Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering beslist het project Periodieke Beleidscommunicatie ook in 2003 voort te zetten. Met dit project informeert de Vlaamse overheid de bevolking doorlopend via regionale media over de concrete realisaties van haar beleid. De Vlaamse regering gaat akkoord met de 14 geselecteerde onderwerpen die binnen dit project aan bod komen. Daarnaast keurt zij de ontwerpovereenkomst met RTVM goed voor de verderzetting van het project.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Op 21 februari keurde de Vlaamse regering het ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid principieel goed. Nu worden de amendementen op het ontwerpdecreet, na onder- handelingen met de representatieve vakorganisaties, opnieuw principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt over het voorstel van decreet van de Vlaamse volksvertegen- woordigers Sonja Becq, Johan De Roo, Trees Merckx-Van Goey, Riet Van Cleuvenbergen, Ingrid Van Kessel en Jan Verfaille dat de reglementering inzake het Vlaams Fonds voor de sociale Integeratie van Personen met een Handicap wil wijzigen. Het voorstel beoogt het optrekken van de leeftijdsgrens tot inschrijving bij het Vlaams Fonds, die nu is vastgesteld op 65 jaar.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Vera DUA :
De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen dat, via een geofficialiseerd overleg, moet leiden tot een gecoördineerd milieu- en gezondheidsbeleid. Het samen- werkingsakkoord moet eveneens de uitvoering van het eerste Nationaal Actieplan Milieu-Gezondheid (NEHAP) garanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Met het oog op de bespreking in de bevoegde commissie, bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt in verband met het voorstel van decreet van Ann De Martelaer, Dirk De Cock, Dany Vandenbossche, Patricia Ceysens en Sonja Becq tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 inzake de openbaarheid van de vergaderingen van de OCMW's. Met deze wijziging moet de raad voor maatschappelijk welzijn niet telkens opnieuw beslissen waar de volgende vergadering zal plaatsvinden wanneer die niet kan doorgaan in de zetel van het centrum, wordt de openbaarheidsverplichting beperkt tot vergaderingen van de bijzondere comités en worden de verbodsbepalingen als bescherming tegen belangenvermenging aangepast en beperkt tot de leden van de raad, de secretaris en de burgemeester.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering geeft haar principiële goedkeuring tot opheffing van het besluit van 7 januari 1992 omtrent de pedagogische begeleidingsdiensten van de ARGO. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, waarin bepaald wordt dat vanaf 1 januari 2003 de Raad van het Gemeenschapsonderwijs autonoom pedagogische begeleidingsdiensten kan organiseren. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties.


* * *

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief twee besluiten betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair én het basisonderwijs. Dit wijzigingsbesluit regelt de wettiging van afwezigheden voor de diverse vormen van leerplichtonderwijs. De redenen voor afwezigheid worden in clusters ondergebracht. Voor zowel basis als secundair onderwijs wordt een cluster afwezigheden voorzien die van rechtswege of die door de schooldirectie kunnen gewettigd worden alsook een cluster van afwezigheden van problematische aard. Daarnaast wijzigt de Vlaamse regering ook definitief een besluit tot vaststelling van de operationele doelstellingen voor de begeleiding van jongeren met leerplichtproblemen in de centra voor leerlingenbegeleiding.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van 14 juni 1989 inzake bekwaamheidsbewijzen, weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. Voorgenomen wijzigingen beogen de actualisatie en aanpassing aan nieuwe reglementering, de verhoging van de inzetbaarheid van sommige personeelsleden en een aantal technische aanpassingen. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de SERV, de MiNA-raad en de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een ontwerpdecreet goed houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten betreffende het opstellen, uitvoeren en opvolgen van een Nationaal Klimaatplan alsook het rapporteren in het kader van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto. Het samenwerkingsakkoord is nodig om het klimaatbeleid van de verschillende overheden op elkaar af te stemmen en tot een coherenter geheel te komen. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

De opdracht voor het ontwerp en de realisatie van een nieuwe datanetwerk-infrastructuur bij de Vlaamse Milieumaatschappij wordt gegund aan de firma British Telecom.


