Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 14 SEPTEMBER

2001

Vlaamse regering ratificeert Verdrag van Kyoto

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister- president Patrick DEWAEL, minister vice-president Steve STEVAERT en de Vlaamse ministers Vera DUA en Paul VAN GREMBERGEN na advies van de Raad van State definitief ingestemd met de ratificatie van het Verdrag van Kyoto. Dit verdrag bepaalt dat de industrielanden de uitstoot van broeikasgassen moeten reduceren met 5,2 procent tegen 2010 t.o.v. 1990. De Europese Unie aanvaardde een reductie van 8 procent en Belgi n van 7,5 procent. Met deze ratificatie is Vlaanderen een van de koplopers voor het onderschrijven van de doelstellingen inzake het terugdringen van broeikasgassen.

De uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking in Vlaanderen behoort tot de hoogste ter wereld.

In het kader van het verdrag van Kyoto heeft de Vlaamse regering al een "Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen" opgericht. De opdracht van de taskforce bestaat uit volgende punten:

- voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van een proactief Vlaams klimaatbeleid voor de volgende broeikasgassen: CO2, CH4, N2O, PFK's, HFK's en SF6;
- het evalueren van de resultaten van de CO2-REG- werkgroep;

- het opmaken van een 'Klimaatbeleidsplan Vlaanderen' en de inschatting van de menselijke en financile middelen om een efficinte uitwerking ervan te garanderen;
- de opmaak en uitvoering van een Nationaal Klimaatplan procesmatig opvolgen en bijsturen in functie van de specifieke noden van Vlaanderen;

- het rapporteren over de vastgestelde vooruitgang aan de Vlaamse regering op basis van een betrouwbare monitoring;
- de voorbereiding van het Vlaams beleidsstandpunt rond het nationaal en internationaal klimaatbeleid.

Aan de werkgroep zal ook gevraagd worden concrete acties uit te werken om de engagementen uit het verdrag van Kyoto in de praktijk om te zetten.

De ratificatie van het Kyoto-verdrag door de Vlaamse regering past volledig in het akkoord dat vorige week op de Europese Raad voor Leefmilieu werd afgesloten. De ratificatie van het Kyoto-verdrag door alle Europese lidstaten op vlak van leefmilieu is een prioriteit tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap.

Het ontwerpdecreet zal nu worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

persinfo : Ann Bats, woordvoerster van minister Dua - tel. 02 553 27 81
persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse regering ratificeert Verdrag van Kyoto '
Lees ook