, het verlof en de administratieve toestand tijdens verlof, het geldelijk statuut en de rechtspositie van het contractuele personeelslid. Het besluit wordt voor onderhandelingen voorgelegd aan alle betrokken actoren.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt het besluit van 2 april 1996 dat de personeelsformatie van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) vaststelt. Met de wijziging van het besluit worden twee betrekkingen van afdelingshoofd gecreëerd binnen de personeelsformatie van DIGO. De meerkost verbonden aan de inschaling van deze afdelingshoofden van 2001 wordt opgevangen binnen de dotatie.


* * *

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de organisatie en het instellingspecifieke personeelsstatuut van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO). Voorgelegd besluit is bedoeld als aanvulling op het 'stambesluit', zonder afbreuk te willen doen aan de huidige statutaire verworvenheden van het personeel. Het besluit gaat nog voor advies naar de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering benoemt Hugo De Lathouwer als haar vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO). Hij vervangt Luc Houbrechts die zijn ontslag als bestuurslid heeft ingediend.


* * *

De Vlaamse regering keurt het besluit goed inzake de structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie. Meer bepaald past het besluit de structuurkenmerken aan van de afdelingen biotechnologie, chemie- en kunststoffentechnologie en elektromechanica. De wijzigingen zullen vanaf 1 september 2004 ingaan.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van 7 september 1999 inzake de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs. Het wijzigingbesluit heeft zeven doelstellingen. Allereerst het integreren van programmaties onder een nieuwe benaming in de regelgeving op het studieaanbod, met name dierenzorg, tweede graad BSO en land- en tuinbouwmechanisatie - specialisatie BSO. Daarnaast het actualiseren van de benamingen van de specialisatiejaren TSO en BSO van het studiegebied mode. Verder het toekennen van het label 'specifiek' aan alle structuuronderdelen van de tweede en derde graad van het studiegebied land- en tuinbouw. Ook het opsplitsen van het specialisatiejaar BSO restauratie en renovatiebouw in restauratiebouw en renovatiebouw. Tevens het invoeren in het studiegebied mechanica-elektriciteit tweede graad BSO van de nieuwe benaming basismechanica. Bovendien worden er drie combinaties met topsport toegevoegd: twee in het ASO en een in het TSO. Ten slotte komt er een opname van de technische secundaire opleidingen van de Krijgsmacht. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van het besluit van 1 maart 2002 inzake het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel. Enerzijds is dit wijzigingsbesluit technisch van aard met de aanpassing van de benaming van het studiegebied 'kleding' in 'mode', de aanpassing aan de gewijzigde studiesanctionering, de specifieke aanpassing om basisvorming en gedifferentieerde activiteiten roostertechnisch aan elkaar te kunnen koppelen. Anderzijds is het besluit ook inhoudelijk van aard door de fusie van de modules toegepaste verpleegkunde A en B, de aanpassing van de modulaire trajecten en de corpora (d.i. afgeronde verzamelingen van modules) aan vastgestelde doorstromings- en beroepsnoodwendigheden. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor onderhandelingen voorgelegd aan alle betrokken actoren.


* * *

De Vlaamse regering legt principieel het aanwendingspercentage vast van het extra lesurenpakket onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2004-2005. Voor volgend schooljaar voorziet het besluit een aanwendingspercentage van 95%. Dit percentage is even hoog als wat voor de vorige schooljaren werd vastgesteld. Hiermee wordt de huidige regeling op het vlak van het onderwijsvoorrangsbeleid opnieuw met een schooljaar verlengd. Dit betekent dat scholen die bijkomende middelen kregen tijdens het schooljaar 2003-2004, ook in 2004-2005 hiervan kunnen genieten. Het besluit wordt nog voor onderhandelingen voorgelegd aan alle betrokken actoren.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel twee besluiten goed tot wijziging van de koninklijke besluiten van 15 april 1958 en van 1 december 1970. Deze kb's leggen de bezoldigingsregeling vast van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het ministerie van Openbaar Onderwijs en van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs. Met de wijzigingsbesluiten wordt de geldelijke anciënniteit van bovenvermeld personeel, dat diensten met een specifiek onderwijskundig karakter verricht, mee opgenomen. Concreet gaat het om diensten die gepresteerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (bijvoorbeeld aan een Europese school), een Huis van het Nederlands, de Stichting voor de Vlaamse Schoolsport, het Vlaamse Centrum voor onderwijsgebonden Sport en de vzw De Schroef. De besluiten worden nu voor onderhandeling voorgelegd aan alle betrokken actoren.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

