Vlaamse overheid

Op voorstel van de Vlaamse minister van Innovatie Dirk VAN MECHELEN en de Vlaamse minister van Economie Jaak GABRIELS keurde de Vlaamse regering de eenmalige ondersteuning aan Flanders' Mechatronics Center goed voor ruim 11 miljoen euro.

Begin 2000 voerden de sectoren mechanica en mechatronica van Agoria Vlaanderen een strategische studie uit. Uit deze studie bleek dat de Vlaamse mechanica- en mechatronica-sector een duidelijke achterstand had ten opzichte van andere Europese regio's of landen, Duitsland in het bijzonder. Deze kloof was het grootst op twee domeinen: het vormen van samenwerkingsverbanden en de opbouw van strategische technologische kennis.

Uitgaande van deze situatie-analyse werd een grondiger haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om na te gaan op welke wijze aan deze uitdagingen kon tegemoetgekomen worden. Dit haalbaarheidsonderzoek werd intensief opgevolgd door een netwerk van 15 speerpuntbedrijven in de sector. Zij kwamen tot de conclusie dat het beste een volwaardig innovatieplatform van de mechatronica-bedrijven in Vlaanderen wordt opgebouwd, met bijzondere aandacht voor netwerking, kennisopbouw, innovatie-sensibilisatie en engineeringssupport.

Een definitief voorstel tot oprichting van een Flanders' Mechatronics Technology Centre werd ingediend.

Het centrum zal, in nauwe samenwerking met de K.U.Leuven (afdeling PMA) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende nijverheid (WTCM), instaan voor de technologische kennisopbouw in de Vlaamse mechatronica- sector.

Dit onderzoekscentrum moet zich op een termijn van vijf jaar positioneren als een topinstituut in Europa. Door basis- en toegepast onderzoek moet een kritische massa bereikt worden in drie geselecteerde hoofdthema's:
- Sensoren en microsystemen;

- Hoogperformante modulaire machines;
- Mechatronica als bouwsteen van het concept 'digitale fabriek van de toekomst'.

De activiteiten van het centrum zullen bestaan uit:
- opbouwen en up-to-date houden van de technologische competentie in de bovenvermelde domeinen (basisonderzoek)
- collectieve projecten van kennisopbouw, waarin minimaal drie bedrijven participeren en 50 % van de kosten dragen
- projecten die specifiek naar toepassing bij de bedrijven gericht zijn, in het verlengde van de kennisopbouw

- contractonderzoek van particuliere bedrijven, die dit 100 % zelf financieren

- deelname aan Europese projecten (100 % Europese fondsen)

Het Flanders' Mechatronics Technology Centre zal de vorm aannemen van een vzw. De raad van bestuur zal samengesteld worden uit zes vertegenwoordigers:
- twee aangeduid door de onderzoeksinstellingen WTCM en PMA;

- twee aangeduid uit de groep van speerpuntbedrijven;
- twee namens de overheid, met minimaal één KMO vertegenwoordiger.

De modaliteiten van de toekenning van de steun zullen worden vastgelegd in de beheersovereenkomst. IWT- Vlaanderen wordt belast met de administratieve opvolging van deze overeenkomst.

De doelstelling is dan ook de kerngroep van 15 bedrijven te laten behoren tot de top op het vlak van technologische ontwikkeling, met in het kielzog een bredere groep van KMO's (zo'n 50-tal), die zelf niet mee ontwikkelt, maar wel de technologische evolutie van nabij opvolgt en op die manier de onderzoeksresultaten implementeert in de bedrijfspraktijk.

Op deze wijze wordt meer vorm gegeven aan Vlaanderen als aantrekkelijk kennis en innovatie centrum. Met de voltooiing van het drieluik, na Flanders Drive en het Instituut voor de Logistiek, is het de bedoeling meer dan ooit bedrijven in Vlaanderen door kennis te verankeren.

persinfo : Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 553 64 11 e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be


---

Deel: ' Vlaamse regering ondersteunt Flanders' Mechatronics Technology Cente.. '
Lees ook