PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

5 april 2000

Tevreden met COSTA-voorstellen

Minister-president Patrick Dewael en Vlaams minister Johan Sauwens, in de Vlaamse regering bevoegd voor de buitenlandse handel, zijn tevreden met het akkoord dat werd bereikt over de voorstellen die zullen ingediend worden in de COSTA over de verdere regionalisering van de landbouw en de buitenlandse handel.

Inzake landbouw wordt het grootste deel van de bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten. Het federale ministerie van Landbouw verdwijnt, en de resterende federale bevoegdheden worden ondergebracht in het federaal Voedselagentschap of bij het ministerie van Volksgezondheid. De zeevisserij wordt een exclusieve bevoegdheid van Vlaanderen.

Verder komt een wijziging van de bijzondere wet, waarin de onduidelijke bevoegdheidsverdeling inzake buitenlandse handel wordt uitgeklaard, en waarin wordt opgenomen dat de exportpromotie een gewestelijke aangelegenheid is. De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) zal ophouden te bestaan, en wordt vervangen door een federaal agentschap, waarin de gewesten, de private sector, en de federale financiële instellingen die actief zijn op het vlak van de uitvoer vertegenwoordigd zijn.

Deze voorstellen komen tegemoet aan wat in het Vlaams regeerakkoord is bepaald inzake verdere regionalisering op beide bevoegdheidsdomeinen, en vormen derhalve een eerste stap in de uitvoering van het institutionele luik van het Vlaams regeerakkoord.

Een stap die de weg vrijmaakt voor het gesprek over de andere thema's die cruciaal zijn voor de uitvoering van het Vlaams regeerprogramma, te weten de regionalisering van de Gemeente- en provinciewet, en de invoering van fiscale autonomie voor de deelstaten. Volgens een door de federale premier aangekondigde timing zouden beide thema's respectievelijk eind 2000 en in 2001 tot concrete resultaten moeten leiden.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
Herman Knapen, woordvoerder van minister- president Dewael - tel. (02) 553 29 11

Deel: ' Vlaamse regering tevreden met COSTA-voorstellen '
Lees ook