Op 12 december 2003 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de ondersteuning van het 'Port Community Services Portal' (PCS) door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Dit project beoogt de automatisering van havengerelateerde informatiestromen inzake het goederen- en scheepsverkeer, door middel van het aanbieden van een geïntegreerd interactief webportaal. De steuntoekenning van de Vlaamse regering was gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moest samen met IWT-Vlaanderen een steunovereenkomst uitgewerkt worden met onder meer een gedetailleerde opvolgingsprocedure. Nu keurt de Vlaamse regering deze overeenkomst tussen IWT-Vlaanderen en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen goed. Het PCS-project loopt tot eind 2006 en de resultaten zullen ter beschikking gesteld worden van andere Vlaamse zeehavens. De goedkeuring van de verdere projectplannen en de begroting voor de individuele deelprojecten worden opgevolgd door de bevoegde minster.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het personeelsstatuut goed van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT-Vlaanderen). Hiermee wordt het stambesluit van sommige openbare instellingen aangevuld met een aantal nadere bepalingen, veelal omwille van de specifieke organisatie en inrichting van de instelling. Dit besluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan het sectorcomité XVIII en gaat voor advies naar de Raad van State.


* * *

Op 5 juli 2002 stelde de Vlaamse regering een reeks ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) definitief vast in verband met de problematiek van zonevreemde of deels zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Eén van die RUP's had betrekking op de camping 'Hoogheide' in Brecht. Recent is gebleken dat er een materiële fout is gebeurd bij de opmaak van het verordenend grafisch plan. Per vergissing is het perceel dat naast het openluchtrecreatief terrein ligt ingetekend als herbestemde zone. De Vlaamse regering keurt nu een besluit goed om deze materiële fout recht te zetten. Het besluit zal als uittreksel gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel de besluiten van 11 mei 2000 en van 2 februari 1994, die betrekking hebben op instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en over voorontwerpen van bijzondere plannen van aanleg. Met de wijziging krijgt de afdeling Monumenten en Landschappen een adviesfunctie op het vlak van het archeologisch patrimonium en ankerplaatsen. Daarnaast krijgt de administratie Waterwegen en Zeewezen een adviesfunctie toegewezen inzake RUP's die het strand omvatten of aan het strand grenzen. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

De Vlaamse regering verleent eervol ontslag aan Herman Balthazar, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan Guy Desolre, adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Het ontslag gaat respectievelijk in op 1 december 2004 en op 1 januari 2005, wanneer de heer Balthazar en de heer Desolre met pensioen gaan. Beide heren mogen de eretitel van hun ambt voeren.


* * *

Het vakantiegeld van het personeel van de lokale besturen is geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002. Het vakantiegeld van burgemeesters en schepenen wordt nog steeds berekend volgens regels van het koninklijk besluit van 16 november 2000. Nu Vlaanderen bevoegd is voor de lokale besturen is het wenselijk dat het vakantiegeld van de lokale mandatarissen aansluit op het vakantiegeld van het personeel van hun eigen bestuursniveau. Daarom keurt de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat het vakantiegeld van de burgemeesters en schepenen vastlegt volgens de regels van het besluit van 13 september 2002.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van het besluit inzake de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden. Het wijzigingsbesluit heeft als doel de beroepscommissie meer efficiënt te laten werken door het wegnemen van een aantal remmen, vooral op het vlak van procedures. Het wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering kent in totaal 609.626 euro subsidie toe aan de vzw's Rataplan, De Vieze Gasten en Sering voor de realisatie van sociaal-artistieke projecten in 2004.


* * *

In het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) keurt de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet principieel goed voor de oprichting van de strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (SAR-VAB). De SAR-VAB zal beleidsadvies uitbrengen over alle aangelegenheden in verband met overheidsmanagement en de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse, de provinciale en lokale overheid en hun interbestuurlijke relaties. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur en daarna aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering kent een subsidie van 937.700 euro toe aan de 9 erkende Regionale Landschappen vzw's voor activiteiten inzake landschapszorg.

Op voorstel van Vlaams minister Gilbert BOSSUYT:

De Vlaamse regering kent een subsidie toe aan het Havenbedrijf Gent voor de sanering van de stortplaats ter hoogte van het Kluizendokcomplex. De verwijdering van de vervuilde gronden is noodzakelijk voor de werken naar aanleiding van het omleiden van een spoorlijn. Die dwarst namelijk ter hoogte van het Kluizendokcomplex een stortplaats waar zich asbesthoudende grond bevindt.