* * *

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief het besluit van 1 juni 1995 dat, in het kader van Vlarem II, de algemene en sectorale normen bepaalt inzake milieuhygiëne voor de inrichtingen voor de fabricage van keramische producten. Met deze wijziging gaat de Vlaamse regering in op een vraag van het Vlaams Economische Verbond (VEV).


* * *

Het mandaat van Rosa MARTENS als lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) wordt vernieuwd met ingang van 6 juni 2003.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering kent aan Robert Van Moeseke, directeur bij de administratie Media, afdeling Media en Film verlof voorafgaand aan het pensioen toe.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN en van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

Op 17 januari keurde de Vlaamse regering de oprichting van een Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) definitief goed. Nu duidt zij de overheidsbestuurders aan die in de raad van bestuur van het VIL zullen zetelen : Peter Heller, Angeline Van Den Rijse, Antoon Soete en Veerle Huygens.

Op voorstel van Vlaams minister Jaak GABRIELS :

Na advies van de Raad van State en van de VLOR zet de Vlaamse regering definitief het licht op groen voor het ontwerpdecreet dat instemt met de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Unie en Egypte. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan twee voorontwerpen van decreet die instemmen met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Macedonië en Kroatië. De voorontwerpen van decreet worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Het voorontwerp van decreet betreffende de Europees- mediterrane overeenkomst tussen de Europese Unie en Algerije wordt principieel goedgekeurd. Het voorontwerp van decreet gaat nog voor advies naar de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering wijzigt het subsidiebesluit van de organisatie Vlamingen in de Wereld ION. Hierdoor kan de organisatie de eigen inkomsten voor 2002 behouden en deze investeren in de eigen organisatie. De inkomsten worden niet in mindering gebracht van het toegekende subsidiebedrag.

Op voorstel van Vlaams minister Guy VANHENGEL :

De Vlaamse regering geeft haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van wijzigingsdecreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. Dit voorstel beoogt een vereenvoudiging en actualisatie van de regelgeving op basis van nieuwe visies en initiatieven. Dit dient vooral gezien te worden in het licht van de recente ontwikkelingen op internationaal vlak inzake dopingbestrijding. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Gilbert BOSSUYT :

De Vlaamse regering stemt in met de Vlaamse participatie in het gemeenschappelijk (Nederlands-Vlaams) nautisch beheer voor de Schelderegio. Zij keurt daartoe de organisatorische en personele invulling goed. Het nautisch beheer is de zorg voor het management van het scheepvaartverkeer met het oog op een veilige en vlotte afwikkeling van dit verkeer doorheen de vaarweg.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot vervanging van de bestaande Geschillencommissie Overheidsopdrachten van het departement Leefmilieu en Infrastructuur door een nieuwe Geschillencommissie Overheidsopdrachten Mobiliteit (GECOVER).

***

Het besluit tot bestrijding van de schade aan het wegdek veroorzaakt door overladen voertuigen wordt aangepast voor wat de onmiddellijke inning bij buitenlandse overtreders betreft. De sommen worden gewijzigd en afgerond om de inning klantvriendelijker te maken.


* * *

De contractuele aanstelling van de sociaal bemiddelaar voor Doel, Roeland Aelbers, wordt met ingang van 7 april 2003 verlengd tot 29 februari 2004.


* * *

De Vlaamse regering stemt, onder voorbehoud van technisch nazicht en mits enkele wijzigingen, in met het voorontwerp van wet en vijf ontwerp-KB's inzake het handhavingsbeleid van verkeersveiligheid.


-----
einde

-----


---

Deel: ' Vlaamse regering in kort bestek - vrijdag 21 maart 2003 '
Lees ook