PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 17 DECEMBER 1999

Voorontwerp Decreet Basismobiliteit goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Steve STEVAERT heeft de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet 'inzake de organisatie van het bezoldigd perso- nenvervoer over de weg' principieel goedgekeurd. Het decreet zal een wettelijke basis leggen voor het invoeren van een nieuw sociaal recht: 'basismobiliteit'. Iedere Vlaming heeft met andere woorden recht op een minimumaan- bod aan openbaar vervoer.

Gelijktijdig met het uitbreiden van het openbaar vervoer worden met het decreet ook de 'belbussen' en taxidiensten beter afgestemd op het aanbod van De Lijn. Om ook aan de verschillende belanghebbende partijen inzake vervoer hierbij de nodige inspraak te geven, wordt ten slotte een 'Mobiliteitsraad Vlaanderen' opgericht.

Door het razendsnel toenemen van het aantal automobilis- ten dreigen heel wat van onze wegen stilaan dicht te slibben. Investeringen van de Vlaamse overheid in de aanleg van het wegennet zal die stroom auto's niet langer kunnen blijven verwerken. Maar ondanks het aanzwellende autopark in Vlaanderen worden we - contradictorisch genoeg - ook in steeds grotere geconfronteerd met een groeiend probleem van vervoersarmoede. Niet iedereen beschikt immers over een eigen wagen. Liefst twee op drie oudere dames kan zich om die reden moeilijker ver- plaatsen. In totaal heeft vijftig procent van de Vlamin- gen geen auto ter beschikking. Het gaat dan vooral om groepen die geen voertuig kunnen besturen, of om zij die niet de nodige financiële middelen beschikken om een eigen voertuig aan te schaffen.

Het nieuwe decreet wil deze twee problemen samen aanpak- ken. Door te investeren in meer en beter openbaar ver- voer kunnen we niet alleen aan het fileprobleem werken, we zorgen er ook voor dat iedereen - ook zij die niet over een wagen beschikken - volledig kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Daarom wordt een juridisch kader geschapen voor een systeem van basismobiliteit. Het doel ervan ligt in de realisatie van een voor de gebruiker afdwingbaar recht op een minimumaanbod van openbaar vervoer in Vlaanderen. Het openbaar vervoer heeft immers een uitgesproken sociale functie: het moet mobiliteit bieden aan hen die geen auto kunnen, willen of mogen gebruiken.

Samen met de uitbreiding van het aanbod inzake openbaar vervoer wordt ook het voor- en natransport verder uitge- bouwd. Het decreet regelt daarom een nieuw soort taxi- dienst: de collectieve taxi. In tegenstelling tot de klassieke taxi, waar het voertuig op zich aan de klant ter beschikking wordt gesteld, stelt de collectieve taxi de zitplaatsen elk afzonderlijk ter beschikking. Met het 'taxipoolen' wordt ook de behoefte aan voor- en natrans- port immers opgevangen.

Ten slotte zal het decreet ook het startsein zijn van de Vlaamse Mobiliteitsraad. Om tot een duurzaam mobiliteits- beleid te komen is immers een geïntegreerde benadering van de mobiliteitsproblematiek vereist. De Vlaamse Mobi- liteitsraad, waarin alle verschillende belanghebbende partijen inzake vervoer vertegenwoordigd zijn, zal een dergelijke geïntegreerde benadering mogelijk maken. De raad zal steeds geraadpleegd worden bij elke belangrijke beleidsbeslissing.

Het principieel goedgekeurde decreet zal nu voor advies worden voorgelegd aan de MiNa-Raad en de SERV.

info : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen.be


Deel: ' Vlaamse regering keurt ontwerp Decreet Basismobiliteit goed '
Lees ook