* * *

De Vlaamse regering hecht haar goedkeuring aan de begroting 2004, het reglement van inwendige orde en de delegatie van de machtigingsnoodzaak voor bepaalde handelingen van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH).


* * *

In het kader van het bestuurlijke reorganisatieproject BBB (Beter Bestuurlijk Beleid) wordt De Vlaamse Vervoermaatschappij VVM - De Lijn omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Op 2 april werd het gewijzigde oprichtings- decreet dienaangaande door de Vlaamse regering bekrachtigd. Nu wordt ook de daarmee gepaard gaande statutenwijziging van de VVM - De Lijn goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met de wijziging van een koninklijk en een ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen. Hiermee worden de Europese richtlijnen 1999/37/EG en 2003/127/EG in Belgische wetgeving omgezet. Het ontwerp-KB voorziet onder meer in een sluitende regeling voor het bewaren van deel I van een meertalig kentekenbewijs aan boord van een buitenlands voertuig in het internationale verkeer. Verder wordt het ook mogelijk om een papieren kentekenbewijs in de toekomst te vervangen door een chipkaart. Het gewijzigde ministeriële besluit heeft tot doel te komen tot een harmonisatie van de kenteken- bewijzen in de verschillende EU-lidstaten, zowel wat de inhoud als wat de vorm betreft. Tenslotte houden beide besluiten rekening met de recent opgerichte Kruispuntbank van ondernemingen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB dat het reglementaire kader vaststelt voor de organisatie, de structuur en de opdrachten voor de federale luchtvaart- inspectiedienst. Dit besluit vervangt een identiek KB van 4 mei 1999, dat toen niet aan de gewesten was voorgelegd.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van 29 maart 2002 inzake de vergunningen en retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken. Het besluit bracht in de praktijk een aantal ongewenste nevenwerkingen aan het licht. In verschillende programmadecreten, toegevoegd aan de begrotingsopmaak, werden al correcties aangebracht om dit recht te zetten. Het huidige wijzigingsbesluit past het bestaande besluit aan deze inmiddels doorgevoerde wijzigingen aan. Het wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Gilbert BOSSUYT en van Vlaams minister Patricia CEYSENS:

Op 17 januari 1995 werd het Verdrag getekend tussen Vlaanderen en Nederland inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. De Vlaamse regering hecht nu haar goedkeuring aan de wijziging van de bijlagen B-E van dat verdrag, omdat een aantal bepalingen niet volledig overeenstemmen met de situatie zoals die in de praktijk op het terrein wordt ervaren en ook aangepakt.

Op voorstel van Vlaams minister Adelheid BYTTEBIER:

De Vlaamse regering keurt definitief het wijzigingsbesluit goed dat de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2004 vastlegt. De wijziging voorziet in de uitbetaling van een forfaitaire vergoeding van 60.000 euro voor de jaren 2001-2002 aan elke zorgkas die geen 400 lopende dossiers heeft op 31 december 2002 en voor het jaar 2003 aan elke zorgkas die geen 400 lopende dossiers heeft op 31 december 2003. Het besluit wordt nog gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


* * *

In uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social-profitsector is voor 2003, 2004 en 2005 ruim 1,3 miljard euro extra voorzien voor jobcreatie. Deze middelen zijn initieel voorbestemd voor de logistieke diensten. Nu keurt de Vlaamse regering het herverdelingsbesluit goed dat de middelen integraal reserveert voor de gezinszorg omdat daar voor de jaren 2002, 2003 en 2004 een tekort werd vastgesteld. De beschikbare middelen zullen worden vertaald in een verhoogd subsidiebedrag voor 2004 per gepresteerd uur en per uur bijscholing.


* * *

Het subsidiebesluit voor verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg bepaalt dat elk jaar het totale aantal subsidiabele uren wordt vastgelegd. De Vlaamse regering keurt nu voor 2004 per erkende dienst voor gezinszorg het maximale aantal subsidiabele uren goed waarover elke dienst beschikt.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat de normen vastlegt voor de preventie van brand in mini-crèches, meer bepaald in de zelfstandige opvang- voorzieningen met een capaciteit tussen 8 en 22 kinderen. Het besluit is totstandgekomen in overleg met de sector zelf. Het streeft een maximale veiligheid voor de kinderen na en houdt tevens rekening met de grote verscheidenheid aan infrastructuur in deze sector. Over het besluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt het subsidiebesluit van 13 juli 1994 van de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand. Met deze wijziging komt de Vlaamse regering tegemoet aan de grote financiële noden in deze sector en worden de maandelijkse subsidies voor werkings- kosten verhoogd in de verschillende categorieën opvangvormen. De recurrente jaarlijkse meerkost wordt geraamd op 2 miljoen euro.


