PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

17 MAART 2000

Regeling voor opvang en verwerking PCB's
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister Vera DUA haar definitieve goedkeuring gehecht aan het verwijderingsplan voor PCB-houdende apparaten en de daarin aanwezige PCB's. De apparaten moeten in functie van het bouwjaar van het apparaat worden gereinigd en/of verwijderd vóór:

- 31/12/2000: apparaten waarvan het bouwjaar niet gekend is of waarvan het bouwjaar dateert van vóór 1971;
- 31/12/2001: apparaten waarvan het bouwjaar dateert van vóór 1972;

- 31/12/2002: apparaten waarvan het bouwjaar dateert van vóór 1973;

- 31/12/2003: apparaten waarvan het bouwjaar dateert van vóór 1974;

- 31/12/2004: apparaten waarvan het bouwjaar dateert van vóór 1975;

- 31/12/2005: alle andere apparaten.
Op deze termijn kan een afwijking verkregen worden tot uiterlijk 31 december 2010, wanneer aan volgende vier voorwaarden wordt voldoen:

- de apparaten mogen geen deel uitmaken van SEVESO- installaties behalve indien de exploitant aantoont dat hij de nodige maatregelen heeft getroffen tegen emissies van PCB, PCT of hun verbrandingsproducten in het geval van zware ongevallen;

- de apparaten moeten opgesteld zijn in een lokaal dat niet toegankelijk is voor het publiek;

- de apparaten moeten gebouwd zijn na 1975, behalve in het geval de houder meer dan 10 apparaten bezit;
- de apparaten moeten in goede staat verkeren en mogen geen lekken vertonen.

De bezitters van meer dan 10 apparaten moeten hun aanvraag tot afwijking vóór 31/12/2000 indienen. Bij de aanvraag moet bovendien een verwijderingsplan voor de betrokken apparaten gevoegd worden. De afwijking moet aangevraagd worden bij de OVAM.

De afwijking wordt niet verleend voor apparaten uit de volgende economische sectoren:

- vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
- farmaceutische nijverheid

- hotels en restaurants

- onderwijs

- gezondheidszorg en veterinaire diensten
- maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
- kinderkribben, onthaalmoeders en overige kinderopvang
- recreatie, cultuur en sport.

De verwerking van PCB-houdende apparaten moeten zo gebeuren dat de PCB-houdende onderdelen selectief worden gedemonteerd en voor verwerking worden afgevoerd naar een inrichting die dergelijke afvalstoffen mag verwerken. Het plan heeft vooral betrekking op grote apparaten (voorzien in VLAREM). De terugname en/of reiniging van huishoudelijke toestellen wordt geregeld via aanvaardingsplichten van de producenten. Er is in België sinds 1986 een verbod op het op de markt brengen van PCB's.

Bij het vernieuwen van straatverlichting dienen de vrijgekomen condensatoren die PCB's kunnen bevatten, eveneens naar een dergelijke verwerkingsinrichting te worden afgevoerd.

Vlaams minister Vera Dua gaat bovendien aan OVAM de opdracht geven om de wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken van een aanvaardingsplicht voor TL-lampen, TL-armaturen en condensatoren uit TL-armaturen. Minister Dua zal binnen de uitwerking van de aanvaardingsplicht voor elektrische en electronische apparaten een speciale regeling voorzien voor apparaten die PCB's bevatten. Op die manier worden alle PCB-houdende apparaten gevat.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse regering regeling voor opvang en verwerking PCB's '
Lees ook