PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 1999

Vlaamse regering verdeelt bevoegdheden

Tijdens haar eerste vergadering na de eedaflegging in het Vlaams Parlement heeft de nieuwe Vlaamse regering de bevoegdheden verdeeld.

Dhr. Patrick DEWAEL wordt minister-president van de Vlaamse regering. Hij leidt de betrekkingen en de samenwerking met de andere overheden, inzonderheid met de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregerin- gen. Hij is ook bevoegd voor het buitenlands beleid en de Europese Aangelegenheden, de financikn en de begro- ting, het onroerend patrimonium, de staatshervorming en de covrdinatie van het communicatiebeleid.

Minister vice-president van de Vlaamse regering wordt Steve STEVAERT. Hij is bevoegd voor de openbare werken, het vervoer, het energiebeleid, en de planning en statis- tiek.

Mevr. Mieke VOGELS is als Vlaams minister bevoegd voor de bijstand aan personen, het gezondheidsbeleid en de gelij- ke kansen.

Dhr. Bert ANCIAUX wordt Vlaams minister bevoegd voor de culturele aangelegenheden, het gebruik van de talen, de covrdinatie van het beleid m.b.t. Brussel-Hoofdstad en het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het stedelijk beleid, de stadsvernieuwing, de huisvesting en de ontwikkelingssamenwerking.

Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN is bevoegd voor het onderwijs, de aanmoediging van de vorming van navorsers, de voorschoolse vorming in de peutertuinen, de post- en parascolaire vorming, de sociale promotie, de structurele financiering van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en de hogescholen, en de covrdinatie van het vormingsbeleid.

Vlaams minister Renaat LANDUYT is bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, de beroepsomscholing en -bijscho- ling (met uitzondering van de middenstandsopleiding en de landbouwscholing), en het toerisme.

Mevr. Vera DUA is als Vlaams minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, de landinrichting en het natuurbehoud, het landbouwbeleid, de landbouwscholing en het afzet- en uitvoerbeleid voor land- en tuinbouwproduc- ten.

Vlaams minister Johan SAUWENS is bevoegd voor de ambtena- renzaken, het informatie- en communicatietechnologie- beleid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de logistiek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de huisvesting van de diensten van de Vlaamse regering, de binnenlandse aangelegenheden, het protocol, de buiten- landse handel, de monumenten en landschappen en de sport.

Dhr. Dirk VAN MECHELEN wordt als Vlaams minister bevoegd voor de economie, de middenstandsopleiding, het weten- schaps- en technologisch innovatiebeleid, de ruimtelijke ordening, en het mediabeleid.

De titulatuur van de ministers is als volgt :


- Dhr. Patrick Dewael is minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financikn, Begro- ting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden.


- Dhr. Steve Stevaert is minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Open- bare Werken en Energie.


- Mevr. Mieke Vogels is Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.


- Dhr. Bert Anciaux is Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden.


- Mevr. Marleen Vanderpoorten is Vlaams minister van Onderwijs en Vorming.


- Dhr. Renaat Landuyt is Vlaams minister van Werkgele- genheid en Toerisme.


- Mevr. Vera Dua is Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw.


- Dhr. Johan Sauwens is Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport.


- Dhr. Dirk Van Mechelen is Vlaams minister van Econo- mie, Ruimtelijke Ordening en Media.

Deel: ' Vlaamse regering verdeelt bevoegdheden '
Lees ook