* * *

Na advies van de SERV en van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot oprichting van de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) zonder rechtspersoonlijkheid 'Jongerenwelzijn' en 'Zorg en Gezondheid' binnen het beleidsdoemin Welzijn en Volksgezondheid. De oprichting van deze IVA's kadert in het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) waarbij de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse administratie worden geherstructureerd.

Op voorstel van Vlaams minister Patricia CEYSENS:

Op 12 december 2002 keurde de Vlaamse regering een bijdrage van 750.000 euro aan het Vlaams UNESCO- Trustfonds goed voor het jaar 2001 en 2002. De Stuurgroep van het Vlaams-UNESCO-Trustfonds heeft een voorstel ingediend voor het aanwenden van deze bijdrage. Het budget wordt gespreid over verschillende projecten, waaronder de uitbouw van een elektronisch erfgoedrapporteringsnetwerk voor de Arabische landen en de financiering van het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning. Verder kan er een deel van het budget voor het initiatief 'Education for All' verschoven worden naar het project voor de restauratie van het museum in Bagdad als de toestand in Irak stabiel genoeg wordt bevonden. De Vlaamse regering gaat nu akkoord met het voorstel voor het aanwenden van de bijdrage voor 2002.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel twee besluiten goed tot wijziging van de besluiten voor het toekennen van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in regionale steungebieden en aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in Vlaanderen. Met deze wijzigingsbesluiten wordt het systeem van de expansiesteun bijgestuurd, door het aantal calls voor de groeipremie te verhogen. Dit was beslist op de Vlaamse Ondernemingsconferentie van december 2003. In plaats van de voorziene twee calls per jaar, komt er een uitbreiding naar vier calls. Zo wordt om de drie maanden een call afgesloten en weten bedrijven binnen drie of vier maanden of ze al dan niet in aanmerking komen voor een groeipremie. Deze timing sluit aan bij de gemiddelde doorlooptijd van de toekenning van een
investeringskrediet bij de banken. De wijzigingsbesluiten worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering zet het licht principieel op groen voor twee besluiten over het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO). Het eerste besluit bepaalt de organisatie van het VIZO en de instellingsspecifieke regeling van het personeelsstatuut. Het tweede besluit betreft de erkenning en het statuut van de leersecretaris of leertrajectbegeleider. Hiermee wordt de contractuele situatie van de leertrajectbegeleider vastgelegd die personeelslid wordt van het VIZO en wordt ook de overgang geregeld voor leersecretarissen met een zelfstandig statuut. De opdracht van de leertrajectbegeleider of leersecretaris omvat het begeleiden van leer- en stageovereenkomsten. Over de besluiten wordt nog onderhandeld met de erkende vakorganisaties en wordt er vervolgens advies ingewonnen bij de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed inzake de procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen, het zogenaamde 'tweede Waarborgbesluit'. De inhoud van dit besluit stemt overeen met de nieuwe waarborgregeling, die de Vlaamse regering goedkeurde op 19 juli en 29 november 2002. Op vormelijk vlak is wel een en ander veranderd omdat er wordt uitgegaan van een nieuwe wettelijke basis, gevormd door het Waarborgdecreet. Ook wordt er expliciet verwezen naar Waarborgbeheer nv als de nieuwe beheersentiteit van de nieuwe regeling. Eerder was er nog sprake van het beheerscomité van het Vlaams Waarborgfonds. Het besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Marino KEULEN:

Naar aanleiding van de gewijzigde samenstelling van de Vlaamse regering en rekening houdend met de momenteel geldende bevoegdheidsverdeling, herzag de Vlaamse regering haar vertegenwoordiging op interministeriële conferenties. Nu beslist ze om de Vlaamse minister, bevoegd voor Media, toe te voegen aan de vertegenwoordiging van de Vlaamse regering in de interministeriële conferentie Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie.


* * *

De Vlaamse regering keurt het besluit goed tot aanstelling van de Vlaamse leden van de coördinatieraad inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


-----
einde

-----


---

Deel: ' Vlaamse regering in kort bestek - 30 april 2004 '
Lees ook