PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

26 OKTOBER 1999

Vlaamse regering maakt werk van beter besturen

Het is de Vlaamse regering ernst met de invulling van het luik "Beter Besturen" uit het Vlaams Regeerakkoord. Samen met de topambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft zij beraadslaagd hoe de prioriteiten van dat centrale hoofdstuk uit het Regeerakkoord zo snel èn degelijk mogelijk omgezet kunnen worden in concrete projecten.

Het overleg van de Vlaamse regering met het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft er alvast toe geleid dat twee grote uitdagingen bij voorrang concreet aangepakt worden, nl. een vereenvoudiging van de regelgeving, en de uitbouw van geïntegreerde loketten voor een betere dienstverlening.

Deze Vlaamse regering wil een vereenvoudiging van de regelgeving doorvoeren; tegen het eind van deze legislatuur moet de Vlaamse regelgeving met één kwart verminderd zijn. Daartoe is nu afgesproken dat de ministers samen met hun administraties op korte termijn per beleidsdomein zullen afbakenen welke materies het eerst tegen het licht gehouden moeten worden. Daarbij gelden twee maatstaven : voorrang krijgen die materies die enerzijds het dichtst aansluiten bij de kerntaken van de betrokken administratie, en anderzijds door de "klanten" daadwerkelijk als ingewikkeld ervaren worden. Op basis van dit onderzoek zullen de onderscheiden ministers in hun beleidsnota's, die vòòr half januari 2000 klaar moeten zijn, aangeven welke stukken regelgeving het eerst onderzocht zullen worden met het oog op uitdunning en vereenvoudiging.

De Vlaamse regering wil ook de administratieve dienstverlening aan de bevolking grondig vereenvoudigen door de invoering van geïntegreerde loketten. Daarbij zal op de eerste plaats uitgegaan worden van de noden en problemen die de burger zelf ervaart. Omdat het onmogelijk is alle administratieve processen in één keer aan te pakken, zullen de voor de burger en voor de andere "klanten" van de overheid belangrijkste administratieve formaliteiten geclusterd worden tot samenhangende reeksen formaliteiten die gefaseerd aangepakt zullen worden. Heel wat formaliteiten horen immers samen en moeten dan ook samen behandeld worden. Er komt een Stuurgroep met ministers en ambtenaren, die het project "Geïntegreerd loket" zal trekken en sturen. Omdat de gemeenten vanzelfsprekende partners zijn bij de uitbouw van een klantvriendelijker dienstverlening, zal ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten bij deze Stuurgroep betrokken worden en zal er op korte termijn gepraat worden met gemeenten die actief willen meewerken. Verder zal er binnen de Vlaamse administratie een projectgroep opgestart worden die het loketproject voltijds zal begeleiden en van de nodige expertise zal voorzien. Het ligt overigens voor de hand dat de invoering van geïntegreerde loketten nauw verband houdt met de vereenvoudiging van de regelgeving.

Voor een grondige vernieuwing in de richting van een beter bestuur is een voortdurende samenspraak tussen politiek en administratie nodig. Daarom is er afgesproken dat de voltallige Vlaamse regering en het college van secretarissen-generaal elkaar heel regelmatig zullen ontmoeten. Een volgende ontmoeting is alvast gepland op 17 december.

Deel: ' Vlaamse regering maakt werk van beter besturen '
Lees ook